28/05/2024
Главная / Медиа / Эркак оргазмининг 5 та асосий сири

Эркак оргазмининг 5 та асосий сири

man_sex

Умуман олганда, еркаклар, аёллардан фаркли уларок, хар доим жинсий алокадан завкланишади. Аммо хамма нарса жуда оддийми?

Узок вакт давомида еркаклар оргазми аёлларга автоматнинг реаксиясига ухшаб туюлди: танга ташла – бир чашка кахва олинг. Аммо еркакларнинг жинсий алокадан завк олиш механизми унчалик ибтидоий емас. Замонавий аёллар билишадики, еркак оргазми худди аёлникига ухшаб, олинган сезгиларнинг интенсивлиги ва хилма-хиллиги билан фарк килади. Бундан ташкари, еркаклар хам оргазмга таклид киладилар.

1-сир: Еякулясия ёки оргазм?

Еркаклар еякулясия (еякулясия) пайтида оргазмни бошдан кечиришади. Аммо хиссиётлар бир вактнинг узида жуда хилма-хилдир: оддий жисмоний окимдан тортиб, купрок йенгиллик каби, кучли хиссий ва физиологик “салютлар”гача.

Еркаклар хиссиётларининг ёркинлиги, аёлларникидан фаркли уларок, позисиянинг узгариши емас, балки бурчакнинг узгариши хам тасир килади: ётокда абадий тамойил мавжуд – “еркак кузлари билан севади” ва енг хаяжонли расмни куришни хохлайди. .

Тулик оргазмга мухим хисса – бу шерик билан муносабатлардаги ишонч даражаси, еркакнинг жинсий алока пайтида хиссий жихатдан очилиш кобилияти.

2-сир: жуда тезми ёки жуда узокми?

Сиз аёлларни хурсанд кила олмайсиз: кейин еркак жуда тез оргазмга еришади ва кейин унинг завкини олишга улгурмайди; кейин жуда узок вакт давомида, кейин еса у ёкимсиз жисмоний хис-туйгуларни бошдан кечиради ва факат хамма нарса имкон кадар тезрок тугашини орзу килади.

Еркак оргазми одатда бир неча сония давом етадиган ритмик мушаклар кискариши билан бирга келади. Бундай холда, еякулясия деярли хар доим содир булади – сперма ва простата секресияси сийдик йуллари оркали чикарилади.

Жинсий алоканинг давомийлиги доирасидаги норма тушунчаси мавжуд емас. Асосийси, ер-хотиндаги жинсий уйгунлик.

3-сир: Хакикий тенглик

Ха, еркаклар хам оргазмни сохталаштиришади. Ва улар буни аёллар каби деярли бир хил сабабларга кура килишади:
– Оргазм йуклиги билан шеригингизни хафа килмаслик учун
– Шерикнинг назарида жинсий банкрот булиб куринмаслик учун

Хар бир еркакнинг хаётида камида бир марта, лекин бази сабабларга кура (жисмоний ёки манавий саломатлик) у оргазмга ериша олмаган вазият мавжуд еди. Ва хамма хам бу хакикатни хотиржам айтишга кодир емас.
Ехтиёткор аёл “сохта” ни сезмаслиги мумкин. Шунга карамай, еркак оргазми нафакат харакат килади.

“Суннатли” еркакдаги жинсий алока суннасиз одамга караганда узокрок давом етади. Бунинг сабаби, суннат териси олиб ташланганида, жинсий олатни боши доимо очик булиб, сезгирлиги пасаяди. Аммо бу оргазм пайтида хис-туйгуларга тасир килмайди.

4-сир: аноргазмия ёки вактинчалик кийинчилик

Еркак шеригини кондиришга уриниб, бир неча марта “чидаб колиши” мумкин ва кейин узи оргазмга ериша олмайди.

Ёши билан (40 ёшдан кейин) еркаклар олдинги уйин учун купрок вакт талаб етадилар, акс холда хаяжон етарли булмайди ва оргазм булмаслиги мумкин.

Еркак аноргазми (оргазм була олмаслик) хакикий аёл фригидлиги каби кам учрайди. Бирок, бу мия ярим кортексидаги бузилишлар ёки генитал органларда ёпишкоклик (инфексиялар ва жаррохлик окибати) натижасида юзага келади.

Таникли презерватив компанияларидан бири томонидан утказилган тадкикотга кура, еркакларнинг 20 фоизи оргазмни сохталаштиришади.

5-сир: Аёл кулида еркак оргазми

Еркаклар куп нарсадан ташвишланадилар: жинсий олатни катталигига караб хаммаси жойидами, аёлни жинсий алокага кандай кундириш мумкин, ерексия буладими, ерексия йуколадими, кандай химояланиш керак, еякулясия канчалик тез содир булади? , аёл оргазм буладими, бир кеча-кундузда неча марта жинсий алока килади Акт.

Аммо бир кечада булса хам, ер-хотинда жинсий алока кандай ривожланиши иккала шерикга боглик. Шунинг учун аёллар жинсий алока учун умумий хиссий фонни яратишда уларнинг роли мухимлигини унутмасликлари керак.

Хаккимизда

Яна маълумот

Шахмат – спортми ёки санат?

Шахмат спортми? Ёки спортга алокаси йук санатми? Ушбу нуктаи назарларнинг хар бирининг куплаб тарафдорлари ва …