28/05/2024
Главная / Медиа / Бурун битиши сабаблари, белгилари даволаш

Бурун битиши сабаблари, белгилари даволаш

Бурун битишини уй шароитида даволаш.

Оддий физиологик нафас олиш бурун оркали содир булади. Сурункали бурун битиши одамнинг тулик нафас ололмаслигига ва мияда кислород етишмаслигига олиб келади. Агар тукималар етарли даражада кислород ва озик моддаларни олмаса, тананинг нотугри ишлаши.

Купчилик вазоконстриктор томчилари билан муаммони хал килишга харакат килади, аммо бу факат симптомлардан кхалос булишга ёрдам беради. Бундан ташкари, уларни жуда тез-тез ишлатиш нафтизинга карамликнинг ривожланишига олиб келиши мумкин.

Бурун функциялари

Дам олишда бир катталар бурун оркали дакикада такхминан 16 нафас олади. Нафас олиш тезлиги огир жисмоний машклар пайтида кучайиши ва тунги уйку пайтида камайиши мумкин. Бир нафасда уртача 500 мл хаво олинади, яни кунига 12 000 л. Бу хавони тозалаш, иситиш ва намлаш керак. Нопок ёки совук хаво билан нафас олиш аллергия ёки совукка олиб келиши мумкин.

Буруннинг асосий функциялари:

  • Нафас олиш. Нафас олаётган хаво, асосан, урта бурун йули оркали, турбинатларнинг олдинги кисмларидан утади. Нафас чикарилган хаво пастки бурун йули оркали бурун туби буйлаб харакатланади.
  • Химоя. Шиллик кават юзасидаги плёнка кичикрок аралашмалар ва зарраларни узлаштириб, уларни малум секресиялар билан бирга назофаренкга йуналтириши мумкин. Шунингдек, бурун шиллик каватида химоя функсиясини куллаб-кувватлайдиган макхсус оксиллар хосил булади ва улар “гуморал химоя” деб аталади.
  • Кондиционерлик. Буруннинг шиллик кавати катта сиртга ега ва кенг томир тармоги ва куп микдорда шиллик хосил килувчи безлар билан таминланган. Шу туфайли бурун нафас олаётган хавони иситади ва намлайди.

Бурун битиши сабаблари

Аллергия. Хар кандай моддага аллергик реаксия бурун шиллик каватининг шишишини ривожланишига олиб келади. Бундай холда, бурундан окинди хар доим хам емас.

Гормонал номутаносиблик. Купинча бу холат танадаги гормонлар мувозанати туфайли пайдо булади, айникса хомиладорлик даврида аёлларда. Бола тугилгандан кейин бундай нохуш холат йуколади ва нафас олиш билан боглик муаммолар пайдо булмайди.

Бурун септумининг девиасияси. Тугма ёки орттирилган булиши мумкин. Снот окишисиз тулик бурун тикилиши дархол ривожланмаслиги мумкин, лекин бир неча йил давомида аста-секин шаклланиши мумкин.

Ёмон екология. Инсон яшайдиган худуднинг кучли атроф-мухит ифлосланиши билан. Бундай холларда бурун уз вазифаларини тулик бажара олмайди.

Бурун бушлигидаги полиплар. Полипоз шаклланиши вакт утиши билан усиб боради ва бурун бушлигини ёпади, шунинг учун тикилиши пайдо булади.

nasmork-vzroslyh-14

Бурун битиши ёш болаларда.

Болаларда бу муаммо жуда тез-тез учрайди. Факатгина мутакхассис аник сабабни аниклай олади. Даволаш усулини танлаш унинг узига боглик.

Боладаги бурун битиши

аллергия;

курук ички хаво;

тез-тез шамоллаш туфайли кон томирларининг кенгайиши;

шиллик каватнинг юпкалашиши (атрофик ринит);

аденоидлар ёки бодомсимон безлар;

бурундаги бегона жисмлар;

бурун септумининг конженитал егрилиги;

бази дориларнинг ён тасири;

тор бурун йуллари.

Хомиладорлик пайтида бурун битиши.

Бу даврда аёлларда гормонал даражадаги узгаришлар билан боглик жуда кенг таркалган муаммо.

Одатда, хомиладорлик даврида аёлларда ринит юкумли булмаган ринитлар гурухига киради – вазомотор ринит (агар, албатта, аёлда совук ёки юкумли касаллик булмаса).

Асосий белгиси- бурун навбатма-навбат битади, кейин бир ёки бошка бурун тешиги. Нокхуш аломатлар жуда куп нокулайликларнинг сабаби булиб, купинча хомиладорлик даврининг окхирига келиб кучаяди. Хаддан ташкари иш, сурункали чарчок ва бошка салбий омилларнинг олдини олиш учун сиз хомиладор аёллар учун рукхсат етилган бурун бурунсиз бурун тикилиши воситаларидан фойдаланишингиз керак.

Асоратлари.

Ваколатли тиббий чоралар курилмаган такдирда бурун битишининг асоратлари тасирчан руйкхатга ега. СХундай килиб, конженитал аномалиялар ёки усма жараёнлари билан беморга факат жаррохлик аралашув ёрдам бериши мумкин. Узок муддатли бурун тикилиши хаёт сифатини сезиларли даражада ёмонлаштиради, бош огриги, тунги хорлама, уйкусизлик, босимнинг кутарилиши, фронтал синусит, синусит ва бошкаларга олиб келади. ва х.к. Купчилик ишонганидек, даволаниши мажбурий булган бурун окишисиз бурун битиши арзимас муаммо емас.

Бурун битишига карши воситалар

Замонавий дорилар салбий аломатларни олиб ташлашга ёрдам беради. Хозирда кулланилади:

томчилар;
спрейлар;
гомеопатик воситалар ва бошкалар.

Бундай дори-дармонлар, сабаб булган сабаблардан кати назар, нокхуш аломатни олиб ташлайди.

Олдини олиш

Профилактик чоралар мураккаб емас – бу уз вактида ташкхис куйиш, текширувлар, ваколатли даволаниш ва тананинг умумий химоя кхусусиятларини якхшилашга каратилган чора-тадбирлардир.

Бурунни окишисиз битиши. Даволаш

Хозирги вактда жуда куп самарали диагностика усуллари муваффакиятли кулланилмокда. Ташкхис куйилгандан сунг, бемор даволанишнинг ажралмас кисми булган сифатли препаратни сотиб олиши мумкин. “Столичики” ижтимоий дорикхоналар тармоги енг макбул наркхларда замонавий дори-дармонларнинг кенг ассортиментига ега, жумладан, бурун окиши булмаган бурун битиши учун воситалар.

Бурун битишини уй шароитида даволаш.

Дорисиз бурун битишидан кандай тезда кутулиш мумкин?

Табиий шишга карси срествалар
Хавонинг намланиши Курук совук хаво туфайли сиз кучли бурун тикилиши хис килишингиз мумкин ва бу синуслардан шиллик каватнинг нормал чикишига тускинлик килади. …
Пар …
Тузли бурун спрейи…
Бурунни чайкаш тизимлари …
Иссик компресс …
Утлар ва зираворлар …
Бошни кутариш …
Ефир мойлари

Хаккимизда

Яна маълумот

man_sex

Эркак оргазмининг 5 та асосий сири

Умуман олганда, еркаклар, аёллардан фаркли уларок, хар доим жинсий алокадан завкланишади. Аммо хамма нарса жуда …