22/02/2024
Главная / Медиа / 18+ латифалар катталар учун

18+ латифалар катталар учун

1568622558_1

Ота ва она

ота ва онаси 3 та кизи бор, бир куни якин кариндошлари уларни туйга таклиф килишади, туйга боришга тайёргарлик куришади, катта кизи келиб сурайди; онам кандай куйлак кийишим керак?
ана; кизим сочингга каради сен кора либос киясан. Шунда уртанча киз келиб хонадан онасини сурайди; онам кандай куйлак кийишим керак? она кизи дейди; кизим сочинг кизил сен кизил либос киясан. Кейин кичкинтой келади ва  онасидан худди шундай сурайди; Она, кандай куйлак кийишим керак?
ана; кизим сочинг саргиш сен сарик куйлак киясан. Шунда ота жахл билан келиб, онадан сурайди; нима демокчисиз мен кетяпман

*********

У 6 ёшли йигит. Бир кеча-кундуз ухлай олмаган Жон уйни кезиб юрибди.
Уша пайтда ётокхонадан келаётган кизикарли шовкинлар аста-секин Жонинг этиборини тортади.
Нихоят, чидай олмай, ишни текширишга боради.
У ётокхонасининг калит тешигига каради ва онасининг оркасида шимини ечган отасини курди.
Отаси бакиради Мен болани хохлайман.. Мен болани хохлайман.
Шу билан бирга, онаси жуда ихтиёрий овозда, у беришини айтади.
Буни эшитган Жон дарров шимини ечиб, отасининг оркасидан кетади.
Ва улар бакиришни бошлайдилар.
– Мен велосипед истайман. Мен велосипед истайман.

********

Яхши тиш шифокори

Барда узининг ажойиб шахвоний саргиш сочлари ёнида ёлгиз утирган урта ёшли чиройли эркак..
Том манода, сиз ешик очилганини тахмин килишингиз мумкин.
Кайси эшик?
Албатта, ётокхонанинг эшиги.
Улар ечиниб кетишди.. Оппок чойшабда ётганларида шахвоний саргиш суради:
“Менимча, сиз дисксиз.”
— Ха, — деди одам бир оз саросимага тушиб.. — Кайердан билдинг?..
“Мен ётишдан олдин кулингизни канчалик эхтиёткорлик билан ва кандай килиб совунлаганингизга этибор бердим.”
Ярим соатдан кейин шахвоний саргиш яна гулдиради:
“Сиз нафакат диск, балки жуда катта, жуда мохир шогирд булишингиз керак!..”
Эркак бир оз сикилиб, каравот ёнидаги сигарет кутисига кул чузиб, гурур билан суради:
– Хуш, бу хакда кандай билдингиз?
“Мен хеч нарсани хис килмадим.”

*******

БИЗ ТОПА ОЛАМИЗ СХУНДАН МУМКИН

Бир куни бир эркак шахардаги, эхтимол хатто мамлакатдаги енг машхур шифокорнинг олдига борди, у аёл булган, жинсий масалаларга ихтисослашган, текширувдан утиш учун.
Яхшиямки, бизникилар шифокорга борди, у уялди, лекин факат “жинсий алокада муаммо бор” деб айта олди.
Албатта, машхур ва айни пайтда жуда муваффакиятли аёл шифокоримиз: “Хавотир олманг, мен бундай муаммоларни куп курганман, деярли барчаси тузалиб кетади ва хоказо.”
Кейин дори берди, 1 хафта ишлатди ва назоратга келишни буюрди.
Бизнинг одам бир хафтадан кейин келди, деди.
“Доктор, менинг муаммомда хеч кандай узгариш йук”
Доктор хайрон булди, яна дори кушамиз, бир хафтадан кейин келинг, деди.
У киши бир хафтадан кейин келди, деди.
“Хеч кандай узгариш йук”.
Шифокоримиз жуда хайрон булди.
Одам яна хафтасига келди, деди.
“узгариш йук”.
Докторимиз жуда хайрон булди, жинни булади, деди.
“Мен хеч качон бундай холатни курмаганман, келинг менга, мен кандай кила олмаслигингизни курмокчиман.
Эркакнинг корни оч эди, жамоа шифокор хонимнинг оркасидан олдинга ва оркага кета бошлади:
Докторимиз жуда саросимага тушди, бошини бурди, деди
“Биласизми, сиз буни кила олмадингиз, сиз буни асал каби киляпсиз”; деди одам
“Доктор топа олмадик, килайлик”…

*******

МОДА

Кайердандир эшитган фондимиз йил модасини узгартиришдир!
Майли, деди Дурсун
Ва уша кечада, Басикс ётокхонаси:
Ула Дурсун, хотинларимиз хозир нима киляпти?

Сичкончани тулдириш

Бола онаси билан ётокхонадаги тортмаларни вараклаётганда бола бир кути презерватив топиб олди.
Онасига: “Нима фойда”, деса, онаси “Хавотир олма, отанг улар билан каламуш улдиради”, деди.

ХАН НАРСАЛАР

Бир шанба куни эрталаб..
икки ёш аёл голф уйнамокда.
Сарик коптокни тикди..
У таёкни шундай силкитди..
Туп хавода кургошиндек учиб кетди, у шу тезликда очкуз тешикда голф уйнаётган одамга тегди.
Аёллар эркакнинг икки кулини оёклари орасига кишанлаб куйганини ва икки булиб уралган холда колганини куриб, дахшатга тушишди. Саргиш тезда у ерга югурди ва кечирим сурай бошлади.
“Илтимос, сизга ёрдам бераман …
Мен физиотерапевтман ва агар рухсат берсангиз, огрикларингизни енгиллаштира оламан.”
“Йук.. Ёоо.. Керак эмас,” инглади эркак, куллари хали хам оёклари орасида кишанда..
— Хечкиси йук.. Бир неча дакикадан кейин тузалиб кетаман, хавотир олманг.
Сарик киз туриб олди.. У шунчалик каттик туриб олдики, эркак охири “Яхши” деди..
Аёл жуда юмшок харакатлар билан эркакнинг кулларини бир-биридан ажратиб, у ёкдан бу ёкка осиб куйди.
Кейин у одамни утга чузди.
У шимининг камарини бушатди.. Кулини ичкарига солиб укалай бошлади..
Бироздан кейин сурадим..
“Хозир узингизни кандай хис киляпсиз..”
— Ажойиб, — деди йигит, — узимни жуда зур хис киляпман…
Аммо бош бармогим хали хам дахшатли тарзда титраяпти!..”

Хомиладор булса, САЛДИРИНГ

Кораденгиздаги икки кораденгизлик чой богида ишлаётганда, наташалардан бири уларга якинлашади.
Улар малум бир пул евазига улар билан бирга булишлари мумкинлигини айтишади, аммо хомиладор булмаслик учун презервативлардан фойдаланишлари керак.
Масала хал булди.
Вокеадан уч кун утиб Темел каттик кайгу ичида Дурсунга кхитоб килади:
– Ула, Турсун! У хомиладор булиб колсин. Пен артук, презервативни йеча олмайман
Голливудда гузал уйда зиёфат булиб утмокда.Байрамга хаяжон ва узгариш киритиш учун зиёфат егаси микрофонни олиб, бошлайди:
-Дустлар, мен аквариумдаги иккита пиранхани шу ховузга ташлайман. Ховузга сакраб тушиб, дуч келган дустингиз ерталабгача сиз курган саргиш билан дам олиши мумкин.
Хеч кимнинг овози йук.
– Биз бу корамагизни таклиф киламиз.
Яна овоз йук.
-Бу жигарранг аёлни хам олиб келамиз.
Яна овоз йук.
– Биз хам шу мавзуни берамиз.
Слаааааш¦… Бир киши сувда тез сузмокда ва кесиб утмокда.
У яна ховузнинг очкуз четига югурди:
– Каерда бу ибтидо¦
-Жаноб, у ховузнинг нариги томонида¦
одам кхотиржам
-У емас, мени ховузга итариб юборган иблис кани……

ОЛД БАСИК

Темел биринчи жинсий тажрибани 50 ёшида утказди.
Албатта, хаяжонга чидай олмай, хакнинг шафкатига сазовор булди.
Унинг юзидаги табассум 3 кун ичида утди.
Уларнинг тобутни ёпишлари учун 3 хафта вакт кетди.

МЕН ГИНЕКОЛОГ ЭМАСМАН

Енди бу жуда мода коктейл. Гурел смокингида икки баробар чиройли.. Огзидан асал окмокда.. Хар доимгидек ёш ва гузал хонимлар куршаб олган..
Биттаси: “Вой духтир, тишим неча кундан бери огрияпти”, деб духтирнинг кулидан ушлаб олди.. Уни огзига тортди. У курсаткич бармогини моларига зурлик билан узатади.
– Мана.. Мана шу йерда.. Жуда огрияптими?..
Доктор аёлнинг огзидан бармогини бушатишга уринаётганда, айтиладими?..
-Хоним, мен гинеколог эмаслигим яхши..

 

Хаккимизда

Яна маълумот

man_sex

Эркак оргазмининг 5 та асосий сири

Умуман олганда, еркаклар, аёллардан фаркли уларок, хар доим жинсий алокадан завкланишади. Аммо хамма нарса жуда …