03/07/2022

Дарвозалар расмлари темир дарвоза нархлари 2022 Узбекистон

412_image001

Дарвозалар ва дарвозаларнинг вазифалари сайт худудини химоя килиш ва тусиш билан чекланмайди. Дарвозанинг дизайни ва унинг биноларнинг ташки куриниши билан комбинасияси хам жуда мухимдир. Айтиш мумкинки, хусусий уйнинг дарвозаси уйнинг “юзи” булиб, егасининг тамини, унинг ехтиросларини ва хатто бойлигини акс еттиради. Дарвозани танлашда унинг функсионаллиги, кулайлиги, амалийлиги, химоя фазилатлари ва естетик …

Подробнее »

Альцгеймер касаллиги хакида белгилари даволаш

bolezn_alzgeymera

Aльцгеймер касаллиги Aлцгеймер касаллиги прогрессив деманс шаклининг номидир. Касалликнинг ривожланиши катта ёшдаги (60-65 ёш) беморларда когнитив функцияларнинг боскичма-боскич йуколишига олиб келади. Кекса деманс билан огриган одамларда хотира йуколиши, еътиборнинг пасайиши, нутк, фазовий ориентация ва асосий фикрлаш кобилиятлари йуколади. Деменсянинг  ривожланиш сабаблари. Aлцгеймер касаллигининг патогенези тиббиёт хамжамиятида мунозарали мавзу булиб колмокда. …

Подробнее »

Чиройли смс табрик сузлар тугилган кун учун: матни

maxresdefault

Тугилган кунинг билан табриклайман! Сизга кувонч билан порлаётган вокеалар, ёркин кузлар, самимий хис-туйгулар, табассумлар ва барча орзуларингиз амалга ошишини тилайман! Бахт, мехрибонлик ва фаровонлик! Туг илган кунинг билан! Мен истакларингиз амалга ошишини, бахт, севги ва соглик тилайман! Туг илган кунинг билан! Сизга катта бахт, мустахкам соглик, умумий сабр-токат, ишончли ва …

Подробнее »

Тушда пахта курса: териш, сотиш, олиш

185053536-isla_fullxfull.19439296_a3o82hxl-min-800x600

 Пахта Фрейданинг туш таъбири китоби: Узингиз пахта териш – бу сиз куп вакт ва куч сарфлаган бизнес, нихоят уз мевасини беради. Тушдаги пахта плантацияларини куриш – севганингиз билан гайриоддий саёхат. Пахта кандай терилганини куриш хомиладорликдир. Бундай тушни курган одам ота булишга тайёрланиши керак. Яна бир талкин килиш мумкин: туш курган …

Подробнее »

Эркаклар камтарона аёлларга купрок ишонадилар

xhumble2.jpg.pagespeed.ic_.yT0v5eIblP

2011 йилги тадкикот шуни курсатдики, осонгина уятчан ва кизариб кетган аёллар нафакат соглиги яхши, балки бошкалар томонидан ишончли ва саховатли шахслар сифатида кабул килинади. Бошкача килиб айтадиган булсак, шармандалик аёллар учун бошкаларнинг, айникса еркакларнинг хамдардлигини козонишнинг енг самарали усулларидан биридир. Олимларнинг фикрича, инсон кийин вазиятга тушиб колганда, унинг юзида акс …

Подробнее »

Эркаклар ва аёллар рангларни хар хил курадилар

woman-eye

Еркаклар ва аёллар хакикатан хам нарсаларни бошкача куришади. Олимлар жинсига караб, одам рангни купрок ёки камрок ёркинрок куришини аникладилар. Мисол учун, агар турмуш уртоклар тук сарик рангга карасалар, еркакларга аёлларга караганда кизилрок куринади. Бу хакда Тхе Даилй Маил ёзади. 2012 йилда Ню-Ёрк шахар университетида утказилган тажрибалар шуни курсатадики, еркаклар хам …

Подробнее »

Гузал аёллар еркакларни аклли киладими?

man-woman-11

Ноттингем университети олимлари гузал аёл пайдо булганда, еркаклар яхши таассурот колдириш учун бутун суз бойлигини еслаб колишларини аникладилар. Еркаклар гузал аёллар олдида ноёб суз ва иборалар ёрдамида узларининг акл-заковат даражасини курсатишга харакат килишади, тадкикотчилар исботладилар. Шундай килиб, инсон нуткининг огир жинсий танлов натижасида ривожланганлиги хакидаги фараз тасдикланди. 2013-йилда експертлар никох …

Подробнее »

Идеал аёл эркаклар нигохида

russian28

Еркаклар идеал аёл портретини чизишди, деб хабар беради ФактНеwс портали. Россиялик еркакларнинг деярли ярмига кура, идеал аёллар аклли булиши керак, лекин айни пайтда уз фикрларини яшира олади. Бундай натижалар СуперЖоб.ру порталининг Тадкикот маркази томонидан 2008 йил май ойида кучли жинснинг 1000 нафар вакили уртасида утказилган суров давомида олинган. идеал аёл, …

Подробнее »

Эркак ва аёл “Соглом муносабатлар бахтлилик даражаси билан улчанади”

lovepartners14

Бугун мен сизни Москва психотерапевти Михаил Лабковский билан таништирмокчиман. У 20 йилдан ортик оилавий психотерапия сохасида муваффакиятли ишлайди. Одамлар йул куядиган муайян тизимли хатолар хакида тушунарли, терапевтик ва самарали гапиради. Умид киламанки, биз Михаил билан биргаликда миллионлаб одамларни ташвишга соладиган мухим саволларга жавоб берамиз. Михаил, табиатда еркак ва аёл бир-биридан …

Подробнее »