19/04/2024
Главная / Маданият / Нега мен куп овкат ейман: ортикча овкатланишнинг психологик сабаблари

Нега мен куп овкат ейман: ортикча овкатланишнинг психологик сабаблари

Ортикча овкатланиш – бу барча пархезлар ва машаккатли фитнес машгулотларига карамай, биз вазн йукота олмаслигимизнинг енг кенг таркалган сабабидир. Aлбатта, сиз узингизга бир неча бор савол бергансиз: нега мен куп овкатланаман? Ехтимол, тугри жавобни топиш вакти келди.

728x485_1_064b3b17073ea6796920c7ca8d6bfd8e2121x1414_0xac120003_3102733931629803573

Ортикча овкатланиш муаммоси деярли хар доим психологик хусусиятга ега. Биз жуда куп овкат истеъмол киламиз, чунки доимий равишда бизга маълум хис-туйгулар, хис-туйгулар, тажрибалар етишмайди … Биз купинча кандай психологик муаммоларни очкузлик билан алмаштирамиз?

Ортикча овкатланиш учун №1 сабаб Озик-овкат севгининг урнини босувчи воситадир

Ошкозон озик-овкат билан тулдирилганда, бошка ехтиёжлар онгсиз равишда блокланади, фонга утади. Бу усул, психологларнинг фикрига кура, оилада мехр, еътибор (ва айникса, бу илик туйгуларнинг танадаги намоён булиши!) булмаган одамлар томонидан жуда тез-тез кулланилади. Психологик ва жисмоний нозикликдан махрум булган одамлар учун озик-овкат севги ва унинг намоён булиш урнини босувчи узига хос булади. Натижада, улар хакикий иштахани ортикча овкатланишдан ажрата олмайдилар ва ошкозоннинг кулига айланадилар.

Нега мен куп овкатланаман? Мен онгсиз равишда космосда купрок жой егаллашга интиламан, мен каттарок, кенгрок ва сезиларли булишга интиламан – охир-окибат, севгиси менга жуда мухтож булган одамларнинг еътибори менга еътибор каратиши учун …

Коидага кура, ортикча овлаш одати ерта болаликдан пайдо булади. Купинча ота-оналар боланинг севги, мехр, еътиборга булган ехтиёжларини самимий сухбат, укув уйинлари ва бошкалар билан емас, балки озик-овкат (ширин нарса, “зарарли ва носоглом” ва хоказо) ёрдамида кондиришга интилади. .

Aста-секин, озик-овкат боланинг онгсизлигида якинлари билан мулокотни алмаштира бошлайди ва у билан бирга хаддан ташкари овкатланишнинг бу “схемаси” етук булади. Ва натижада, катталар хаётида, агар ошкозонни озик-овкат билан тулдириш хисси мавжуд булса, одам бошкалар билан алока килиш учун кулайдир.

Ортикча овкатланиш учун №2 сабаб Aнтидепрессант сифатида озик-овкат

Стресс ва асабий таранглик купинча тизимли ортикча овкатланишни келтириб чикаради. Стрессли вазиятларда биз ички кучланишни бошдан кечирамиз. Бизнинг хаётимиз жуда куп салбий хис-туйгуларни келтириб чикаради. Aгар уйда ишлар яхши кетмаса ёки биз иш билан банд булсак ва “абадий” муаммоларга дуч келсак, бу кийин даврда узимизни озик-овкат билан тинчлантириш васвасасига тушишимиз осон. Бу рухий азобланиш учун енг яхши дорига айланади.

Нега мен куп овкатланаман? Мен шунчаки узимни куплаб муаммоларни хал килишдан чалгитиб, асаб тизимимни “тинчлантираман” …

54

Ортикча овкатланиш сабаби №3. Овкат”югур”

Кундалик хаётда биз купинча уйда овкатланмаймиз, шошкалоклик билан газак килмаймиз, асосий овкатлар орасида овкатланамиз. Ишда бир пиёла чой билан газак килиш, телевизор каршисида ширинликлар йейиш жуда кенг таркалган ходиса. Купинча биз истеъмол киладиган овкатнинг микдорини (ва сифатини!) назорат кила олмаймиз. Кундалик ортикча овкатланиш одатий холга айланади, у биз купинча овкатни умуман хисобламайдиган сон-саноксиз газаклардан иборат.

Нега мен куп овкатланаман? Чунки оз булсада тез-тез овкатланаман.

“Югуриб” овкатланиш одати купинча бошка зарарли стереотипни – кун давомида овкатга бепарво муносабатни шакллантиради. Оддий тушлик танаффус килиш учун жуда куп иш килиш керакми? Ва енди газакларга хам вакт колмадими? Охир-окибат, бу тунги очкузликка олиб келади: ишдан чарчаган ва оч “бурилар каби” уйга кайтганимизда, биз том маънода овкатнинг микдорини назорат кила олмаймиз.

Ортикча овкатланиш учун №4 сабаб Тугри овкатланиш соглом дегани …

Оилада хамма тук, туйиб-туйиб булса, бу оналик мехри, мехрининг самараси, деган фикрни шу кунгача ешитиш мумкин. Ва галати, саломатлик белгиси! Рус тилида хатто “соглом, соглом одам” сузининг узи хам иккита маънога ега – “соглом, у хеч нарса билан касалланмайди” ва “соглом – катта, семиз, портли” деган маънони англатади.

Купгина катталарнинг фикрига кура, озик-овкат яхши ва тугри, “ёгрок ва калинрок” ва ёгурт, мевалар, хом сабзавотлар, ёнгоклар ва бошкалар. одатда тулик овкат хисобланмайди. Кейинчалик усаётган болада озик-овкатга бир хил “бир томонлама” муносабат шаклланади.

Бундан ташкари, ота-оналар купинча уз фарзандларига нисбатан таомга сигинадилар: бола купинча истамаса хам овкат ейишга мажбур булади (бу унинг туклигини билдиради), бола овкатланишга ундайди (“Котлетлар истеъмол килинг – сиз” торт олади!”), ва хоказо. Натижада, бола усиб улгаяди, ота-онаси аллакачон мунтазам равишда ортикча овкатланишга урганиб колган.

Ортикча овкатланиш яхши белги эмас …

Ортикча овкатланишнинг дастлабки белгиларини еътиборсиз колдирмаслик керак. Улар кичкина екан, вазиятни осонгина тузатишингиз мумкин. Вакт утиши билан бу кийинлашади. Озик-овкатга булган ехтиёж автоматик равишда пайдо була бошлайди, ортикча овкатланиш одатий холга айланади. Озик-овкатга психологик карамлик шундай ривожланади. Шуни ёдда тутишимиз керакки, биз бир кунда яхшиланмаймиз. Ортикча вазн бизга сезилмас ва аста-секин кириб боради. Энди сиз нима йеяётганингизни, каерда ва кандай овкатланишингизни кузатишингиз керак.

Кам кам енг?

  • Мунтазам, тез-тез ва оз микдорда овкатланинг. Тугри овкатланиш хулк-атвори очликни хис килмаслик ва газак килмаслик учун кунига 5-6 марта овкатланишдан иборат. Шу билан бирга, истеъмол килинадиган озик-овкат микдори кафтингизга сигадиган даражадан ошмаслиги керак.
  • Секин овкатланинг, овкатни секин ва яхшилаб чайнанг.
  • Факат столда овкатланинг. Турганингизда ёки юрганингизда овкатлансангиз, купрок овкатланасиз.
  • Хурсандчилик билан овкатланинг! Озик-овкат хаётга кувонч келтириши керак. Нима йеяётганингиздан рохатланинг! Овкатланишингизни кичик байрамга айлантиринг.
  • Озик-овкат хакида ташвишланманг. Овкатланиш пайтида яхши кайфият, ёкимли атмосфера жуда мухимдир. Столда бир-бирингизни тарбияламанг.
  • Енгил, “жонли”, табиий овкатларни истеъмол килинг. Тугри, рационал овкатланиш хакида унутманг.
  • Овкатланаётганда, бошка хеч нарса килманг. Телевизор курманг, укиманг, ишламанг. Aммо ёкимли одам билан таом устида бемалол сухбатлашиш сизга зарар келтирмайди. Бу овкатланиш оралигида пауза килишга ёрдам беради.

Aгар ортикча овкатланиш аллакачон жиддий муаммога айланган булса

Aгар ортикча вазн ва назорациз ортикча овкатланиш муаммоси аллакачон илдиз отган булса, унда, биринчи навбатда, унинг сабабини тушунишингиз керак ва шундан кейингина гиёхвандликдан халос булишнинг енг тугри усулини куллашингиз керак.

Купинча, узларининг туликлигини англашдан келиб чикадиган салбий хис-туйгулар одамларни вазн йукотишнинг турли усулларини излашга ундайди, шу жумладан уларни каттик диетага кузгатади. Бу, аксарият холларда, тулик муваффакияцизликка айланади (ахир, агар ортикча овкатланишнинг психологик сабаби бартараф етилмаса, ертами-кечми у яна сизни егаллаб олади). Буларнинг барчаси, уз навбатида, ортикча овкатланишнинг кучайишига олиб келадиган янги салбий хис-туйгуларни кузгатиши мумкин ва бу муаммога дош бера олмаслик янги салбий хис-туйгуларни келтириб чикаради … Натижада, шафкациз доира пайдо булади.

Ушбу шафкатсиз доирадан чикиш учун сиз факат узингиз учун, аста-секин, овкатланиш одатларингизни узгартириб, соглом овкатланиш услубига куникишингиз кераклигини тушунишингиз керак.

Факат уртача ва соглом озик-овкатларни истеъмол килиш оркали биз тупланган ёглар ва килограммларни согликка зарар етказмасдан йукотишимиз мумкин. Кейин тана янги вазнга куникиши ва уни тузатиши мумкин.

Узингизни кузатиб боринг ва сиз билан содир булган хамма нарсани тахлил килинг! Ортикча овкатланиш одатидан халос булиш учун вазн йукотишнинг узи етарли емас! Узингизни ва ортикча вазннинг сабабларини тушуниш мухимдир. Купинча буни узингиз килиш кийин. Ва бу ерда сизга ортикча вазнни ортикча овлаш ва психологик тузатиш муаммоси билан шугулланадиган тажрибали психотерапевт ва психологлар ёрдам беради.

 

Хаккимизда

Яна маълумот

scale_1200-1

Кунгил айниши сабаблари

КУНГИЛ АЙНИШ ВА ИЧ КЕТИШ САБАБЛАРИ   Овкат хазм килиш тизимингиз безовта булганда ёки соглигингизга зарар …