Главная / Жамият / Ватан ҳақида шеърлар – Ӯзбекистоним

Ватан ҳақида шеърлар – Ӯзбекистоним

ҒАЗАЛИМ СЕНГА ВАТАНИМ

Гулгуи диёрим, сен йўғу борим;

Тақдир ўзингсан, аҳду қарорим,

Бахтим сёнинг-ла, йўқ дилда зорим,

Меҳрим- зиёси, гўзалим, сенга,

Қалбим наврси —  ғазалим сенга.

Завқимга боис меқнат қувончи;

Ҳар шонли соат, фурсат қувончи,

Халқим ишида суръат қувончи,

Меҳрим зиёси, гўзалим, сенга

Қалбим навоси — ғазалим сенга.

Меҳнат элисан, мардона халқим,

Олам элига афсона халқим;

Шавқингда ёна, мен ёна халқим;

Меҳрим зиёси, , гўзалнм, сенга.

Қалбим навоси — газалим сенга.

Шу гул диёрда, севгим муҳайё;

Ишқнм чароғи сўпмайдн асло,

Ерим ўзипгга мей зору шайдо,

Меҳрим зиёси гўзалнм, сенга,

Қалбим навоси — ғазалим сенга.

21

Ватан илхоми шеърлар

Саодат ўлкасин завқу илҳоми

Менинг ҳам қўлимга тутқазди қалам.

Қалбнмни чулғагаи ёшлик айёми

Ижод гулшаиига қўйдирди қадам.

Илҳом нашидаси қайнаган дамда

Кўнгил шеъриятга қўйнпти ҳавас.

Ватанга посбоплик, садоқат ҳамда

Шеърнм-ла меи хнзмат қила олсам бас.

Узбекистоним

Онам Меҳрин жилосидан ато бўлгач ширин жоним,

Очиб кўз кўрганим бўлди, жамолинг боғу бўстоним.

Опампинг алласи бир-ла қолиб мадҳипг қулоғимда,

Узпмни эсладим, севднм, сени гул — Узбекистоним.

Ҳаёт завқи. азнз мактаб бўларкан менга дарсхона,

Тапнб имлони, бошлаб ёзганим бўлди Ватан, она,

Беандуҳ, жонажон халқим қучоғи узра юксалдим,

Сахнйлик менга ёр бўлдн, бахиллик бўлди бегона.

Шунинг-чун бахтиёрдурман қуёшинг дилга жо этсам,

Упиб покиза тўпроғинг, кўзимга тўтиё этсам,

Ҳамиша постдаман — содиқ бўлай то танда бор жоним,

Ҳаётим борича халқимга хизматни бажо этсам.

Буюк ўн беш биродарнипг бирисап — жонажон ўлкам,

Жаҳон ичра юзинг порлоқ мисоли Қаҳкашон ўлкам.

Кремль ёқути мангу ёритгап йўлларннг порлоқ,

Ватаннипг содиқ ўғлонн, элимга.меҳрибон ўлкам.

Диёрим навбаҳор янглиқ гўзалсан ҳамда ёшдирсан,

Забардаст паҳлавоним, пахта карвонига бошдирсан.

Улуғ Ленин даҳоси-ла топиб бахтинг-ла иқболинг,

Совет Шарқида сўнмас, оташин, порлоқ қуёшдирсан.

Шунннг-чун куйлайнн мадҳингнн мен Республикам — жоним,

Буюк меҳнаткашу» нодир азнз аллома деҳқоним.

Қабул айла ҳавас бирлан ёзар Яҳё сенинг мадҳинг,

Жаҳонга донги кетган пахтакорим — Узбекистоним.

Ватаним шеър

Қалам, қалбимга жўр бўл, сўйлагил элга каломимни.

Шу бўстон ўлка ҳар фарзандига еткиз саломимни.

Агарчи қатра бўлса куйларим, дарёга  қўшгинким,

Элимнинг меҳри дарё бўлса — тўлдир завқли жомимни.

Шу дилбар ўлканинг мадҳию, мёҳнат нашъаси бирла

Мунаввар айлагил бирдай фусункор субҳу шомимни.

Муҳаббат бирла меҳнат то абад йўлдош экан, баски,

Уларни мадҳ этиб, соз айлагил эзгу мақомимни.

Тялаб ошиқка бахту мардга омад айлагйн ижод,

Ватанга армуғон этгин мудом ширин каломимни.

Кўнгил кўзгусида Яҳё — чаманлар жилвагар бўлса

— Сахни халқимга қолдир яхшилик бобида номимни.

Жоним Самарканд

Сўлим диёр, минг йиллардан нишона шаҳрим,

Тарих ўзииг, достонларда афсона шаҳрим,

Пахтакорлар ўлкасида кошона шаҳрнм,

Меҳрибоним, ошёним, жоним Самарқанд.

Ҳар тонг қуёш Регпстоннн зарга бўярму,

Меъморларннг баҳор нақшин ҳамон ўярму,

Шайдо диллар чиройингга, айт-чи, тўярму,

Гулистоним, боғбоним, жоним Самарқанд.

Учар юлдуз Улугбекнинг кўзгусиданму?

Мунажжимлар қароргоҳи — УзГУсиданму?

Ғазалларим илҳомингнинг эзгусиданму?

Илм коним, достоним, жоним Самарқанд.

Тўлиб-тошар мудом сенда мардлик булоғи,

Мадҳинг кунлар йилноманинг ҳар бир вароғи.

Енди сенда Алишернннг сўнмас чароги,

Куй, девоним, шараф-шоним, жоним Самарқанд.

Олимларинг дил узолмас дорилфунундан,

Шоирларииг илҳоми ҳам аслида шундан,

Лайлоларнинг куйлар ҳамон ошиқ жунуидан,

Ишқ достоним, ғазалхоним, жоним Самарқанд.

 Сиёҳ қалам шеър

Гарчи сен кўздан тўкилган нур-зиё,
Барчамизга барибир дўстсан, сиёҳ.
Турфа ранг бир-ла каломлар жилвагар,
Дилни сўзларга этолдинг мубтало.

Гоҳида гул рангислн зангорию,
Гоҳ бинафша, гоҳ қизил, гоҳи қаро,
Жилвагар рангларга бойс не экан,
Нега олам аҳли сёнга маҳлиё.

Баъзида бир қатра, лек уммон бўлиб,
Жонин оромдан нечун этдинг жудо.
Парча^қоғоз узра томчи қон бўлиб,
Не гўзални айладинг мотамсаро.

Еки қоғоз бағрида нолон бўлиб,
Рашқ ўтида мен билан ёндингму ё?
Сенга оқ қоғоз харидор бўлса ҳам
Не учун гул рангларинг дерлар сиё?

Е вароғлар сийнасин гулгун этиб,
Ранг тўкиб чиқди сеҳргар кимё?
Балқи кимёмас, ўзингсан сеҳргар,
Қанча сирларни этолдинг зим-зиё.

Лек қадам наздида мағрур турмагил,
Елғиз у айлар сени бағрига жо.
Шу УЧУН Ҳамки қалам нин -жаҳон,
Соч эса кунийа доим бир гадо.

Қоғоз мадҳи шеърлар

Ҳижрон тунида ёрга даркор бўлди қоғоз,
Ноз уйқудан очиб кўз, бедор бўлди қоғоз.
Муштоқ эканму ёри шоҳи жаҳон қаламга,
Ҳам ёр хизматига тайёр бўлди қоғоз.
Ер амри бир-ла мағрур қаддин эгиб қалам ҳам,

Юз очдию қаламга дилдор бўлди қоғоз.
Ошиқ булар азалдаи ҳар онки бирга бўлса,
Доим қаламга ёр деб иқрор бўлди қоғоз.
Дилдор номасини бошлар қаламкн, сокин,

Ишқ оламида кўрсам гулзор бўлди қоғоз… ;
..Гар меп йироқда ёрим мактуби келганида
Сурсам кўзнмга ёрдип дийдор бўлди қоғоз.
Ҳар галки дил саломпн ёзгум десам санамга,

Ораста ҳисларимга кўп тор бўлди қогоз.
Ҳислар баёнин^этсам қоғоз этарму бардош,
Ишқ нчра ёиди мандай, ҳам зор бўлдп қоғоз.
Шундайки бебаҳо у инсоп хнзматида,

Фан оламида тинмас дастёр бўлди қоғоз.
Ишҳ аҳли ҳалби яиглиқ доим бўлнб мусаффо
Меҳнат элига дўсту ҳам ёр бўлди қоғоз.
Ҳар ким сурар кўзига у нон каби азизу,

Бемаъни олса баъзан, беор бўлди қоғоз.
Гар тушса порасолар дастига, зор йиғлаб.
Ғийбат ва таъна сўздап безор бўлдп қоғоз.
Номард иборасидан баъзан юзи қародир,

Афсус улар қўлида кўп хор бўлди қоғоз.
Лек то ҳаёткп бордир, қоғоз қолиб муқаррар,
Яхши ниятни куйлаб ашъор бўлди қоғоз.

Муаллиф: шоир Ҳайдар Яҳё.

 

Ҳаққимизда Barno Mir

Яна маълумот

Азон дуоси

АЗОН “Аллоҳу акбар” – Аллоҳ буюкдир- 4 маротаба “Ашҳаду алла илаҳа иллалаҳ” – Гувоҳлик бераман …