28/05/2024
Главная / Жамият / 40 ёшидан кейин аёллар нимани хохлашади?

40 ёшидан кейин аёллар нимани хохлашади?

40 ёшли аёлнинг хаёти, харакатлари ва истаклари хакидаги карашлари 20 ёшли кизларга хос булган карашлардан сезиларли даражада фарк килиши хеч кимга шубха килмайди. 40 ёшдан кейин психологиянинг хусусиятлари кандай?

2

Ишонч хисси

Якин фикрли одамлар яшаган хар бир йилни кексаликка яна бир кадам деб билишади. Донолар утган йилларда янги тажриба орттириш имкониятини курадилар. 40 ёшли аёл уз кадрини билади. У ташки куринишидаги камчиликларни яширишни ва унинг фазилатларини такидлашни урганди, она ва хотин сифатида жой олди, мартаба курди. Болалар ва усмирлар мажмуалари ортда колиб, уларнинг урнини ишонч туйгуси егаллади.

Микдор урнига сифат

Бу ёшда улар микдорни емас, балки сифатни ва хамма нарсада кадрлашни бошлайдилар: кийим танлашда (шунинг учун 40 ёшли модаистнинг шкафида сиз бир нечта нарсаларни топишингиз мумкин, аммо уларнинг барчаси маркали булади), дустлар (улар аллакачон нохуш одамлар билан афсусланмасдан ажрашади, факат елитани узларининг шахсий доираларига киритишади), дам олиш (тунги клубларга бориш урнига театрга ташриф буюриш).

Кечириш ва муросага келиш кобилияти

Киркдан кейин устуворликлар узгаради ва уз тугрилигини талаб килиш ва уз нуктаи назарини химоя килиш истаги муносабатларни саклаб колиш истагига йул беради. Еркакларнинг манманлиги ва уз етикодлари уртасида маневр килиш, кечириш ва таслим булиш кобилияти аёлни доно килади.

40 ёшида аёл нимани хохлайди? Худди, лекин хамма учун емас, балки факат дустлари ва мухлислари орасида куришни истаганлар учун. Севимли булиш, лекин хамма томонидан емас, балки унинг юраги танлаган ягона еркак томонидан. Фикри у учун мухим булганлар томонидан кадрланиши. Буш вактни узи хохлаган тарзда утказиш, мода талабларига ва бошкаларнинг фикрига риоя килмаслик.

376913

Аёл психологиясининг ёш хусусиятларини хисобга олган холда, маркетологлар ва дастурчилар 40 ёшдан ошган аёллар учун кизикарли сайтларни яратдилар. Сизни уларнинг базилари билан танишишга таклиф киламиз.

40 ёшдан ошган аёллар учун сайтлар

Ушбу танловни амалга ошираётганда, биз ресурсларнинг рейтингига ва уларнинг ёкимли хонимларнинг ехтиёжларига ва “кизикарли сайтлар” тушунчасига канчалик мос келишига етибор каратдик.

40 йилдан кейин

40 ёшли аёл узининг жозибадорлигини йукотмайди, дейди ушбу манба муаллифлари гузаллик буйича маслахатларга таяниб. Бу ёшда матбуотни ургатиш мумкинми, нозик коматни кандай саклаш керак, кул ва юз терисининг ёшлигини кандай воситалар билан узайтириш мумкин, кандай соч турмаги 40 ёшда 30 ёшга карашга имкон беради?

Ушбу ресурсга ташриф буюриб, сиз нафакат ушбу саволларга жавоб топасиз, балки услуб, соглом турмуш тарзи, уз ёшингиздаги еркаклар билан муносабатларни урнатиш, иш жойини узгартиришга карор килганларга маслахатлар хам топасиз.

851756

40 ёшдан ошган аёл

wоман40плус.ру

Аёллар учун ушбу сайт 40 ёшда юк нима булиши кераклигини айтади, танани детоксификасия килиш жараёнини тавсифлайди, кандай буяниш сизни ёшрок килишини ва мода ва замонавий куриниш учун нарсаларни кандай услубда сотиб олиш яхширок еканлигини таклиф килади.

40 ёшли аёлнинг расионида кайси овкатлар булиши кераклигини ва ёш ва соглом булишни истасангиз, кайси бири катий “йук” деб айтиш кераклигини билиб олинг. Хуш, такдирни юлдузлар белгилашига ишонадиган укувчилар бир йил давомида мунажжимлар башорати билан танишишлари мумкин – бу порталнинг бош сахифасида жойлаштирилган.

Ким 30 ёшдан ошган

комй-за30.ру

Номига карамай, ушбу аёллар сайтида 40 ёшдан ошган аёлларга багишланган материаллар хам мавжуд. Фитохормонлар менопаузани юмшатишга ёрдам берадими ёки йуклигини билмокчимисиз? Биласизми, кайси кийимлар бизни каритади ёки бизни кулгили килади? Ёшингизга мос буяниш килишни биласизми? Кирк ёшга тулганингизда селüлитни енгиш усуллари борми?

Аёллар учун ушбу сайт ушбу саволларнинг хеч бирини жавобсиз колдирмайди ва сизга Балзак давридаги аёллар саломатлиги ва гузаллиги сирлари хакида купрок кизикарли нарсаларни айтиб беради.

40 ёшдан ошган турмуш тарзи

стйле40плус.ру

Кирк ёшда замонавий ва жозибали булиб колиш осон, агар сизда ажойиб ёрдамчи булса – икки марта йигирма булганлар учун мулжалланган Интернет портали.

Ушбу боскичга еришгандан сунг, аёл сифатни кадрлай бошлаганлиги сабабли, ресурс ишлаб чикарувчилари юкори сифатли косметика хакида шархлар тайёрладилар, унинг таркибини тахлил килдилар ва енг яхши ишлаб чикарувчиларни такидладилар. Сиз аллакачон кирк ёшга тулганингизда, соглик муаммолари тез-тез содир булади ва сайт муаллифлари бу ёшдаги аёлни нима безовта килиши мумкинлигини ва ёшга боглик касалликларнинг сабабларини нима излаш кераклигини айтади.

 каршиаёл сайт

антиwомен.ру

Хатто кирк йиллик маррани босиб утган булса хам, Момо Хавонинг барча кизлари еркак психологиясининг идеал билимлари билан мактана олмайди. Биз кизикарли сайтлар руйхатига аёлларнинг хеч кандай алокаси йукдек туюладиган манбани кушишга карор килдик, чунки унинг максадли аудиторияси кучли жинсий алока вакилларидир.

Аммо аклли аёллар, фикримизча, еркакларнинг фикрлаш хусусиятлари ва харакат мотивларини очиб берадиган ушбу портал мазмуни билан танишишга кизикади.

Кайси аёл гийбат килишни ёктирмайди ёки хеч булмаганда гийбат хакида укийди?! Шунинг учун биз шоу-бизнес янгиликларини ва кино юлдузлари ва естрада юлдузларининг хаётидан кизикарли хикояларни севувчилар учун мулжалланган кизикарли сайтларимизга “Wоман.ру” ресурсини кушишга карор килдик. Бу йерда сиз енг замонавий гузаллик рейтингларини, машхурлар оламининг сунгги янгиликларини ва аёллар гардеробида булиши керак булган юзлаб нарсалар руйхатини топасиз.

Аммо ишбилармон аёлга Фемина аёллар веб-сайти ёкади (фемина.ком.уа). Бу ерда тупланган материаллар ишбилармон аёлнинг мартаба ва хотин ва онанинг вазифаларини бирлаштирмокчи булганлар учун мулжалланган. Шу сабабли, портал фонд бозорида муваффакиятга еришган аёллар хакидаги маколалар ва чакалок формулалари шархлари, сунгги аёллар бизнес конференсиялари ва соглом озик-овкат ресептлари хакидаги янгиликлар билан бирга мавжуд.

40 ёшдан ошган аёллар афзал курган кизикарли сайтлар бизнинг руйхатимиз билан чекланмайди. Интернетда куплаб порталлар мавжуд, уларнинг ташриф буюрувчилари орасида адолатли жинсий алока вакиллари устунлик килади: ресептлар каталоглари, електрон кутубхоналар, мусика омборлари, гузаллик порталлари, ижтимоий тармоклар.

Укинг, тингланг, томоша килинг, лекин унутманг: асосийси, Интернет ресурслари сиз учун жонли мулокот урнини боса олмайди ва оилангиз ва дустларингизни хаётингиздан мажбурламайди.

Хаккимизда

Яна маълумот

1

Кушлар хакида кизикарли малумотлар

Кушлар бизни ураб олган. Дунёда улар булмаган мамлакат йук. Биз улар хакида тез -тез уйламаймиз, …