19/07/2024
Главная / Спорт / Коринни йукотиш усуллари

Коринни йукотиш усуллари

Коринни йукотиш

Биз Викториа Секрет фаришталаридан бири булмасак ёки шафкасиз генетикага эга булмасак, халол булайлик, тугилгандан кейин биз коринни давом еттирамиз. Ва шунинг учун у бир мунча вакт утгач давом етади, чунки танамиз нормал холатга келиши учун тикланиши керак. Бази аёллар фарзанд кургандан кейин уз шаклларини тиклашга муваффак булишади, бошкалари эса ортикча фунтдан кутулиш кийин. Келинг, базиларини куриб чикамиз тугрукдан кейин коринни йукотиш буйича маслахатлар.

 

Хомиладорлик билан аёл танасида узгаришлар

Хомиладорлик – бу хаётдаги узгаришлар даври. Хиссий, устувор ва танадаги узгаришлар. Бизнинг танамиз ушбу 9 ой давомида бу дунёга янги хаёт олиб келиш учун узини тайёрлайди. Бу жуда чиройли жараён, биз бу ишни енг яхши тарзда бажаришимиз учун танамизни хурмат килишимиз керак, ва айникса, биз аллакачон тугилгандан кейин.

Куп аёллар аслида тугрукдан кейин уз шаклларини иложи борича тезрок тиклаш билан овора булишади. Аммо хакикат шу Тугилгандан 48 соат утгач, энг оддий нарса – тахминан 5-6 ойлик корин булиши факат бепарво. Шунинг учун бачадон уз жойига кайтиши учун вакт керак, эхтимол хатто бир неча хафта. Бу бизнинг купчилигимиз аёлларда содир буладиган нарса ва биз биргаликда нормализасия килишимиз керак. Тугилгандан кейин танани олдингидай курсатиб бериш, бундан ташкари, хакикий емас, бу утопия. Бироз вакт утгач (шахсий шароитларингизга караб шифокор билан маслахатлашинг) тинчланиш ва хавфсиз усулда тикланиш устида ишлашни бошлашингиз мумкин. Тугилгандан кейин коринни йукотиш учун бир нечта маслахатларни куриб чикамиз.

Тугурикдан кейин коринни йукотиш буйича маслахатлар

Эмизиш учун. Бу вазнни ва корин ёгини йукотиш, емизишни энг соглом ва табиий усулидир. Бола учун енг тулик озик-овкат булишидан ташкари, у хам бунга ега оналар учун ёг ёкиш учун фойда. Чунки она сути ишлаб чикаришда катнашадиган пролактин гормони бачадоннинг аввалги хажмига кайтишини кискаришига олиб келади.
Яхши овкатланиш. Яхши, мувозанатли ва соглом овкатланиш соглом тананинг асосидир. Жараённи тезлаштириш учун каттик диеталарга утирманг, чунки сиз киладиган ягона нарса – бу танангизни мажбурлаш ва уни тухтатгандан сунг огирликни тиклаш. Сизнинг диетангиз кунига 1200 калориядан кам булмаслиги керак. Идеал – 90% соглом овкатланиш, бу ерда мева ва сабзавотлар таникли урин тутади, ултра кайта ишланган ва ширинликлардан сакланинг. Шундай килиб, сиз хеч качон калорияларни хисоблашингиз шарт емас. Агар сиз емизаётган булсангиз, диетангиз сут ишлаб чикаришга тасир килмаслиги учун шифокорингиз билан маслахатлашинг.
Куп сув ичинг. Сув  ёгни йук килишга ва кон айланишини яхшилашга ёрдам беради. Бундан ташкари, сиз намланасиз ва бу сизнинг вазнингизни йукотишга ёрдам беради.
Жисмоний машклар. Килограммни йукотишнинг сирлари йук, натижани куриш учун яхши овкатланиш ва машклар уртасида комбинасия булиши керак. Шунингдек, хафта давомида узингизга гамхурлик килиш ва узингиз билан бирга булиш учун узингиз учун захира килишингиз мумкин булган вакт. Идеал холда, хафтада 3 кун машк килинг. Аеробик машклар (югуриш, юриш) жуда самарали ва сиз уларни бошкалар билан бирлаштира оласиз сузиш, пилатес, ёга, гипопрессив абс … каби мушакларни охангга келтириш учун. Зотан сизнинг дидингизга, вактингизга ва ехтиёжларингизга боглик. Спорт билан шугулланишни бошлашингиз мумкин булса, шифокорингиз билан маслахатлашинг, чунки агар сезарйен булса, бошлаш учун икки ой кутишингиз керак булади.
Белбог такманг. Купгина гинекологлар уларга маслахат бермайдилар, чунки корин мушаклари узларининг охангини тиклашлари керак. Сизнинг ишингиз учун енг яхши булган шифокорингиз билан маслахатлашинг.
Эсингизда булсин … хар бир аёл бу дунё, узингизни жуда тез орада тузалиб кетган бошка аёллар билан таккосламанг, чунки бу нормал емас. Жараёнингизни ва танангизни хурмат килинг.

Хаккимизда Barno Mir