19/04/2024
Главная / Жамият / Никох хутбаси (дуоси) укиш коидалари ва шартлари

Никох хутбаси (дуоси) укиш коидалари ва шартлари

Диний никох мусулмон олами учун мухим урин тутади. Расмий никох маросимидан олдин, одамлар гувохлар билан бирга йигилиб, Худонинг хузурида никохларини утказадилар. Бугунги кунда у “Имом Никох” ва “Диний Никох” деб аталади. Диний никох укийдиган киши баъзи оят, хадис ва дуоларни укиши керак. Бундан ташкари, у никох шартномасини мухокама килиш оркали иккала томоннинг розилигини олади. Бу йерда имомнинг никохи укилганида кайси дуолар укилади, деган саволга жавоб бердик. Никох намози ва бошка барча тафсилотларни ушбу сарлавха остида куриб чикиш мумкин.

78

Никох дуоси кандай укилади?

Имом никохини утказаётганда маросим утказадиган эркак эътибор бериши керак булган мухим нарсалар бор. Зарур шартлар бажарилгач, оят ва хадис укилади. Никох шартномаси курсатилган. Кейин куйидаги дуо укилади;

7

Никох дуоси арабча кироат.

Бисмиллахир Рохманир Рахим

“Aлхамду лиллахи раббил-аламийне вас-салоту ве-салому ало Расулина Мухаммедин ва ъала алихи ва ашобихи ежмеъин. “

“Aллохуммажъал хазел-ъакде меймунен муборака.

Важъал бейнехума улфетен ве махаббетен ве карара.

Велâ тежъал бейнехума нафрат ва куркув ва кочиш.

Aллохумме еллиф бейнехума кема еллефте бейне Aдеме ва Хаввае ва беине Мухаммедин соллаллоху алайхи васаллам ва Хадиcетеъл-Кубро ва беине ъAлиййин Керремеллоху вечеху ва Фотиметеъз-Зехра радияллоху ъан.

“Aллохумме аъти лехума веледден солихен ва ризкан васиъан ва ъумран тавила ва калбен хашиъа ва лисанен закира”.

Раббена хеб лена мин езвâжина ва зуррийятина куррате аюн вежална лил-муттекине имома.

Раббена атина фиъд-дуня хасанетен ва фил-охирати хесанетен ва кино ъазабен-нор.

Би рахметике Я Ерхамеррахимин.

Раббенагхфирли ва ли-валидиййе ва лил-муъминине йевме йекумулъл хисоб.”

Мехрибон Aллох номи билан. ( маъноси )

Сизга чексиз хамду санолар; Оламларнинг Робби Aллохга…

Пайгамбаримиз Мухаммад Мустафо  ва унинг оила аъзолари ва сахобаларига саломлар булсин!

Эй Худойим, бу шартномани яхши ва баракали кил!

(Бизнинг турмуш курган болаларимизга) иноят, севги ва сабр-токат беринг!

Уларнинг орасига нафрат, айрилик ва кочиш куйма!..

Худойим, (уйланган фарзандларимизни) бир-биримизга дустона ва мехрибон килгин; Хазрати Одем ва Хавва Валидемиз

Хазрати Мухаммад ж ва Хатиcе-и Кубро Волидамиз;

Хазрати Aли билан Фотиматуз-Зехра уртасида курсатган иноят ва мехр-мухаббатдан, ота-онамиз, бу биродарларимизга хам барака бер!..

Aллохим, (уйланган фарзандларимизга) солих фарзандлар, ризклари кенг, умрлари узок, калблар титрок, зикр тиллари ато эт!..

“Эй Роббимиз! .. Хотинларимизни ва болаларимизни бизга баён килгин ва бизларни такводорларга  Aллохга карши чикишдан саклайдиганларга хидоят ва пешво килгин!”

“Эй Роббимиз!… Бизга дунё ва охиратда яхшилик ато эт ва бизни дузах азобидан сакла!”

Сенинг рахматингдан панох тилаймиз, эй рахмлиларнинг рахмлиси!..

“Эй Роббим! Киёмат куни мени, ота-онамни ва муминларни магфират эт!

 

Хаккимизда

Яна маълумот

1

Кушлар хакида кизикарли малумотлар

Кушлар бизни ураб олган. Дунёда улар булмаган мамлакат йук. Биз улар хакида тез -тез уйламаймиз, …