05/12/2022
Главная / Иктисодиёт / Уйлар проекти – чиройли уйлар дизайнлари

Уйлар проекти – чиройли уйлар дизайнлари

Узбекона замонавий уйлар дизайнлари
Узбек кхалки борки уйим жойим дея, харакат килиб, териб, топиб туплаб уй солади. Янги турмуш курган оилага хам биринчи навбатда йер (чек) олиб, орзу хавас билан ойлар, йиллар давомида уй солишади. Оилада угил фарзанд тугилишидан бошлаб уй ташвиши тушади. Сунгги пайтда курилаётган намунавий типдаги замонавий уйлар бизга кандай уй куришликни ургатди десак хам . булади. Узбекистон шароитига, менталитетимизга, замонавийликга асосан жуда кулай ва шинам тарзда килинмокда. Аммо узбекнинг орзу-хаваси бор бусин. Узларининг яшаб турган уйларини худди ана шунаканги куриниш ва рангларини олган холда янада , янада… килиб куришга харакат килишмокда. Орзу-хавасга нима йесин. Имкон булса бир марта яшайдиган бу дунёда узи хохлагандек уйда яшашга хамма хакли. Одам бу дунёда ниманидир максад килиб, нимагадир интилиб яшаш керак. Бир псикхолог ёутубе даги блогида айтган еди. Бир одам уйсиз ижарама ижара кучиб яшаб юрар екан. Ишлаб топган пули хам ижара, ойлик туловлардан ошмас екан. СХундай яшаш жонига тегиб, кундалик муаммолардан огир депрессия холатига тушганда псикхолог кабулига борибди ва псикхолог маслахатига кура узи орзусидаги уйни расмини чизибди. Расмни хар куни кузи тушадиган жойга илиб куйибди. Ерталаб турганда уша расмга караб качондир уша кун келишига ишониб кайфияти кутарилар екан, ишга кетаётганда ана шу уйга пул туплаш учун деган мазмун билан ишга бораркан, ишдан чарчаб келганда еса шу мехнатларимнинг хам бир куни мана шундай натижаси булади дея чарчокдан нолимас екан. Бир неча йилдан кейин у шу орзусига йетибди. Уша расм инсонга умид, хаётга, яшашга интилиш, гайрат, куч кувват бакхшида етибди. Псикхолог ана шундай килиб у одамни даволабди.

Ушбу постимда узбекона, шаркона типда курилиши мумкин булган замонавий дизайнларни куришингиз мумкин. Нафакат уй балки унинг хоналари, таркиби (дарвоза, айвон, зинапоя, шифт…), ички жихозларини хам куришингиз мумкин. Сиз хам узингиз хохлаган уйни мулжаллаб куйинг. Балки уй ёкмасада ичидаги кайсидир елементи ёкиб колар. Якхши, чиройли нарсаларни куриш кайфиятни кутаради, кундалик ташвишлардан, миянгизнинг ичида айланаётган хаёлларингиздан бир оз булсада сизни чалгитади. Бу еса сизни стрессдан кхалос килади. Мархамат куринг. Фикрларингиз булса тортинмай комментарияга ёзишингиз мумкин.

Замонавий уйлар дизайни

Янги замонавий уйлар

Уй курилишни режалаштириш 3д планлари

Дунёдаги енг кимматбахо топ 5 та уйлар


Замонавий ва чиройли бесеткалар (айвон)


Замонавий темир дарвозалар

Паталок дизайнларидан намуналар

аркалар


Перегороткалар

зинапоялар дизайнлари

Ошкхона дизайнлари

Мекхмонкхона дизайнлари

Замонавий ва шокхона ванакхоналар дизайни

Болалар кхонаси дизайнлари

Замонавий ва шокхона ётоккхона дизайнлари


суюк(жидкий) абой дизайнлари

3д абой дизайнлари

Чиройли пардалар дизайни


Рекламный блок-3

Хаккимизда

100200300