19/07/2024
Главная / Медиа / Бедана тухуми фойдаси ва зарарлари

Бедана тухуми фойдаси ва зарарлари

Хиросима ва Нагасакидаги ядровий хужумлардан кейин одамларнинг иммунитети заифлашди ва радиасия тасири кайтарилмас окибатларга олиб келди. Олимлар тананинг кучини оширадиган махсулотларни излай бошладилар ва улар таркибида бедана булган кадимги Хитой ресептлари орасида топилган. Японлар уругларнинг болаларнинг аклий кобилиятларига ижобий тасир курсатишини исботладилар.

bedana-tuximi-768x598

Чернобил АЕСдаги фожиадан сунг совет олимлари табиий офатлардан жабр курган болалар учун курсатмалар ишлаб чикишга киришдилар. Олимлар барча болаларнинг расионига тол уругини киритдилар. Даволаш натижасида болаларда ножуя тасирлар кузатилмади, аксинча, уларнинг фаоллиги ортди, юрак фаолияти яхшиланди ва иштахаси нормал холатга келди.

Тухумлар таркибида саволлар
Битта тухум таркибида бир катор дори-дармонлар ва хун таквийелери билан алмаштирилиши мумкин.
витаминлар: А, Б1, Б2, Б9;
Интерферон ва селен;
калий ва темир;
Калсий ва натрий;
магний ва глисин;
Аминокислоталар: лизин, аргинин, триптофан.

Кизил икра тухумлари камдан-кам холларда салмонеллалар билан касалланади, чунки бедана юкори тана харорати туфайли бактерияларга чидамли, тухум сариги еса товук тухумига караганда анча чидамли.

Бу тухумнинг кимёвий таркиби товукникига караганда анча бой. Курсаткичлар: Товук тухумида Б1 – 49 мкг, Б2 – 550 мкг, А – 78 мкг, калий – 124 мкг. Бедана уругларида Б1 – 137 мкг, Б2 – 1100 мкг, А – 1180 мкг, калий – 620 мкг.

Бедана тухумининг фойдаси саволлар

Пишириш ва кайнатиш пайтида озука моддаларининг бир кисми парчаланади, шунинг учун енг юкори фойда хом тухумга тегишли.

У хужайраларни огир метал тузларидан химоя килувчи бир гурух антиоксидантларни уз ичига олади. Шунингдек, улар шишиш хавфини камайтиради.

Иммунитетни мустахкамлашда

Агар хужайралардаги еркин радикаллар тасирида кайтарилмас жараёнлар бошланса, куриб чикилаётган тухум бошида тармокли антиженларни парчалайди.

Кон томирларини мустахкамлашда

Пархезшунослар урнига тухумни афзал курадилар, чунки товук тухумида уртача 570 мг холестерин мавжуд. Бедана уругларида хам холестерин мавжуд булиб, у уртача 600 мг ни ташкил килади, аммо у леситин билан нейтралланади.

Товук тухумида леситин мавжуд емас. Холестерин леситин билан бирлашганда, у юракка зарар етказмайди, балки кон томирларини мустахкамлайди.

Тукималарни тиклашга ёрдам беради

Интерферон жарохатни даволаш ва тукималарнинг янгиланишини тезлаштиради, шунинг учун бу махсулот ошкозон-ичак яраси булган беморларда шикастланган тукималарни тиклаш учун фойдалидир.

Бедана тухуми Аёллар учун

Махсулот соч ва тери учун зарур булган А витаминига бой. Улар гормонал фонни мувозанатлаштиради, шунинг учун улар миома, мастопатия ва бачадон полипларини олдини олиш учун воситалар руйхатида.

Кило йукотиш учун диетада уни факат оч коринга истемол килиш керак. Бу холатда афзаллик шундаки, озик-овкат калорияларни паст даражада ушлаб туришга бой. Битта бедана уругининг енергия киймати уртача 15 ккал.

Бедана тухуми Еркаклар учун фойдаси

Тухум саволлари “еркаклар учун махсулотлар” гурухига киради. Махсулот нормал еректил функсияси учун зарур булган оксил ва аминокислоталардан иборат.

Тухум еркакларнинг чидамлилигини оширади. Леситин холестеринни кон томирларининг тикилиб колишига йул куймайди, шунинг учун еркак жинсий азоларида кон айланиши яхшиланади ва жинсий кузгалиш тезрок булади.

Ушбу махсулотнинг еркаклар учун фойдасини биринчи марта немис олимлари пайкашган. Германияда еркаклар одатда нонушта учун 3-4 дона тухум истемол киладилар. Немислар заифликдан камрок азоб чекишади ва кексаликка кадар жинсий саломатликни саклаб колишади.

Бедана тухуми Хомиладор аёллар учун

Хомиладор аёл куркув, умидсизлик ва хайрат билан ажралиб туради. Бундай хатти-харакатлар вазиятни суиистемол килишнинг натижаси емас, балки Б витамини етишмовчилигининг натижасидир. Тухум Б витаминига бой булиб, уни мунтазам истемол килганда аёлнинг хиссий холатини баркарорлаштиради.

Фолик кислота хомила ривожланишига ижобий тасир курсатади ва ривожланаётган организмдаги органларни тугри жойлаштиришга ёрдам беради. Бу аборт килиш хавфини камайтиради ва бачадоннинг охангини йук килади.

Хомиладор аёлларнинг яна бир кенг таркалган холати анемия хисобланади. Куртаклардаги тухумлар гемоглобин микдорини оширади ва бу муаммони олдини олади, чунки у темирга бой.

Бедана тухуми Болалар учун

Хар бир япон талабасининг нонушта учун тухумга саволи бор. Махсулот болаларнинг асаб тизимини мустахкамлайди ва аклий кобилиятини оширади.

Сезувчанликни йук килинг

Болалар учун махсулотнинг фойдаси глисиннинг мавжудлиги. Феноллар боланинг танасида хаётий жараёнлар туфайли хосил булади. Агар бу моддалар танадан олиб ташланмаса, улар тупланади ва бола асабийлашади. Аминокислота – фенолларни боглайдиган ва уларни танадан олиб ташлайдиган глисиннинг бошка номи. Глисин миядаги асаб тугунларининг нормал ишлаши учун талаб килинади.

Ташвишлардан халос булинг

Тухум саригида асаб тизимини мустахкамловчи аминокислота – тирозин мавжуд. Тирозин булмаса, бола урганишни кийинлаштиради, ухлаб колади, чалгитади ва тез чарчайди.

Кузнинг нури яхшиланади

А витамини куриш кобилиятини оширади, калсий суякларни мустахкамлайди. Хафта давомида бир нечта тухум истемол килиш – заиф иммунитет ва тез-тез шамоллашда ёрдам беради.

Бедана тухуми Зарарлари  ва контрендикасиялар

Куйидаги муаммоларга дуч келган одамлар ушбу махсулотни ехтиёткорлик билан ишлатишлари керак:
Жигар ва буйрак касалликлари;
Кандли диабет;
Атеросклероз;
Галстон касаллиги;
Юкори холестерин даражаси;
Протеинурия.

Товук тухумида булгани каби, бедаил тухумида хам аллерген хисобланган оксил – овомукоид мавжуд. Агар боланинг товук тухумига алержиси булса, бу турдаги тухум мукобил булиши мумкин емас.

Бу саволларнинг уруглари хом булиши мумкин емас деган фикр бор, чунки улар хеч качон салмонеллёзга мойил емас. Бу кисман тугри. Чивинлар товукларга караганда инфексияга камрок мойил, аммо кушлар кафасларда ёки антисанитария шароитида сакланса, улар инфексиядан омон кололмайдилар.

Шубхали келиб чикиши кайнатилган тухумни истемол килиш яхшидир.
У ескирган булса хам, махсулотга зарар етказиши мумкин. Тухумларнинг максимал саклаш муддати 60 даража хароратда сакланса, 10 кун. Ушбу талаб дукон томонидан кондириладими ёки йуклигини тушуниш кийин, уларни ишлаб чикарилган кундан бошлаб 7 кун ичида сотиб олиш яхширокдир.

Еркаклар ва аёллар учун ортикча истемол килинганда бедана тухумининг зарари намоён булади: махсулотдаги куп микдорда протеин буйракларга огир юк беради. Куп микдорда протеин танада тупланади ва хазм булмайди. Бу протеинли диетада булган ва тухумни зарарли махсулот деб хисоблайдиган шахслар томонидан етиборга олиниши керак.

Кундалик истемол килиш даражаси

Кунига канча озик-овкат истемол килиниши катталар ва болаларнинг ёши, жинси ва хусусиятларига боглик:

Аёллар – ёшларни химоя килиш учун 1-2;

Еркаклар – жинсий кувватсизликнинг олдини олиш учун – 1, даволаш учун – 2-3;

Хомиладор аёллар – 2-3 кайнатилган;

мактабгача ёшдаги болалар – 1;

Мактаб укувчилари – 2-3.

Унинг максимал дозаси кунига 6 дона.

Бундай микдордаги махсулот хар куни мавжуд емас ва факат катталар томонидан истемол килиниши мумкин.

Кандай тайёрлаш керак

Идеал холда, бедана уруглари оч коринга хом истемол килинади, аммо келиб чикиши шубхали булса, махсулотни иситиш яхшидир.

Бундай тухум кайнатилганда 1-2 дакикада тайёр булади ва 5 дакика пишириш яхшидир. Узок вакт давомида пиширишни тавсия етмаслик керак, акс холда озука моддалари ва аминокислоталар уз хусусиятларини йукотади.

Хаккимизда

Яна маълумот

Шахмат – спортми ёки санат?

Шахмат спортми? Ёки спортга алокаси йук санатми? Ушбу нуктаи назарларнинг хар бирининг куплаб тарафдорлари ва …