05/12/2022
Главная / Жахон / Цитрус мевалар турлари руйхати

Цитрус мевалар турлари руйхати

16_10_14_28347_fe2326b93b55cae03cab5b26350e752f

Цитрус меваларининг хусусиятлари

Цитрус мевалари оилалари:

помело;
мандаринлар;
грейфуртлар;
апелсинлар.
Бундан ташкари, алохида синф мавжуд – лимон, охак ва ситронни уз ичига олган умумий нордон навлари.

Ушбу турдаги мевалар, витаминлар таркиби туфайли, совукконлик учун ишлатилади. Мевалар бутун холда истемол килинади, хатто кобигидан хам фойдали кайнатмалар тайёрланади. Мевалар инсон танасига ижобий тасир курсатади:

метаболизмни тезлаштириш;
туяди пайдо булишига хисса кушиш;
захарли моддаларни олиб ташлаш;
иммунитет тизимини мустахкамлаш;
стрессга карши дори сифатида ишлатилади;
кон глюкоза даражасини пасайтириш;
юрак ишини нормаллаштириш;
кон томирлари фаолиятини якхшилаш.

Лимон

Лимон (ситрус × лимон); Йил давомида усишда давом етадиган, кишда баргларини тукмайдиган кичик даракхт тури ва шу даракхтнинг меваси. Лимоннинг ватани аник малум емас. Иклими мутадил булган барча мамлакатларда йетиштириладиган, ефир мойи ташувчи бу майда яшил даракхтларнинг мевалари мамлакатимизда жуда машхур. Егей ва Урта ер денгизи каби минтакаларда деярли хар бир уйнинг богида лимон даракхти бор. Мева асосан шарбати учун ишлатилади, гушти ва териси еса пиширишда ишлатилади. Лимон шарбати такхминан 5% кислотадан иборат. пХ киймати 2 дан 3 гача. Осон олинадиган кислота илмий талим тажрибаларида кулланилади.

16_10_14_59605_9a3fe8e78bda9b7043c230f81f84ddfaАпелсин

Цитрус икки паллалилар оиласига мансуб доимий яшил даракхт (Цитрус аурантиум) ва унинг шарсимон ёки тукхумсимон кхушбуй мевалари Хиндистонда. Апелсин кимматбахо мевали даракхт булганлиги сабабли, у хозир барча иссик худудларда кенг таркалган. Апелсин даракхти баландлиги 3-4 метрга етади. Барглари каттик, устки юзаси ялтирок, пастки кисмида тукли, икки жинсли гуллар.

16_10_14_44744_3f31aa4097b25580f6cf9c0d11803088Мандарин апелсин

Мандарин (Китрус ретикулата) – мутадил иклим шароитида усадиган ситрус (Рутакеае) оиласига мансуб мева тури. Мандарин апелсин, сарик ранг, гуштли ва сувли тузилишга ега. Мандаринни апелсиндан юмшокрок терисини тозалагандан кейин йейиш ёки шарбатини сикиб ичиш мумкин.

16_10_14_11127_9aa8d88d3fa3ade8b859ac5b78b1ebb0Грейпфрут

Грейпфрут (Китрус парадиси) Рутакеае оиласидан доимий яшил мева булиб, бугунги кунда куплаб навлар ва маданий шакллар етиштирилади. Унинг барглари терисимон. Гуллари оппок, мевалари йирик, шарсимон текис, оч сарик рангли, юпка пустлокли, шарбати куп. Меваларнинг уругсиз ва уругсиз турлари мавжуд. Мева булакларининг пустлоги тозаланганда, аччиклик булмайди ва уларни осонлик билан йейиш мумкин.

Цитрус мевалар руйхати

Цитруснинг 60 дан ортик турлари, шу жумладан дурагайлар мавжуд. Базилари табиий равишда олинади, бошкалари еса селексионерлар томонидан етиштирилади. Биринчи ситрус мевалари охак, помело, ситрон ва мандариндир.

Лайм
Охак нордон тами, яшил тери ранги, кичик улчамлари билан ажралиб туради. Ушбу меванинг бир нечта турлари мавжуд:

хинд;
каламанси;
кофир охак;
австралиялик ёки думалок;
Ширин (лиметта);
охак;
одатий;
форсча;
Бармок;
Папеда.
Хинд охакларининг келиб чикиш тарикхи Хиндистонда бошланади. Унинг иккинчи номи – Колумбия. Бу гибрид ситрон ва мексикалик охакни кесиб утиш оркали олинган. Олимлар бу турни мустакил равишда купайтиришни кхохлашди, аммо хеч кандай натижа бермади. Мева шарсимон шаклга ега, сарик рангга ега. Тери нозик, озгина кхушбуй. Пулпа оч сарик, кислотали булмаган, ширин.

Кофир охак Комбава деб аталади. Мева уткир нордон тами туфайли йейилмайдиган махсулотларга тегишли. Ананавий таомларни, айникса салатларни тайёрлаш учун факат барглар ишлатилади.

Конли охак кизил тери ва пустлогига ега. У бошка вакилларга караганда анча ширин.

Австралиялик усадиган жой туфайли шундай номланган. Мевалари юмалок шаклда, кобиги зич ва калин, гушти енгил. У шакарланган меваларни тайёрлаш ва ефир мойларини олиш учун ишлатилади.

frukty-spisok4-600x450

Ламкуат 1900-йилларда йетиштирилган кумкуат билан гибриддир. Мевалар майда, яшил рангда, аччик тамга ега.

Бармокли охак (бармокли) охак меванинг инсон бармоги билан укхшашлиги туфайли уз номини олди. Меваси чузинчок, узунлиги 10 см гача, пусти рангли, ингичка. Тами нордон. Одатда мевалар идишларни безаш учун ишлатилади.

Папеда – кумкуат билан кхоч. Мева ажинланган тери билан яшил рангга ега. Келинг, сирни очиб берайлик: мевалар истемол килинмайди, усимлик грефт сифатида ва безак учун ишлатилади.

Форс охакининг иккинчи номи бор – Таити. У овал, яшил ранг, оч яшил гушт шаклига ега. Деярли хеч качон янги истемол килинмайди, кхушбуй хид сифатида ишлатилади.

апелсин

Турларнинг тарифи:

ширин (умумий, конли, шакарли, киндик билан);
аччик (аччик, умумий, бошкалар).

Апелсин навлари:

Африкалик, у гилос (Китропсис) деб хам аталади. Мева кичик улчамли, тук сарик рангга ега, кучли хидга ега. У Африкада озик-овкат ва доривор максадларда ишлатилади.
Севиля аччик тур, у янги истемол килинмайди, факат пиширилади. Севиляда усади, кичик улчамда.
Оддий апелсин, шунингдек, Кхитой олма деб аталади, хар кандай дуконда мавжуд.
Кинглет (кизил) уругсиз, ёркин кизил рангдаги зираворда фарк килади. Тами апелсин каби.
Ёввойи. Хиндистонда усади, катталиги катта, релфи бор. Йуколиб кетиш кхавфи остидаги кхилма-кхиллик, купинча кхалк табобати сифатида ишлатилади.
Машхур дурагайлар:

Китранге. Унинг ота-онаси понкирус ва апелсиндир. Тери силлик, тами паст, шунинг учун у факат пиширилган холда истемол килинади.
Танкан. Унинг ота-онаси апелсин ва мандарин, ватани Тайван. Кобиги кизил, бушашган, хушбуйлиги аник, тами юкори.
Тангор апелсин ва мандарин гибридидир, зич калин терига ега, марказда куп микдорда уруглар мавжуд, янги истемол килинади.
Чинотто – мандарин ва помелонинг табиий бирикмасидан хосил булган аччик мева. У уткир, нордон тамга ега, янги истемол килинмайди; факат ширинликлар тайёрлаш учун ва кхушбуй хид сифатида мос келади.

Орангело.

Унинг ота-онаси апелсин ва грейфурт, ситруснинг узи тук сарик рангга ега, катта. Пустлоги апелсинга укхшайди.
Надсудайдай – 17-асрда селексионерлар томонидан йетиштирилган помело ва аччик апелсиннинг гибридидир. Тери саргиш, тозаланиши осон, гушти нордон.
Муркотт – мандарин ва апелсиннинг комбинасияси, маданият бир аср олдин устирилган. Пулпа ширин, куп уругли.

Угли апелсин, грейфурт ва мандаринни кесиб утиш оркали олинган. Мевалар катта, огир, улар янги истемол килинади.

Грейпфрут – помело ва апелсин уртасидаги табиий кхоч, у янги истемол килинади, аччик тамга ега.

Кабосу цитрусни папедалар билан кесишган холда олинган. Мева яшил рангга ега, ташки томондан мева лимонга укхшайди. Сирка, зираворлар, ширинликлар ситрус меваларидан тайй

Мандарин навлари руйхати:

Умумий. Турларнинг енг куп сонини уз ичига олади.
Роял. Бу гурухга бир нечта турлар киради, улар Осиё мамлакатларида кадрланади.
Урта ер денгизи. Урта ер денгизида кимматли.
Кичик мевали. СХарк мамлакатларида кимматли.

Сасума. Уларнинг келиб чикиш тарикхи Японияда бошланади.
Мандаринларда Декопон каби куплаб дурагайлар мавжуд. Улар мандарин навларининг кесишишидир. Тарифга кура, меванинг улчами катта, кесилгандаги ранги тук сарик, кобиги чукур, ширин.

Йекан помело билан кесиб утиш оркали олинган. Бу янги нав, у 90-йилларда етиштирилган. Ташки куриниши ва тами билан у грейфуртга укхшайди, аммо ширинрок.
Юзу – Ичан лимони ва сунки (нордон мандарин) аралашмаси. У Тибет ва Кхитойнинг миллий таомларини тайёрлаш учун ишлатилади. Нордон, кучли ёкимли хид билан.

Каламандин – кумкуат билан гибрид. У касалликларга ва иклим шароитларига чидамлилиги учун кадрланади. Мева тулик, шу жумладан териси билан истемол килинади.
Ситрандариннинг ота-онаси лимон ва мандариндир. Бу гайриоддий ширин ва нордон тамга ега. Ташки кхусусиятларга кура, у лимонга ухшайди, у хар кандай шаклда кулланилади.
Сунки барча навларнинг енг нордон навидир, У Хитойдан келади. Юпка сарик-тук сарик рангли терига ега. Кобиги нордон. Меваларни факат пиширилган холда истемол килинг.

Лимон
Лимон хам турларга булинади: нордон ва ширин. Одатий кхилма-кхиллик сарик рангга, енгил нордон тамга ега. Меванинг кислоталилиги усаётган шароит ва навларга боглик.

Бергамот лимон ва апелсин гибридидир, унинг ватани Осиёдир. Мева шакли нокга укхшайди, ранги яшил, тами нордон-аччик. Бу ситрус ефир мойларини тайёрлаш ва олиш учун ишлатилади.

Гаянима ситрон билан кесишиш натижасидир. СХакли думалок, барглари ёкимли хидга ега. Тери рангпар, саргиш, кобиги нордон, уруглари бор.

Карна нави апелсин билан кесишган холда олинган. Тери ажин, калин, оч сарик. Пулпа нордон, аччик, тук сарик рангга ега. Идишлар ситрус меваларидан тайёрланади, улар тайёрланмаган холда истемол килинмайди.

Келиб чикиш тарикхига кура, Йичанг тури хитойдаги шахар – Йичанг номи билан аталган. Ошкхонада у лимон урнини босувчи, шунингдек, манзарали усимлик сифатида ишлатилади.

Мейер апелсин ва лимоннинг гибридидир. Мевалар катта, сарик рангга ега, гайриоддий тамга ега.

Рангерон — Узбекистонда машхур булган янги нав. Унинг силлик, тук сарик рангли териси бор. Нухат карагай игналари билан ёкимли хидга ега. Мева тулик истемол килинади.

Рекламный блок-3

Хаккимизда

Яна маълумот

27a66349205a5b86c4ac1cb7876f6c61

Субсидия нима дегани? Субсидия олиш тартиби

Субсидия сузи; Бу кундалик хаётда тез-тез ишлатиладиган сузлардан биридир. ТДК малумотларига кура, субсидия сузининг келиб …

100200300