30/01/2023
Главная / Маданият / 8-март байрами хакида шерлар

8-март байрами хакида шерлар

Бахор байрамлар билан бошланади. Кукламнинг иккинчи хафтасида 8 Март Халкаро хотин-кизлар байрамини нишонлаймиз. Хуш, мунис онахонлар ва хотин-кизлар байрамини нишонлашимизнинг сабаби нимада? Нега аёллар бунчалик улугланади? Худди шу куни бутун дунё аёллари байрам киладиларми? Бу саволларга жавоб топиш учун тарихга бир назар ташлаймиз.

Малумотларга кура, “аёл” арабча суз булиб, “оила” калимаси билан узакдошдир. Бирок 8 Мартга нисбатан “аёл” сузи емас, балки “кхотин-кизлар” деган суз кенг кулланилади.

unnamed-2

Ушбу куннинг утмишига назар ташлайдиган булсак, хотин-кизлар байрами уларнинг уз хукуклари учун курашиш кунидан келиб чикканига гувох булишимиз мумкин. Яни, 1857-йил 8-март кунида Ню-Ёркнинг пояфзал хамда тикув фабрикаси ишчи хотин-кизлари намойиш утказадилар. Улар 10 соатлик иш куни, ёруг ва курук иш хоналари хамда эркаклар билан бир хил маош олишларини талаб килиб чикадилар. Худди шу куни Ню-ёркдаги юзлаб аёллар намойишларга чикиб, сайлаш хукукини хам талаб киладилар. Чунки, уша пайтларда жуда кам маош олувчи аёллар кунига 16 соат мехнат килганлар. Эркаклар эса, турли чикишлари оркали 10 соатлик иш кунини кулга киритганлар. 8-мартдаги худди шу вокеадан сунг, аёллар ташкилоти тузилади ва биринчи марта хотин-кизлар унга азо буладилар. Бирок, бу кун биринчи марта 1891-йил 19-март куни Австрия, Дания, Германия ва Швейсарияда хотин-кизлар байрами сифатида нишонланди. Ушанда миллиондан ортик эркак ва аёллар намойишларда иштирок этадилар. Сайлаш ва сайланиш хукукидан ташкари, аёллар эркаклар билан тенг хукукли булишга харакат киладилар.

1910-йили Копенгагенда утган халкаро конференсияда 8-март кунини кхалкаро хотин-кизлар куни сифатида нишонлаш таклифи кутарилди. Шундан сунг купгина мамлакат аёлларининг жамиятда фаоллашуви бошланади. Улар мехнат хукуки ва хурматига эга булиш, камбагалликка карши кураш хамда тинчлик учун кураш олиб борадилар.

Россияда эса, халкаро кхотин-кизлар куни биринчи марта 1913-йили Петербург шахрида байрам килинди. Россия Думасига аёллар муаммоси буйича ариза берилди ва хукумат азолари 1913-йил 2-март куни бир ярим минг ахолини йигиб, бу масалани хал етишга рухсат берди. Унда аёлларнинг сайлаш хукуки, оналикни давлат томонидан таминлаш ва мухофаза килиш масалалари куриб чикилди.

8-март халкаро хотин-кизлар куни 1965-йилдан бошлаб дам олиш куни деб белгиланди. Шу кунда хукумат тантанали тадбирларда аёлларга нисбатан давлат сиёсатининг амалга ошираётган ишлари тугрисида хисобот берарди. Аста-секин халкаро кхотин-кизлар куни аёлларнинг уз хукукларини талаб килганликлари учун емас, балки уларни кадрлаш, хурмат килиш ва эзозлаш куни сифатида нишонлана бошланди.

Собик шуро иттифоки бархам топгач, 8 март кхалкаро хотин-кизлар байрами МДХ
давлатлари: Озарбайжон, Грузия, Козогистон, Киргизистон, Молдавия, Тожикистон, Туркманистон, Украина, Белоруссия ва Узбекистонда хам байрам килина бошлади.

Туркияда хам дунёнинг бир катор давлатларидан олдин 8 март халкаро хотин-кизлар байрами нишонлана бошлади. 1921-йили Республика елон килинишидан 2 йил олдин, 8- март мехнаткаш аёллар куни сифатида нишонлана бошлади. Лекин, 1975 йилдан етиборан ушбу байрам бутун мамлакат буйлаб кенг нишонлана бошлади. 1990-йиллардан етиборан аёл жамиятларининг сони купайди.

Турк жамиятида аёлнинг тутган урни катта ахамиятга эга. Марказий Осиё минтакаси ва унга туташ бир неча улкаларни уз ичига олган йирик салтанат Турк хоконлиги ва бошка турк давлатларида хукмдорнинг рафикаси хам давлат бошкарувида катта мавкега ега булган. Мамлакатни бошкаришда катта карорлар аёллар билан биргаликда олинган. Озодлик урушида хам турк аёллар эркаклар билан тенгма-тенг мамлакатни душман кулидан куткариш учун катта кураш олиб борган.

Дастуримиз поёнига йетар екан, биз хам Туркия овози радиоси кходимлари сифатида 8-Март Халкаро кхотин-кизлар байрами муносабати билан барча мутабар онакхонларимизни, опа-сингилларимизни чин юракдан муборакбод етамиз! Байрамингиз кутлуг булсин!

Аёл борлик кузгуси. Унинг гузаллиги оламни чарокон етади, чунки унинг нияти пок, узи пок. Шу боис уни авайлаб-асраган юртнинг келажагини порлок деб накл килишади. Шу манода, буни Узбекистонимизга ва унинг бири-биридан латофатли, окила узбек аёлларига нисбат килсак, кхато булмайди.Бу бежиз эмас. Истиклол туфайли мехнатда бахти очилган аёллар жуда куп. Уларнинг орасида канчадан-канча хунарманд онахонлар, чевар опалар, фермер аёллар, турли-туман касб сохибалари бор.

Давлатимизнинг юксак унвонларию нишонларига сазовор булган фидойи ва мехнаткаш, элим деб, юртим деб ёниб яшаётган аёлларимизнинг саногига йетиб булмайди. Базан ана шундай калб сохибалари даврасида узимни куярга жой тополмайман. Уларга тазим килгим, рахмат айтгим келаверади. Хотин кизларимизни 8 март билан табриклаймиз!!!

Азиз ва Мутабар АЙОЛЛАР!

Сизларни кириб келган 8 – март Халкаро Хотин – кизлар байрами билан чин юракдан муборакбод этамиз. Сизларга узок умр, сихат -саломатлик, бахт омад тилаймиз. Оилангизга тинчлик хотиржамлик, ишларингизда енг катта ютукларга еришишингизда тилакдошмиз. хеч качон кузингиздан ёш окмасин. Зеро аёлни кадрлаган инсон, унинг кузидан хеч качон ёш окишига йул куймайди ва бунга харакат килади.

Калбингиз хамиша кувончга тулсин,
Шодлик бахт доимо хамрохингиз булсин,
Хар бир кунингизга Оллох файз берсин,
Бугунги аёмиз муборак булсин!
———————-
Бахор чечаклари булсин армугон,
Сиз нурли инсонсиз бахтли бегумон,
Байрамла кутлайман булинг шодумон,
Хар кунингиз утсин байрамдай хар он!
——————-
Онажоним сизга бугун тилакларим хаммаси,
Шу вактгача дил сузларим айтолмадим чамаси,
Сизга булсин бор жахоним, мехрим ва умрим,
Токи тирикдирман сизга булсин энг ширин сузим!
——————-
Эрта бахор гуллаган бинафша мисол,
Кунглингиз доим бегубор булсин.
Янги очилган гул «Лола» мисол,
Лабларизда доим табассум булсин.
Дилдан езгу тилакларим сизгадир танкхо.
8-МАРТ Айёмингиз муборак булсин!!!

——-
Ерта бахор гуллаган бинафша мисол,
Кунглингиз доим бегубор булсин.
Янги очилган гул «Лола» мисол,
Лабларизда доим табассум булсин.
Дилдан езгу тилакларим сизгадир танкхо.
8-МАРТ Айёмингиз муборак булсин!!!
——————-
 Кизлар бугун ажойиб байрамингиз,
Курай бир зум табассуму-кулганингиз.
Кулганингиз дилга хуш ёкар,
Кулмасангиз кайси йигит бокар
Онажоним сизга бугун тилакларим хаммаси
Шу вактгача дил сузларим айтолмадим чамаси
Сизга булсин бор жахоним,мехрим ва умрим,
Токи тирикдирман сизга булсин енг ширин сузим.
8 – МАРТ БУГУН.
ОНАЖОНЛАР БАЙРАМИ.
ЙУЛЛАРИГА ПОЯНДОЗ.
ДАСТА ГУЛЛАР БОЙЛАМИ.
Кадрдоним хаёт бу эртак,
Изингиздан мунаввар ёгдулар ёгсин.
Сизни деб Жаннатни тарк этган эркак,
Эрка нигохизда Жаннатни топсин…
Пуст первий подснежник подарит
Вам нежност, весеннее солнсе подарит тепло,
а мартовский ветер подарит надежду,
и счасте, и радост, и толко добро!
С днем 8 Марта, с праздником весенним!
Лется пуст повсюду, звонкое веселе!
Пуст сияет солнсе, пуст уйдут морози!
Пуст прогонит зиму, веточка мимози!
Калблардаги чиройли тилак
Савоблардан беради дарак
Сизга изхор айлайин истак
8 Март байрамингиз булсин муборак..
Бахор офтобидай чехрангиз кулсин
Доимо табассум хамрохиз булсин
Кирган богингиз гулларга тулсин
8 Март байрамингиз муборак булсин..
8 марта
8 марта — ден весенний. 
Зима уносит ноги проч,
Становятся длиннее тени,
Бистрее ден сменяет ноч.8 Марта — женский праздник.
Он полон радости, светов,
Сияня нежних глаз прекрасних,
Красивих и душевних слов.
8 Марта птичий гомон
Повсюду громче во сто крат,
8 Марта в каждом доме
Поздравят женшин и девчат.
Пуст и твоя светет улибка
В благоухании весни,
Исполнит золотая рибка
Твои желания и сни.
Растают на душе печали,
Как на земле последний снег,
Звенит веселими ручями
Твой ласковий и добрий смех!
8-март муборак булсин 
Эрта бахор гулаган бинафша мисол,
кунглингиз доим бегубор булсин.
яниг очилган гул Лола мисол,
лабларизда доим табассим булсин.
дилдан езгу тилакларим сизгадир жоним
8-март байрамиз муборак булсин
Табрик
Ассалому алайкум! Ахли узбегимни, онажонларимизни, бувижонларимизни, опа-сингилларимизни, холаю-аммаю хаммаларимизни 8-март кхалкаро байрамларингиз билан чин юракдан табриклайман!
Аёллар борки, Хаёт гузал.
——
8 Марта
Сегодня ден для самих нежних.
Для самих милих и родних.
Сегодня ден 8 Марта —
Ден наших женшин дорогих.
Пуст теплих слов и пожеланий
Для вас не кончится поток.
Пуст все мечти и ожидания
Надежди дарят вам росток.
Любовю пуст полни дни будут,
Будут надежностю крепки,
А все невзгоди и проблеми
От вас пуст будут далеки.
8 Марта
8 Марта, дорогие,
Наши женшини родние,
Будте чуточку добрее,
Веселее и мудрее,
Красивее в сотню раз,
Молодейте трижди в час,
Не болейте, не кхандрите,
Позитивненко живите,
Не грустите, не тоскуйте,
Пойте, смейтес и рискуйте,
Нас, мужчин, не обижайте,
И почаше обнимайте!
Женский ден
Согрет лучами Женский ден,
Вокруг лиш радост и свети.
Пуст мелких огорчений тен
Не встанет на пути мечти.
Пуст счасте окружает вас,
Пуст рассветет в душе любов.
Пуст дарит жизн вам каждий час
Судби улибку внов и внов!
Илк мухаббатим….
Эсламай дейман-у, сурайди юрак.
Азобим узингсан, армонли дилим..
Сен мендан бахтлирок, яшашинг керак.
Байраминг билан… Илк мухаббатим…
Опамга
Онамдек мехрибон муниса опам.
Ёшлигим еслайман сизни хар курсам.
Сиздек вафодормас, менга соям хам.
Муборак булсин сизга хам байрам.

Онажоним сизга бугун тилакларим хаммаси,
Шу вактгача дил сузларим айтолмадим чамаси.
Сизга булсин бор жахоним,мехрим ва умрим,
Токи тирикдирман сизга булсин енг ширин сузим.

Сизга соглик сурай Худодан,
Яратган асрасин бало казодан.
Кулингиз тушмасин асло дуодан,
Хаётингиз нурларга тулсин,
Байрамингиз муборак булсин.
Муборак айёмнинг тиник тонгидай,
Мусаффо рангларга тулганда борлик,
Хушбуй табиатнинг йетти рангидан,
Осмон гардишида колганда ёрлик,
Энг порлок туйгулар тилайман сизга,
Энг ширин орзулар тилайман сизга!
*****

Азизим бахт икбол доим ёр булсин,
Юрган йулларингиз гулларга тулсин.
Омадингиз куриб кузлар кувонсин,
Байрамингиз муборак булсин.


Кизларимиз байрамингиз билан!

Сокин тунда безовта килиб,

Енг сунггилар сафида булиб.

Сузларимни гулдаста билиб,

Дейман кизларимиз байрамингиз билан!

Кувонаман жуда жудаям,

Кувончиздан кувонар олам.

Гарчи гуллар тутолмасам хам,

Дейман кизларимиз байрамингиз билан!

Бу шерни мехримни парчаш дедим,

Хар бир мисрасини сизга атадим.

Табриклайман сизни азизим синглим,

Дейман кизларимиз байрамингиз билан!

Сизга тилаклари хали куп бисёр,

Бакхтингиз гулласин гуёки бахор.

Кунглизда колмасин заррача губор,

Дейман кизларимиз байрамингиз билан!

Бу балки сиз учун катта совгамас,

Балки бу умуман совга хам емас.

Биламан барибир бундан кувонас,

Дейман кизларимиз байрамингиз билан!

*****

Есламай дейман-у, сурайди юрак.
Азобим узингсан, армонли дилим..
Сен мендан бакхтлирок, яшашинг керак.
Байраминг билан… Илк мухаббатим…

Онамга табрик

Енг гузал инсонсиз кхаётимдаги.
Узгани «гузалим» деганим ёлгон.
Ягона Маликам саройимдаги.
Байрамингиз билан онажон.

Опажон 8 МАРТ БАЙРАМ ТАБРИГ

Онамдек мехрибон муниса опам.
Ёшлигим еслайман сизни хар курсам.
Сиздек вафодормас, менга соям хам.
Муборак булсин сизга хам байрам.

Аёлим, Онаси, Рафикам 8 МАРТ БАЙРАМ ТАБРИГИ

Мен узимни кечиролмайман.
Тукилса сочингни ярим толаси.
Кочиб хам узингдан беркинолмайман.
Байраминг билан, онаси…

Синглим 8 МАРТ БАЙРАМ ТАБРИГИ

Румолинг учига тугма булайин.
Дунёда сен билан магрурдир дилим.
Сенинг шанинг учун майли улайин.
Байраминг муборак мехрибон синглим.

Сен дунёга кераксан АЁЛ

Бешик кучиб аллалар айтган,
Хар тукканда ýлимдан кайтган,
Гул ифорли нозик гулбадан,
Сен дунёга кераксан АЁЛ.

Сен бýлмасанг еркаклар кхароб,
Орзу, умид, ертаклар сароб,
Майли базан берсанг кхам азоб,
Сен дунёга кераксан АЁЛ.

Корасанми ёки ок, сарик,
Семизсанми ё ýрта, орик,
Бýлсин майли товонинг ёрик,
Сен дунёга кераксан АЁЛ.

Кхар бир миллат яшнаши учун,
Кýркмай кадам ташлаши учун,
Хар замонда, кхар кеча, кхар кун,
Сен дунёга кераксан АЁЛ.

Сен куёшсан мекхрга тýлган,
Сен бир гулсан каровсиз сýлган,
Опа, сингил, она, киз бýлган,
Сен дунёга кераксан АЁЛ.

Сахродаю чаман богда хам,
Яхши кунда, юрак догда хам,
Сочинга ок тушган чогда хам,
Сен дунёга кераксан АЁЛ.

Аёлларни езозланг кадрига етинг азиз еркаклар.

АЙОЛЛАР

Бугун хамма хурсанд очик кунгилллар,
Байрамнинг шодлигидан яйрайди диллар.
кулимда сиз учун бу атиргуллар,
байрамингиз муборак азиз аёллар,
бакхтимизга омон булинг аёллар.

Юзингиздан хар доим кувонч кетмасин,
бахорий кайфият тарк етмасин.
гам-ташвиш калбингингиз чиртиб утмасин,
байрамингиз муборак азиз аёллар,
бахтимизга омон булинг аёллар.

Сиз бор учун файзларга тулди бу олам,
сиз аммам, сиз онам, бирингиз кхолам.
сизларсиз узингиз юракда нолам,
байрамингиз муборак азиз аёллар,
бахтимизга омон булинг аёллар.


Хазил СХер

Мени сотиб кетдинг енг огир дамда.
Ёрдаминга юрак булганда ташна.
Еркаклик килмадинг йигит булсанг-да.
Бу байрам сен учун, кутлайман ошна.

Ти прелестна, словно роза, толко разниса одна: роза вянет от мороза, твоя прелест — никогда!

* * * * *

Среди весенних первих дней 8 Марта всех дороже. На всей земле, для всех людей весна и женшини похожи.

* * * * *

Поздравления с 8 марта
Поздравляем с праздником —
Женским днем,
И желаем радости
И удач во всем.

* * * * *

Солнишко мое, привет! Тебя сегодня поздравляю! Другой такой на свете нет! Люблю тебя и по тебе скучаю.

* * * * *

Желаем счастя много — много,
Кусочек неба голубого,
А в нем — желанную звезду:
Свою любов, свою мечту!

Рекламный блок-3

Хаккимизда

Яна маълумот

kak-otstirat-krov-1

Кон догини кандай кетказиш мумкин

Енг кийин булган доглардан бири булган кон доги тезда ифлосланган худуддаги матога киради. Шу сабабли, …

100200300