19/07/2024
Главная / Маданият / Кунгил айниши сабаблари

Кунгил айниши сабаблари

КУНГИЛ АЙНИШ ВА ИЧ КЕТИШ САБАБЛАРИ

 

Овкат хазм килиш тизимингиз безовта булганда ёки соглигингизга зарар етказадиган бирор нарсага дуч келганда, асаб тизимингиз таркибини имкон кадар тезрок чикариб юбориши хакида сигнал беради. Кусиш, ич кетиш ёки иккаласи хам натижадир.

Ушбу иккита аломатлар купинча бирлашади ва одатда умумий шароитлар, масалан, ошкозон вируси ёки овкатдан захарланиш билан боглик.

Ич кетиш ва кусиш куплаб ташхислар билан боглик булганлиги сабабли, уларга нима сабаб булганини билиш кийин булиши мумкин.

Бу мумкин булган бази сабаблар.

1. ОШКОЗОН ГРИППИ

Вирусли гастроентерит – бу юкумли, кенг таркалган холат, бу ротавирус каби бир нечта турли хил вирус штаммларидан келиб чикади. Ошкозон гриппи деб хам аталадиган нарса, грипп билан бир хил емас, бу нафас олиш холатидир.

Вирусли гастроентерит ошкозон ва ичакларда яллигланишни келтириб чикаради. Сиз уни одамлар билан ёки контаминатсияланган сирт билан якин алокада олишингиз мумкин.

Белгилари асосий вирусга караб фарк килади, лекин одатда куйидагиларни уз ичига олади:

ич кетиши
кусиш
тананинг куйиши
иситма
титрок

Гастроентерит одатда бир неча кун ичида уз-узидан тозаланади. Даволаш, сув ёки бошка суюкликни ютиб юбориш оркали сувсизланишнинг олдини олишга каратилган.

2. ОВКАТДАН ЗАХАРЛАНИШ

Озик-овкат захарланиши бактериялар, вирус ёки паразит билан ифлосланган нарсаларни ейиш ёки ичиш натижасида юзага келади. Могор ва кимёвий ёки табиий токсинлар хам озик-овкат захарланишига олиб келиши мумкин.

Хар йили Америка Кушма Штатларида миллионлаб одамлар озик-овкат захарланиши билан касалланишади.

Белгилари куйидагиларни уз ичига олади:

ич кетиши
кунгил айниш
кусиш
ошкозон огриги
Купгина холларда, бу аломатлар енгил булиб, бир-икки кун ичида уз-узидан хал килинади. Аммо озик-овкат билан захарланиш жиддий даволанишни талаб киладиган аломатларга олиб келиши мумкин.

3. СТРЕСС, ХАВОТИР ЁКИ КУРКУВ

Агар сизда ошкозон бузилиши булса, кучли хиссиёт сизнинг ичакларга тасир килиши мумкинлигини аллакачон биласиз. Сизнинг ошкозон тизимингиз куркув, стресс ёки хавотирга салбий тасир курсатиши мумкин. Бу ич кетиш, кусишга  олиб келиши мумкин.

Кучли хис-туйгулар жангга ёки парвозга жавоб беради. Бу танангизни юкори хушёрликка, адреналин ва кортизол каби стресс гормонларини фаоллаштиради. Ушбу гормонлар ичакларни бушатиш хакида сигнал беради.

Шунингдек, улар конни сизнинг ошкозонингиздан фавкулодда вазиятларда керак буладиган мухим органларга йуналтиради ва корин бушлиги мушакларининг сикилишига олиб келади. Ушбу барча жисмоний реаксиялар ич кетиши  ёки кусишни келтириб чикариши мумкин.

Чукур нафас олиш машклари ёрдамида стрессни камайтириш ва рухий саломатлик буйича мутахассис билан безовталикни хал килиш ёрдам бериши мумкин.

4. СИКЛИК КУСИШ СИНДРОМИ

Сиклик кусиш синдроми аник сабаблари булмаган кучли кусиш епизодлари билан белгиланади. Ушбу епизодлар бир неча соат ёки хатто кун давом етиши мумкин.

Улар купинча куннинг бир вактнинг узида бошланади, бир хил вакт давом етади ва жиддийликда бир хил булади. Ушбу епизодлар кусиш булмаган вакт оралиги билан кесилиши мумкин.

Бошка аломатлар куйидагиларни уз ичига олиши мумкин:

ич кетиши
кучли терлаш
кусиш
каттик кунгил айниш
Сиклик кусиш синдромининг сабаби номалум, аммо стресс ёки оиладаги мигрен тарихи, айникса болаларда бир омил булиши мумкин.

Ушбу холат учун бази тетиклар кофеин, пишлок ёки шоколадни уз ичига олади. Ушбу овкатлардан сакланиш хужумларни камайтириш ёки йук килишга ёрдам беради.

5. САЁХАТЧИНИНГ ИШ КЕТИШИ

Атроф-мухитнинг узгариши, айникса макбул булмаган санитария шароитлари булган жойда саёхатчининг ич кетиши булиши мумкин. Бу холат ифлосланган нарсаларни ейиш ёки ичиш натижасида юзага келади.

Белгилар куйидагиларни уз ичига олади:

ич кетиш
ошкозон бушилиши
кунгил айниш
кусиш
Агар сиз овкатланмасангиз ёки ифлосланган нарсаларни истемол килмасангиз, саёхатчининг ич кетиши одатда уз-узидан тозаланади. Ич кетишни келтириб чикарадиган бактерия ёки организмни аниклаш учун докторингизга мурожаат килинг,

агар:

у бир неча кундан купрок давом етса
бу огир сувсизланишни юзага келтиради
сизда конли ёки огир ич кетиш  булса
доимий кусиш бор булса
Ич кетишга карши дори-дармонлар ёрдам бериши мумкин. Бази холларда буюрилган дорилар керак булиши мумкин.

6. ХАРАКАТ КАСАЛЛИГИ

Харакатдаги касаллик хар кандай ёшда пайдо булиши мумкин. Буни автомобилда, кайикда, самолётда ёки бошка транспорт воситасида саёхат килиш оркали кузгатиш мумкин.

Харакат касаллиги марказий асаб тизими ички кулокдан ва бошка сезги тизимларидан танангизнинг харакатланиш окими тугрисида карама-карши малумотларни олганда руй беради. Шунинг учун бошингизни ёки танангизни харакатланувчи транспорт воситасига буриш харакат касаллиги епизодини келтириб чикариши мумкин.

Белгилар куйидагиларни уз ичига олади:

совук терлаш
ич кетиш
кусиш
Саёхат килишдан олдин кабул килишингиз мумкин булган дорилар мавжуд, бу сизга харакат касаллигини олдини олишга ёрдам беради.

Уйда даволанишнинг бир нечта усуллари:

дам олиш
гурунж сувини  ичиш
занжабил кушимчасини олиш
Харакат касаллиги одатда бир неча соат ичида таркалади.

7. ХОМИЛАДОРЛИКДА ИЧ КЕТИШИ

Овкат хазм килиш муаммолари хомиладорлик пайтида тез-тез учрайдиган холатлардир.

Буларга куйидагилар киради:

кунгил айниш
кусиш
ич кетиши
ич котиши
Кунгил айниш ва гижжалар купинча биринчи 16 хафтада, гормонал узгаришлар юз берганда пайдо булади. Агар сиз кучли хидли овкатлардан кочсангиз ва кичик, тез-тез овкатлансангиз.

Хомиладорлик пайтида кучли, давом етмайдиган кунгил айниш ва кусиш гиперемемия гравидарум деб номланадиган оддий касалликдан келиб чикиши мумкин.

Агар ич кетиши вагинал окинди ва бел огриги билан бирга булса, дархол шифокорингизга хабар беринг. Базида бу аломатлар учлиги сиз муддатидан олдин мехнатга киришингизни англатади.

8. МУАЯАН ДОРИЛАР

Бази ресепт буйича буюрилган дорилар ён тасири сифатида кусиш ва ич кетишни келтириб чикариши мумкин. Буларга бази антибиотиклар киради. Антибиотик билан боглик ич кетиши сабаб булиши мумкин:

ич кетиш
тез-тез ичак харакатлари
кунгил айниш
кусиш
Ушбу аломатлар дориларни кабул килганингиздан бир хафта ёки ундан купрок вакт утгач пайдо булиши мумкин ва сиз тухтатганингиздан кейин бир неча хафта давом етиши мумкин. Бошка тайинланган дорилар хам ушбу аломатлар пайдо булишига олиб келиши мумкин.

Кусиш ва ич кетиши руйхатига киритилганлигини билиш учун ресепт буйича ёзилган дориларнинг ёрликларини текширинг. Агар шундай булса, ушбу аломатларга дуч келсангиз, гидратланган булишингизга ишонч хосил килинг ва нокулайликни енгиллаштириш стратегияси хакида шифокор билан гаплашинг.

ДОКТОРНИ КАЧОН БОРИШ КЕРАК

Ич кетиш ва кусиш куп сабабларга ега булиши мумкин, шунинг учун сизнинг аломатларингиз яхшиланмаса ёки ёмонлашмаса, шифокорга мурожаат килиш керак. Хар доим сурункали ич кетиш ва кусиш учун шифокорни куриш керак булганлар куйидагиларни уз ичига олади.

гудаклар
болалар
катта ёшдагилар
бузилган иммунитет тизимига ега булганлар
Хар ким уз шифокорига мурожаат килиши керак, агар уларда булса:

конли ёки уч кундан ортик давом етадиган ич кетиш
назоратсиз кусиш ёки ич кетиши, бу суюкликни бир кундан ортик ушлаб туришга имкон бермайди

сувсизланиш белгилари, шу жумладан:

киртайган кузлар
куз ёшларсиз йиглаш
терлаш камаяди
жуда куюк сийдик
мушакларнинг бушаши
бош айланиши
заифлик
иситма (38,9 ° К)
хаддан ташкари огрик ёки мушакларнинг сикилиши
титрок

Ич кетиши  турли хил шароитлар туфайли юзага келиши мумкин, аммо купинча вирусли инфексиялар ёки озик-овкат захарланиши билан боглик.

Ушбу аломатлар купинча уйда даволанишга яхши жавоб беради. Агар сизнинг аломатларингиз бир неча кундан купрок давом етса ёки жиддий булса, шифокорингизга мурожаат килинг.

Хаккимизда

Яна маълумот

dndovcq

Эрингизни хиёнат килаётганини 5 белгиси

Эрингизни севгилиси борлигига шубха киласизми? Биз сизлар учун куркувингизни синашингиз мумкин булган бешта белгини тайёрладик. Статистик …