05/12/2022
Главная / Жамият

Жамият

40 ёшидан кейин аёллар нимани хохлашади?

2

40 ёшли аёлнинг хаёти, харакатлари ва истаклари хакидаги карашлари 20 ёшли кизларга хос булган карашлардан сезиларли даражада фарк килиши хеч кимга шубха килмайди. 40 ёшдан кейин психологиянинг хусусиятлари кандай? Ишонч хисси Якин фикрли одамлар яшаган хар бир йилни кексаликка яна бир кадам деб билишади. Донолар утган йилларда янги тажриба орттириш …

Подробнее »

Кандай китоб укиш керак? Китоб укиш тартиби.

1653306047471618074

Китоб укиш тартиби. Китоб укиш режаси: Китоб кунига камида 30 дакика ва купи билан 1 соат укилиши керак. Кунлар кечиктирилмаслиги керак. Вакт куп булса, буш вактимизда китоб укиш хам фойдалидир. Ушбу асарлар узингизни тушунишга ва хаётдан максад топишга ёрдам беради. Яхши китоблар дунёкарашимизни кенгайтиради, суз бойитамизни бойитади ва, албатта, бизни …

Подробнее »

Кайси атир сизнинг стилингизга тугри келади

Kakie-dukhi-podkhodyat-k-vashemu-stilyu

Шубхасиз, барча аёллар атирни яхши куришади. Уларнинг купчилиги аллакачон севимли хидга ега, аммо баъзилари енг яхши парфюмни кидираётган булиши мумкин. Исталган услубга мос келадиган парфюмерияни кандай танлашни хал кила олмайдиган ёки кизикканларга кичик маслахат ёрдам беради. Парфюмерия танлаш унчалик осон емаслиги сабабли, енг сехрли хидни кидираётганда, ушбу маслахатларни есга олиш …

Подробнее »

Декретдан сунг ишга кайтиш. Амалий тавсиялар

kak-vyyti-na-rabotu-posle-dekreta

Психолог Косимова Полина Сиз тугрук таътилига чикасизми, бир неча ойлик узок таътилга чикасизми ёки узок вакт иш кидиряпсизми, кайтиб келиш хар доим кийин. Буни 14 йилдан ортик вактдан бери нуфузли халкаро компанияларда ишлаган карйера буйича мураббий Олга Лермонтова яхши билади. У узининг “Севги учун ишлаш” китобида одамлар янги шароитларни хисобга …

Подробнее »

Соч турмаклари – юзингизга кайси соч турмаклари мос келади

1617615590_64-p-pricheska-nizkii-puchok-65

Дунёда канча турли соч турмаги бор? Минглаб, хатто юз минглаб. Ва кандай килиб сиз учун тугри келадиганини танлайсиз? Аввал сиз юзнинг тури ва соч турмаги бир-бири билан чамбарчас богликлигини ёдда тутишингиз керак. Агар соч турмаги сизнинг юзингиз турига мос келмаса, у кулгили ва купол куринади ва хар бир киз чиройли …

Подробнее »

Инглиз тилини мустакил урганиш мумкинми

Screenshot_3

Хозирги кунда инглиз тили енг талабчан ва оммабоп тиллардан бири хисобланади. У музокараларда, иш сафарларида, самолёт ёки поезд чипталарига буюртма беришда, мактаб ёки институтда укиш пайтида кенг кулланилади. Бундан ташкари, иш ва мартаба учун инглиз тили зарурлигини тобора купрок ешитишингиз мумкин. Шунинг учун, купчилик сиз инглиз тилини мустакил равишда кандай …

Подробнее »

Машкларсиз озиш: Фитотерапия кандай ёрдам беради

6-1

Усимлик дори воситаларининг арсеналида куплаб муаммоларни хал килишга ёрдам берадиган куплаб доривор усимликлар мавжуд. Факат уларни тугри танлаш мухимдир. Уйгунлик гулдастаси Усимлик коктейллари ракамга кенг камровли тасир курсатади. Улар метаболизмни яхшилайди, иштахани бостиришга ёрдам беради, танадаги ёгларнинг (биринчи навбатда корин бушлигида) парчаланишига ёрдам беради. Мойчечак гулларини, маккажухори стигмаларини, куритилган роwан …

Подробнее »

Коринни йукотиш; уй шароитида усуллари машклар.

2

Корин ёги катталарда хам, болада хам учрайди. Уларнинг пайдо булишига асосан харакатнинг етарли эмаслиги ва туйиб овкатланмаслик тасир килади. Ёг саклаш учун корин биринчи уринда туради ва афсуски, бу ерда энг куп сезилади. Ёг эстетик жихатидан ташкари диабет, кон томир муаммолари ва хатто саратон хавфи билан боглик. Ошкозонда корин мушаклари …

Подробнее »

Кандли диабет: кандай мева ва сабзавотларни истемол килишингиз мумкин ва нима учун

b928b768

Кандли диабетда овкатланиш ва глюкоза даражасини кузатиш жуда мухим, чунки хеч кандай дори-дармонлар гипергликемия билан соглигини тиклай олмайди ва мумкин булган асоратлардан саклай олмайди. Куп одамлар мева ва сабзавотлар диабет билан огриганлар учун катиян ман етилганига ишонишади, аммо истиснолар мавжуд (яхши хабар). Биз 2-тоифа кандли диабет билан огриган беморларнинг овкатланиши …

Подробнее »

10, 15, 20, 30 кишилик ошни тайёрлаш учун канча махсулот керак ва 1 кг гуручдан нечи кишилик ош тайёрланади

48058dfc2dcc035e4723fddf865e671e0701

Ош купинча куп одамлар учун пиширилади, чунки бу таом байрамона, чиройли ва туйимли. 10, 20 ва 30 кишилик ош учун махсулотлар сони классик ресепт буйича хисоблаш осон. Идишнинг афзаллиги шундаки, ингредиентлар микдорини ошириш учун ресептга катта узгартиришлар киритиш керак емас. Аммо 20 киши ёки ундан куп овкат тайёрлашда ишлатиладиган идишларнинг …

Подробнее »