22/02/2024
Главная / Маданият / Юздаги ажинларни кетказиш-уй шароитида йукотиш

Юздаги ажинларни кетказиш-уй шароитида йукотиш

Юздаги ажинлардан кандай халос булиш керак.

Куплаб аёллар уйда ажинлар билан кандай самарали курашиш кераклиги хакидаги саволга кизикишмокда. Агар сиз 30 ёшдан кичик булсангиз, енгил кремлар ва сарумларни суртиш терининг нормал холатини саклаб колиш учун етарли булади, аммо вакт утиб юзингизда ажинлар пайдо була бошласа нима булади?

 

Терини ташхислаш ва унинг асосий муаммоларини аниклашдан кейин чукур ажинларни кандай олиб ташлашни факат мутахассис айтиб бериши мумкин. Хар бир нарсада мутахассисларнинг тавсияларига риоя килиш ва терини парвариш килишнинг оддий проседураларига имкон кадар купрок вакт ажратиш жуда мухимдир. Бу деярли дархол нозик ифода сатрларидан халос булишга ёрдам беради.

Уй шароитида мимичиский ажинларидан кандай кутулиш мумкин?

Уйда юздаги ажинларни кетказишда бир неча хавфсиз усуллари мавжуд:

терининг долзарб муаммоларини хал киладиган косметик воситалардан фойдаланиш: овкатланиш, хидрасия ва бошкалар. Бундай холда, парвариш кенг камровли булиши керак, яни юзнинг терисини тозалаш озиклантирувчи кремлардан фойдаланишни алмаштирмайди ва аксинча;
СПФ билан куёшдан сакловчи ва декоратив косметик воситалардан фойдаланиш. Биринчи ажинлар пайдо булишининг сабаби купинча куёшнинг салбий тасири ва буянишнинг доимий кулланилишидир. Шу сабабли, уни тугридан-тугри куёш нурларидан химоя киладиган ва епителийни ортикча юкламайдиган тери махсулотларини танлашингиз керак;
тулик дам олиш (ухлашни англатади) ва дунё усулларига кура массаж килиш. Бугун сиз юз ва танангизнинг ёшлигини узайтиришга, хатто чукур ажинларингизни юмшатишга ёрдам берадиган куплаб содда ва мураккаб усулларни топишингиз мумкин. Ушбу проседурани одат тусига киритиш ва биринчи машгулотдан бошлаб тугри бажариш мухимдир.

Бундан ташкари, косметологларнинг маслахатларидан фойдаланиш ортикча булмайди. Усимлик инфузиялари, табиий махсулотлардан тайёрланган никоблар ва шунга ухшаш нарсалар билан муз кубларини ишлатиш нуктаи назаридан киммат косметика махсулотлари ва салон проседураларида хам уларнинг урнини топиш кийин.

Куз остидаги ажинларни кандай олиб ташлаш мумкин?

Куз атрофидаги ажинлар одатда биринчи булиб пайдо булади. Бу чарчок, уйкусизлик ва стресснинг белгиси. Шуни такидлаш керакки, юзнинг ушбу сохасидаги тери жуда нозик, шунинг учун у ташки стрессга осонликча тасир килади. Куз атрофидаги ажинларга карши курашда асосий вазифа терининг юкори катламининг охангини, унинг фойдали ва мустахкамловчи елементлар билан фаол овкатланишини таминлашдир.

Кузни парвариш килишнинг биринчи коидаси – уйда буянишни тугри олиб ташлаш. Маскара, соялар ва бошка махсулотларни мисел суви билан намланган шимгични ёки бошка воситаларни факат енгил кокиш харакатлари билан олиб ташлаш керак. Агар сизнинг макияжингиз сув утказмайдиган булса, шимгични терингизга бироз куйиб куринг, лекин уни хеч качон силаманг. Шу билан сиз терини чузасиз ва вакт утиши билан майда ажинлардан кандай кутулиш кераклиги хакида гапиришга хожат колмайди. Уларнинг урнида саркма терининг хакикий бурмалари пайдо булади.

Иккинчи коида – кузлар учун дам олиш, яни ухлаш ва хар куни махсус кремлардан фойдаланиш. Бири иккинчисиз сезиларли тасирга ега булмайди, чунки ёши утиши билан организм енди ташки ёрдамисиз хужайраларни озиклантиришнинг нормал жараёнини мустакил равишда ушлаб тура олмайди.

Вояга етган одам учун уртача кунлик уйку даражаси кунига 6 соат, идеал холда 7-8 соат. Сурункали уйкусизлик билан тананинг холати аста-секин ёмонлашади, терининг ички озикланиши хам секинлашади, бу еса унинг бушашишига  олиб келади.

Юзни терини парвариш килиш воситаларини сотиб олаётганда, уларни дархол куз атрофига куллаш мумкинлигига етибор беринг. Купгина холларда мимик ажинлар ёки чукур ёшдаги ажинлар факат махсус кремлар ёрдамида олиб ташланади.

Учинчи коида – кушимча парвариш килиш учун емулсиялар, сарум ва ефир мойларидан фойдаланиш. Айтганча, агар сизнинг муаммоингиз енди пайдо булишни бошлаган булса, унда оддий кастор ёги уни хал килишга ёрдам беради. Ажинларга карши кандай курашиш мумкин? Жуда онсон.

Кастор ёгини куз креми урнига хафтасига 1-2 марта ишлатиш керак. Юмшок харакатлар билан терига бир неча томчи тушириш кифоя ва ерталаб сиз аллакачон натижани сезасиз. Сиз ушбу воситани суиистемол килмаслигингиз керак, чунки майда ажинлар 2-3 хафта ичида йуколади, аммо вакт утиши билан терининг ёгланиши бошланади.

Ажинларга карши курашнинг бундай усуллари факат ёрдамчи еканлигини унутманг, кастор ёги мувозанатли парвариш урнини боса олмайди ёки ажинларга карши универсал воситага айланади. У камдан-кам холларда ва ортикча холда ишлатилади. Куллашдан кейин колдиклар пеçете олиб ташланади.

Худди шу воситалар билан кошлар орасидаги ажинларни олиб ташлаш мумкинми? Жавоб йук. Кошлар орасидаги терини куз атрофидаги теридан чикариб ташлашади, шунинг учун худди шу махсулотлар бу ерда ёрдам бермайди. Ушбу масала буйича сиз косметологингиз билан маслахатлашиб, бу ерда ажинлар пайдо булмаслиги учун нима килиш кераклигини билишингиз керак.

Кошлар орасидаги ва пешонадаги ажинни кандай кетказиш мумкин?

Ялангоч ажинлар доимий куз кисиш ёки бошка ёмон одатлар туфайли пайдо булади.

Уйда факат иккита асосий усул пешона ва кошлардаги ажинларнинг дастлабки куринишларидан халос булишга ёрдам беради – маскалар ва машклар. Киска муддатли проседуралар хам мавжуд булиб, улар бир неча соат давомида камчиликларни яширишга ёрдам беради. Агар сиз бир окшом учун тишли ажинлардан кандай кутулишни тушунишингиз керак булса, унда енг кенг таркалган тиббий ямокдан фойдаланиш тугрисида куплаб шархларни укинг.

Исталган натижага еришиш учун ажинларга карши кремни уйда керакли жойга суртиш ва камида бир соат гипс булаги билан ёпиштириш кифоя (сиз бир кечада туришингиз мумкин). Эффект сизнинг барча жонланишларингиздан устун туради, аммо бу проседура ойига бир мартадан куп булмаган муддатда амалга оширилиши мумкин.

Ажинларга карши курашнинг бундай усуллари факат ёрдамчи еканлигини унутманг, кастор ёги мувозанатли парвариш урнини боса олмайди ёки ажинларга карши универсал воситага айланади. У камдан-кам холларда ва ортикча холда ишлатилади. Куллашдан кейин колдиклар  олиб ташланади.

Худди шу воситалар билан кошлар орасидаги ажинларни юкотиш  мумкинми? Жавоб йук. Кошлар орасидаги терини куз атрофидаги теридан чикариб ташлашади, шунинг учун кхудди шу махсулотлар бу ерда ёрдам бермайди. Ушбу масала буйича сиз косметологингиз билан маслахатлашиб, бу ерда ажинлар пайдо булмаслиги учун нима килиш кераклигини билишингиз керак.

Кошлар орасидаги ва пешонадаги ажинни кандай олиб ташлаш мумкин?

Юзаки ажинлар доимий куз кисиш ёки бошка ёмон одатлар туфайли пайдо булади.

Уйда факат иккита асосий усул пешона ва кошлардаги ажинларнинг дастлабки куринишларидан халос булишга ёрдам беради – маскалар ва машклар. Киска муддатли проседуралар хам мавжуд булиб, улар бир неча соат давомида камчиликларни яширишга ёрдам беради. Агар сиз бир окшом учун тишли ажинлардан кандай кутулишни тушунишингиз керак булса, унда энг кенг таркалган тиббий ямокдан фойдаланиш тугрисида куплаб шархларни укинг.

Лаб устидаги ажинлар ва юзнинг бошка кийин жойларидан кетказиш мумкин?

Мутахассислар юзнинг узига хос парваришга мухтож булган бир нечта кийин жойларини такидлайдилар. Бунга лаблар ва буйин устидаги тери киради. Иккала холатда хам ёшга боглик муаммоларни хал килиш учун профессионал курилмалардан фойдаланиш ёки уларнинг олдини олиш учун мунтазам равишда уйда тартиб-коидаларни бажариш керак.

Хар кандай косметолог сизга лабда ажинлар пайдо булишни бошлаган булса, уларни кандай килиб олиб ташлашни айтади. Бунинг учун сиз озрок стрессни бошдан кечиришингиз, махсус кремларни суришингиз ва оддий машкларни бажаришингиз керак. Агар лабда ажинлар узок вакт давомида пайдо булган булса, унда сиз профессионал ёрдамисиз кила олмайсиз.

Махсус тайёргарлик ва махсус массаж проседуралари (шу жумладан ултратовуш текшируви) юкори лаб устидаги ажинлардан халос булишга ёрдам беради. Агар буйнидаги ажинларни олиб ташлаш керак булса, иккинчиси бажарилиши керак. Эфир мойларидан фойдаланиш бу ерда ёрдам бермайди, аммо сиз халк табобатидан фойдаланишингиз мумкин. Куплаб шархларга кура, эрталаб муз кублари билан артиб олиш сизга ёрдам беради.
Шундай килиб, уй шароитида никоблар килиш сизга ажинлардан тулик халос булишга ёрдам бермайди, аммо юзингизда каришнинг дастлабки аломатларини олдини олишга албатта эришасиз. Юкоридаги тавсияларни амалда кулланг, шунда терингиз сизни юмшоклик ва еластиклик билан кувонтиради.

Хаккимизда

Яна маълумот

dndovcq

Эрингизни хиёнат килаётганини 5 белгиси

Эрингизни севгилиси борлигига шубха киласизми? Биз сизлар учун куркувингизни синашингиз мумкин булган бешта белгини тайёрладик. Статистик …