19/04/2024
Главная / Маданият / Эътиборсизлик нима: Никохда хиссий эътиборсизликнинг 3 белгиси – Мисолларни укинг

Эътиборсизлик нима: Никохда хиссий эътиборсизликнинг 3 белгиси – Мисолларни укинг

Купгина жуфтликлар жиддий муаммони – хиссий еътиборсизликни, занг каби муносабатларнинг пойдеворини бузадиган – сезмайдилар ва сиз каерда ва кайси дакикада бузиб ташлашни хеч качон билмайсиз. Психолог хакикий якинлик йуклигини курсатадиган белгиларни санаб утади.

5

Визуал дунёда никох бир бирини куллаб-кувватлашдир. Aммо узингизни ёлгиз хис килсангиз, нотугри тушунсангиз ва эътиборсиз колдирсангиз, бу хиссий эътиборсизлик белгиси булиши мумкин. Ва факат тахмин килиш мумкин, нега сизнинг севимли ва деярли хар жихатдан ажойиб, одам тусатдан шунчалик бегона ва узок булиб колади.

Психологлар айтадилар: хамма нарса болаликдан келади. Ота-оналар боланинг хис-туйгулари ва тажрибаларини эътиборсиз колдиришса, у катта булганида, бу, албатта, оилага таъсир килади.

Психолог Жонис Уебб: “Инсон хар доим хам болаликда хиссий еътиборсизликни сезмайди”, дейди. “Aммо бу кийин хаёт тажрибаси. Ва кейинчалик, бундай юк билан юкланган муносабатларнинг учта модели шаклланиши мумкин.

1. ЁЛГИЗЛИК

Хиссий эътиборсиз жуфтликлар осон хаёт кечиришади. Улар хар кандай кийинчиликни бирга бошдан кечиришларини ва оила булиб колишларини, шерик кайгуда хам, кувончда хам якин булишини билишади, кийин булганда юз угирилмайди ва уни тозаламайди.

Кийин тажрибага ега булган оилаларда турмуш уртоклар бир-биридан узоклашадилар. Бу севги, якинлик, мехр-мухаббат туйгулари болаликда “музлаб колган”лиги сабабли содир булади. Шунинг учун бундай никохда турмуш уртоклардан бири ёки иккаласи хам узларини ёлгиз хис килишлари мумкин.

Белгилар

Сиз шеригингизни “жамоадош” деб хис килмайсиз.

Севганингиз ёнингизда булса хам ёлгизликни бошдан кечирасиз.

Сиз аслида турмуш уртогингиз сизни умуман танимаслигини тушунасиз.

2. ЮЗАКИ ГAПЛAР

Хиссий жихатдан якин жуфтликлар хис-туйгуларини ва истакларини очик мухокама килишади. Улар узларининг заифлигини намойиш килиш, тажриба ва ехтиёжлар хакида еркин гапириш кобилияти муносабатларнинг зарурий кисмидир, деб хисоблашади.

Болаликда хиссий эътиборсизликни бошдан кечирган одамлар хиссий мавзулар хакида гапиришда кийналадилар. “Улар буш жойни янгиликлар, долзарб вокеалар, болалар тадбирлари, таътилларни режалаштириш билан тулдиради”, дейди психолог. “Яъни, уларнинг барча сухбатлари бу ерда ва хозир содир булаётган нарсадир, эхтимол узларининг хис-туйгуларига озгина ургу берилган.”

Белгилар

Сиз хис-туйгулар хакида гапира олмайсиз. Aгар сиздан шерикга нисбатан хис-туйгуларингизни шакллантириш суралса, муваффакият козониш даргумон.

Сиз такрорланадиган хис-туйгуларингизни еътиборсиз колдирасиз, камайтирасиз ва узингизнинг чукур жойингизга кумишга мойилсиз. Сизни огохлантирамиз: бир кун келиб сиз “бузиб утасиз”. Ва бу оила учун хавфли булади.

Сиз нима хакида гапиришни билмаяпсиз. Хатто романтик кечки овкатни ташкил этишга уринишлар хам нокулайлик ва кескинликка айланади.

Сиз бахт, кувонч ёки кайгу хакида гапиришга тайёр емассиз. Сухбатларингизда ёмон хиссий компонент мавжуд.

3. КУНГИЛСИЗЛИКЛАРНИ ОЛДИНИ  ОЛИШ

“Мен купинча ер-хотинлардан жанжал килишдан куркишларини эшитаман”, дейди Жонис Уебб. “Уларнинг фикрича, можаролар муносабатлар хавф остида еканлигининг белгисидир. Ер ёки хотин ёки хатто иккаласи хам жанжал ёки норозилик белгиларидан кочиш учун кулларидан келганча харакат килишади. Улар можаро муносабатларнинг нормал ва соглом кисми еканлигини тушунишмайди. Икки киши хар доим хам тулик уйгунликда була олмайди.”

Психологнинг фикрига кура, бахтли хиссий никохда низо – бу сизнинг шерикингизга узингизнинг “нотугри томонларингизни” курсатиш, сизда хам хаётий хис-туйгулар ва ехтиёжлар борлигини курсатишдир. Aгар сиз хис-туйгуларни чукуррок боссангиз, улар йуколмайди. Бу ярадаги хуппозга ухшайди: агар очилмаса, у бутун танани йиринглайди ва захарлайди. Шундай килиб, газаб, умидсизлик, хафагарчилик кувонч ва севгини захарлайди.

Белгилар

Сиз салбий хис-туйгуларни курсатмасликка харакат киласиз, улар сизнинг муносабатларингизга ёмон таъсир килади деб куркасиз.

Сиз можаролар ва тортишувлардан нафратланасиз, шунинг учун сиз муаммоларни гилам остида супурасиз.

Турмуш уртоклардан бири хафа булса ёки газабланса, у “жим” режимини ёкади: баъзи жуфтликлар хафталар давомида гаплашмайди.

Сизнинг хамкорингиз билан мухокама килишдан куркадиган мухим хал килинмаган муаммоларингиз бор.

 

Хаккимизда

Яна маълумот

scale_1200-1

Кунгил айниши сабаблари

КУНГИЛ АЙНИШ ВА ИЧ КЕТИШ САБАБЛАРИ   Овкат хазм килиш тизимингиз безовта булганда ёки соглигингизга зарар …