19/04/2024
Главная / Жамият / Кушлар хакида кизикарли малумотлар

Кушлар хакида кизикарли малумотлар

Кушлар бизни ураб олган. Дунёда улар булмаган мамлакат йук. Биз улар хакида тез -тез уйламаймиз, чунки улар шунчалик танишки, куз уларни сезмайди … Лекин бехуда, чунки улар чиндан хам хайратланарли мавжудотлардир. Куйида сиз кушлар хакидаги кизикарли фактларни танлашингиз мумкин.

1

 • Кушлар бутун киталарда, бутун сайёрада яшайдилар. Улар хатто Антарктиданинг энг кийин жойларида хам учрайди (Антарктида хакидаги кизикарли фактларни куринг).
 • Хозирги вактда сайёрамизда ун ярим мингдан ортик турли хил кушлар яшайди.
 • Дунёдаги энг кичик кушлар – чумчуклар, уларнинг айрим турларининг вазни 3 граммга якин. Дунёдаги энг кичкина куш – бу асаларичи, уртача тана узунлиги беш ярим сантиметрга якин.
 • Африкалик туякушларнинг вазни базан 150 кг га етади, учиб кетмайдиган кушларнинг айрим турлари эса 400 кг гача булган. Хозирги вактда ер юзидаги кушларнинг энг йириги
 • Африка туякушидир. Бу кушларнинг усиши 2,7 метрга етади.
 • Ер юзида яшайдиган енг кичик кушнинг вазни энг каттасидан 66000 баравар кам.
 • Албатроснинг енг катта канотлари бор – у уч ва чорак метрга етади.
 • Ва йук булиб кетган Пелагорнис Сандерси кушларида канотлари етти метрга етди, чунки олимлар бу жонзотларнинг колдикларидан аникладилар. Бу жонзотлар сайёрамиз тарикхидаги енг катта учувчи кушлар эди, дейиш учун барча асослар бор.
 • Кушлар кандай тирик мавжудотлардан пайдо булганлиги хозирча номалум. Энг машхур назариялардан бири динозаврлар хакидаги.
 • Шимолий Америкадаги барча чумчуклар 19 -асрда Ню -Ёркдаги Марказий паркда чикарилган бу жуфт кушларнинг авлодларидир (чумчуклар хакидаги кизикарли фактларни куринг).
 • Бази кушлар хар куни уз вазнининг чорак кисмини истемол киладилар.
 • Факат кушларнинг патлари бор, бошка замонавий хайвонларнинг хеч бирида.
  Кушларнинг битта халкум эмас, иккитаси бор.
 • Янги Каледония каргаси энг аклли кушлардан биридир. У озик -овкат олишга ёрдам берадиган догаслама усимлик материалларидан асбоблар ясашни билади – масалан, дарахт пустлоги остидан хашаротларни олиб ташлайдиган илгакли асбоблар.
 • Денгиз кушлари шур денгиз сувини ичиши мумкин.
 • Бойкушлар туклари туфайли мутлако жим учишади.
 • Бази кушлар тик турганларида ухлайдилар ва фламинголар, одатда, бир оёгида турганда ухлашлари мумкин.
 • Йирткич лочин, улжага шунгиб, соатига 300 километрдан ошади.
 • Кучиб юрувчи кушлар бирон сабабга кура ханжарда учадилар – бу тартиб хаво каршилигини камайтиришга имкон беради.
 • Африка туякуши 70 км / соат тезликда югуриши мумкин.
 • Киргизларнинг куриш кобилияти нихоятда юкори – бу кушлар бир километргача булган масофада сичкончани куришга кодир.
 • Урдаклар ва гозлар совукда юз даражагача совукка бардош бера оларди, агар ер юзида бундай совуклар умуман булмаганида.
 • Австралияда яшайдиган кушкунмас жуда мураккаб вокал аппаратига эга. Бу жонзотлар хар кандай товушларга таклид кила оладилар, шу жумладан занжирбанд, одамларнинг йиглаши ёки автомобил двигателининг овози.
 • Оркага уча оладиган ягона куш – бу калибр.
 • Кушларнинг куп турлари шунгий олади, лекин сузадиган, лекин уча олмайдиган ягона куш – пингвин. Аникроги, пингвинларнинг куп сонли турлари.
 • Бир пайтлар одам куллаган биринчи куш – гоз.
 • Кушларнинг деярли учдан икки кисми ёмгир урмонларида яшайди (каранг урмон фактлари).
 •  Ер юзидаги енг катта куш уча олмайди. Бу мияси майда ва оёклари жуда мушакли Африка туякушидир. У тез югуради, базида баландлиги 2,7 метрга етади ва вазни 155 кг дан ошади. Аммо бир пайтлар Жанубий Америкада ундан хам катта учмайдиган кушлар – фороракос яшаган. Туякушларга ухшаш усиш билан улар бир яримдан икки баравар огиррок едилар ва ута хавфли йирткичлар едилар.
 •  Барча замонавий кушларнинг танаси шундай килиб яратилганки, улар оркага уча олмайди ёки бир жойда уча олмайди. Истисно – хар иккала турга мансуб кушлар, улар иккаласига хам кодир.
 •  Саёхатда ва жанубий кироллик албатрослари энг катта канотлари билан фахрланиши мумкин, уларнинг канотлари 3,5 метрга, базан еса бироз купрок. Шу билан бирга, бу кушларнинг тана улчамлари нисбатан камтар, уларнинг вазни одатда 10 кг гача. Иккинчи уринда канотлари базан 3 метрдан ошадиган Анд кондорлари бор. Бундан ташкари, бу барча учувчи кушларнинг енг огири булган кондорлар; катталар еркакларнинг вазни базан 15 кг гача.
 •  Сайёрамизда мавжуд булган енг катта кушлар миллион йиллар олдин йук булиб кетган аргентавислар еди. Палеонтологларнинг хулосалари шуни курсатдики, уларнинг канотлари 7 метрдан ошади, бу албатросдан икки баравар куп. Ташки томондан, Аргентавис, гуё улкан лайлакларга ухшарди.
 •  Кушларнинг суяклари одатда ичи буш булади, шунинг учун скелет енгилрок булади – бу уларнинг учиш кобилияти учун мухим ахамиятга эга. Аммо илон каби кушлар деярли 100% сув хаётини утказадилар ва суяклари зич ва каттик, бушликсиз. Курукликда улар факат уялаш даврида танланади ва шунинг учун улар бутун умрларини сувда утказадилар. Улар хатто сув юзасида ухлайдилар.
 • Дунёдаги энг кичик кушлар – асаларичилар. Расмий руйхатга олинган улчам 5,7 сантиметрни ташкил килади ва одатда улар кичикрок булади. Бундай холда, катталарнинг вазни тахминан 2 граммни ташкил килади. Бу ажойиб мавжудотлар факат Кубада яшайди.
 •  Дунёдаги енг баланд учувчи куш – бу Африка кушкунмасидир, уни “Рюпел” деб хам аташади. Бу улкан жонзотлар тасаввур килиб булмайдиган баландликка кутарилади, у ерда кислород никоби булмаган одам нафас ололмайди. Бу кушлар курилган баландликдаги расмий равишда кайд этилган 12150 ва 11277 метр. Хатто оддий ёввойи гозлар хам базан 8000 километрдан ошади ва кузатувлар шуни курсатадики, хатто гозлар хам Химолой тоглари буйлаб уча олади.
 •  Дунёдаги енг тезкор куш-соатига 170 км тезликда горизонтал парвоз кила оладиган игна думли тезюрар. Ва енг тез шунгиювчи куш – лочин, у соатига 300 км тезликка етади ва бу уни ердаги энг тез тирик мавжудотга айлантиради. Аммо горизонтал учиш тезлиги нуктаи назаридан у тезликдан паст.
 • Мавсумий миграсия пайтида куплаб кушлар катта масофани босиб утишади, лекин Арктикадаги тернилар рекордчилар хисобланади. Расмий руйхатга олинган рекорд 22 минг километрдан ошади. Арктик доирада айлантирилган куш Австралияда ушланди, у ерда кишга учди.
 • Энг узун учувчи куш – кора тез. Бу ажойиб жонзотлар деярли йил давомида хавода утказиши мумкин, умуман ерга чукмайди. Чивинда улар хашаротларни ушлайдилар, ёмгир сувидан ичадилар ва хатто ухлайдилар. Одатда улар факат наслчилик даврида тушади, бу тахминан 2 ой давом этади.

Хаккимизда

Яна маълумот

3

Кушлар хакида малумот

Ерда 9800 дан ортик турлари яшайди. Кушлар одатда учиш кобилияти билан ажралиб турса-да, пингвинлар, туякушлар …