19/07/2024
Главная / Жамият / Кушлар хакида малумот

Кушлар хакида малумот

Кушларнинг ерда 9800 дан ортик турлари яшайди. Кушлар одатда учиш кобилияти билан ажралиб турса-да, пингвинлар, туякушлар ва бошкалар шунингдек, уча олмайдиган кушлар хам бор.
Кушлар бошка умурткали хайвонлардан бир катор хусусиятлари билан ажралиб туради. Уларнинг териси курук, патлар билан копланган, безлар етишмайди. Бази кушларда битта без бор. Уларда жаглар тумшугига айланган ва тишлар кискарган. Олд оёк-куллар канотларга айланади. Найчали суякларнинг ички кисми хаво билан тулдирилади ва енгиллашади. Кушларнинг тишлари ва ковуклари йук.

4

Кушлар хакида кизикарли малумотлар:

Енг кадимги куш 150 миллион йил аввал яшаган археоптерикс хисобланади. Унинг улчамлари карганикига якин еди, патлари ва канотлари бор еди.   Товук тухумида 9 та сариг борлиги хозиргача бир марта кузатилган.  Туякуш тухуми тулик пишиши учун уни 2 соат кайнатиш керак. Кироллик албатрос тухумлари 79 кун ичида тугилади.

Дунёдаги енг кичик тухум Калибра кушига, енг катта тухум еса туякушга тегишли.
Хозирда йук булиб кетган Мадагаскар фили куши 27 килограммлик тухум куйган.
Бир назарияга кура, кушлар сурувларининг В шаклидаги парвозидан максад енергияни тежашдир. Ушбу парвоз схемаси билан олдинги куш биринчи навбатда оркадаги куш учун камрок шамол ва хавога каршилик курсатадиган тусикларга ега булади ва у камрок енергия сарфлашини таминлайди.

Иккинчи фикрга кура, кушларнинг кузлари бошларига якин, шунинг учун улар олдида тулик кура олмайди. Ушбу парвоз схемаси билан улар сурувдаги одамларнинг бир-бирларини куришларини ва йуколмасдан бирга колишларини таминлайдилар. Бу учрашувнинг мухолифлари, кушлар тунда хам учади, шунинг учун олдинда кушни куриш мухим емас ва кушларнинг хайкириги сурувни барибир бирга ушлаб туришини такидлайдилар.
Колибри хар 10 дакикада овкатланишади. Хар куни улар узларининг вазнидан икки баравар нектар билан овкатланадилар. Колибри оркага уча оладиган ягона куш туридир.

Кушларнинг танаси бош, буйин, тана ва оёк-кулларга булинади. Бошида шохли материалдан ясалган юкори ва пастки тумшуги бор. Кушларда буйиннинг купрок харакатчан кисми атрофни яхши куришга ва танасининг исталган кисмидаги патларни тозалашга имкон беради. Орка оёкларда тарози билан копланган тирнокли най ва 4 бармок бор, уларнинг купчилигида тирнок бор.

Патлар билан копланган тери курук ва безсиз. Ягона без – бу ковок суягида жойлашган ёг бези. Куш бу безни тумшуги билан сикиб, мойли суюкликни патларига суртиб, уларни юмшок ва сув утказмайдиган килиб куяди.
Тана контурли патлар билан копланган. Контур патларининг 3 тури мавжуд – рул, рул ва копкок патлари.

Хаккимизда

Яна маълумот

3

Кушлар хакида малумот

Ерда 9800 дан ортик турлари яшайди. Кушлар одатда учиш кобилияти билан ажралиб турса-да, пингвинлар, туякушлар …