19/07/2024
Главная / Маданият / Оёк огриги – сабаблари ва даволаш

Оёк огриги – сабаблари ва даволаш

Оёк огриши холатнинг сабаблари.

Куп сонли омиллар оёк огриги каби холатга олиб келиши мумкин. Уларнинг базилари жарохатлар билан, базилари касалликлар билан боглик. Агар оёги огриётган булса, унда беморга диагностика текшируви керак, бу касалликнинг келиб чикишини аниклайди, тегишли даволаниш режимини тайинлайди.

Келиб чикиш сабаблари.

Оёк огригининг кенг таркалган сабаблари орасида спорт билан боглик турли хил шикастланишлар, йул-транспорт ходисалари, тасодифий йикилиш ва бахтсиз ходисалар мавжуд. Мураббий иштирокисиз спорт машгулотлари такрорий хаддан ташкари фойдаланиш туфайли периостеумдаги яллигланиш жараёнларига олиб келиши мумкин.

Патологик келиб чикиши.

Оёкнинг огриги сабаблари келтирилган:

Артрит – бу бугимларга тасир киладиган яллигланиш касаллиги. Патология огрикнинг уткир таркалишига, муаммоли жойларда харакатланишнинг бузилишига олиб келади.

Варикоз томирларни кенгайиши – ёкимсиз хис-туйгулар куннинг охирида, статистик позисияда узок вакт тургандан кейин пайдо булади. Аёлларда гормонал даражадаги узгаришлар фонида иссик ванналар, сауналар, хаммомлар, буг хоналарига ташриф буюрганингиздан кейин оёк огрийди.

Миёфасиял огрик синдроми – хосил булган спазмодик жойлар мушакларнинг кучайишини ва вегетатив касалликларни кучайтиради.

Безовта килинган оёк синдроми – касаллик узини пастки екстремиталарда нокулайлик сифатида намоён килади, бу еса мутлако дам олиш холатида, купинча кечаси. Бемор безовталикдан халос булиш учун харакатларни килишга мажбур. Муаммо купинча уйкусизлик билан боглик.

Тромбофлебит – веноз томирлар деворларидаги яллигланиш уларнинг  кон томирлари шаклланиши билан боглик. Касалликнинг аломатларига тана хароратининг кутарилиши, терининг кизариши, уткир, тортиш огриги пайдо булиши, пастки екстремиталарда тулик хисси киради.

Орка мия каналида ёки ундан чикиб кетаётганда нерв сонларининг бузилиши – интервертебрал дискларнинг вайрон килиниши тасири остида, кейин стеноз ёки хафтага чурраси шаклланиши билан содир булади. Патологиялар умуртка устуннинг шикастланишлари фонида ёки торайган канал билан умуртка гайритабиий шаклланиш натижасида пайдо булади.

Оёк сохасидаги огриклар кизилунгач, остеомийелит, диабетик нефропатия, метаболик касалликлар, суяк туберкулёзи, плоскастопия, усмалар ва бошкалар билан шаклланиши мумкин.

Оёк огригини физиологик келиб чикиш сабаблари.

 

Оёк огриги узок муддатли жисмоний харакат, ортикча ишлаш туфайли пайдо булиши мумкин. Кислород етишмаслиги сут кислотаси ва бошка парчаланадиган махсулотларнинг чикарилишини тухтатишга олиб келади.

Тик туриш ёки утиришда монотон холатда узок вакт колиш зерикарли, пичок ва огрикли огрик синдромига олиб келади. Муаммо пастки екстремиталарнинг томирларида коннинг тургунлиги, мушак тукималарида кислород етишмаслиги билан боглик. Мушакларнинг спазмлари кекса одамларда кенг таркалган патология деб хисобланади. Улар ёшга боглик узгаришлар натижасида пайдо булади ва тунда пайдо булади.

Физиологик манбалар, бу туфайли оёк сохасидаги огриклар, махсус терапияни талаб килмайди. Беморга турмуш тарзини кайта куриб чикиш, жисмоний фаолликни ошириш ва монотон иш билан боглик статистик холатида енгил исиниш кифоя.

Бошка холларда, тиббий марказда тулик диагностика текшируви талаб етилади, бу еса безовталик манбасини аниклашга ва даволаниш режимини танлашга ёрдам беради. Ностандарт холатга узок вакт давомида етибор бермаслик асоратларнинг ривожланишига ва огрик синдромининг тез-тез кучайиб бориши билан сурункали йуналишга утишига олиб келиши мумкин.

Хомиладорликда оёк огриги.

Хомиладорлик пайтида оёкларингизда огирлик ва чарчок хисси пайдо булади. Бунинг бир нечта сабаблари бор. Биринчидан, вазн ортади ва оёклар уни биринчи булиб “узларига” сезади. Иккинчидан, кон микдори ошиши ва сув-туз алмашинувидаги узгаришлар туфайли оёкларнинг шишиши пайдо булади.

Белда грижа булганда оёк огриги.

Бундай холда, оёк сон кисмидан товонгача огриши мумкин. Огриклар ёниб туради, карıнкаланма билан, базида карахтлик билан бирга келади. Бу содир булади, чунки орка мия нерви чурра интервертебрал диск томонидан сикилади. Диск ёрилиб, чурра чикиб туради ва интервертебрал тешикдан утган асабни сикиб чикаради. Огрик дархол оёкка таркалади. Бундай холатда уз-узини даволашдан бош тортиш яхширокдир. Агар бу бажарилмаса, сиз кайгули окибатларни кутишингиз мумкин. Огрик давом етади, сиятикага, оёк-кулларда сезувчанликни йукотишига ва тос азоларининг функсияларининг бузилишига олиб келиши мумкин.

Думбадан тиззага тортиб оёк огриши ва сабаблари.

Бутун гурухларни ташкил етадиган турли хил патологик холатлар ва касалликлар бундай огрикни келтириб чикариши мумкин:

Сиз хам укишингиз мумкин: Оёклар огрияпти Нега оёк мушакларида огрикли огрик бор?
Суяк структураларининг шикастланиши. Кестириб, фемур буйни синганида (тулик ёки туликсиз), шунингдек кукаришлар ва субпериостеал гематома билан оёкни думгазадан тиззага тортиб олиш мумкин.
Мушаклар, лигаментлар, тендонларнинг шикастланиши. Юмшок тукималарнинг буришиши, куз ёшлари ва кукаришлар натижасида кестириб, минтакада огрик пайдо булиши мумкин.
Юмшок тукималарда яллигланиш жараёни. Юкумли касалликлар, шунингдек, яллигланиш жараёнининг ривожланиши билан тавсифланган юкумсиз келиб чикиш патологиялари курсатилган сохада огрикни келтириб чикаради.
Яллигланиш жараёнлари ва суяк тукималарига бошка турдаги зарар. Суякларнинг сил касаллиги билан, остеопороз, остеомийелит одатда думгазадан тиззагача тортади.
Шишлар. Кестириб, минтакада юмшок тукималар ва суякларнинг неоплазмаларида (бенигн ва малигн) шунга ухшаш огрик пайдо булади. Ангиофибросаркома, миёсаркома, остеосаркома, лейкемия, фемурнинг метастаз билан зарарланиши енг куп учрайдиган патологиялардир.
Кушимчаларнинг касалликлари ва патологиялари (тизза ва кестириб). Кушимчадаги ёриклар, артрит ва артроз кестириб, минтакага таркаладиган огрикни келтириб чикаради.
Томирлар ва артериялар касалликлари. Огрикни тортиб олиш варикоз томирлари, веноз етишмовчилик, тромбофлебит, флеботромбозга кхосдир. худди шу нарса томирларнинг патологиялари билан кузатилади – артериялардаги лüменнинг торайишига ёрдам берувчи емболия ва тромбоз, атеросклероз.
Асаб тизимининг патологик холатлари. Остеохондроз, интервертебрал чурра, неврит, умуртка шикастланишлар ва ундаги усма жараёнлари билан оёкни тортади.
Бошка табиатнинг сабаблари. Касаллик билан боглик булмаган сабаблар хам огрикни тортади. Купинча, бу аломат мушакларнинг кучсизлиги, метеосенситивлик, успиринлик даврида кучли усиш, хомиладорлик, ортикча иш, ески жарохатлар ёки операсиялар билан боглик.

Хаккимизда

Яна маълумот

scale_1200-1

Кунгил айниши сабаблари

КУНГИЛ АЙНИШ ВА ИЧ КЕТИШ САБАБЛАРИ   Овкат хазм килиш тизимингиз безовта булганда ёки соглигингизга зарар …