05/02/2023
Главная / Маданият / Юрак каслликлари-юрак санчиши даволаш

Юрак каслликлари-юрак санчиши даволаш

Юрак-томир касалликлари — таснифи, турлари, аломатлари, олдини олиш чоралари.

Юрак-томир касалликлари (ЙТК) — юрак ва кон томир патологияларининг умумий номланиши. Хозирги кунда бу касалликлар гурухи дунёда, жумладан, Узбекистонда хам улим ва ногиронликнинг йетакчи сабабчиси булиб келмокда.

1547564451_01

Епидемиология.

Магистрал артерияларнинг (коронар, бош мия) атеросклеротик шикастланишидан келиб чиккан юрак-кон томир касалликлари бутун дунёда ахоли улимнинг асосий сабабчиси саналади.

ЖССТ малумотларига кура, 2016-йилда дунё буйлаб ЙТК туфайли 17,9 миллион киши вафот етган, бу барча улимларнинг 31 фоизини ташкил етади. Уларнинг 85 фоизи миокард инфаркти ва инсулт хиссасига тугри келган. Улим холатларининг 75% дан ортиги еркаклар ва аёллар орасида деярли тенг даражада паст ва урта даромадли мамлакатларда кайд килинган.

Узстат курсаткичлари.

Узбекистон Давлат статистика кумитаси берган малумотларга кура, 2019-йил биринчи чорагида улим холатларининг деярли 64% айнан ЙТК хиссасига тугри келган. Кхусусан:

Патология тури          —                                      Улим курсаткичи, %
Юрак-томир касалликлари    –                             63.8
Усимталар   –                                                                 9.0
Хазм килиш тизими касалликлари  –                   5.2
Нафас олиш тизими касалликлари   –                    5.1
Бакхсиз ходисалар туфайл       –                                  4.3
Инфексион ва паразитар касалликлар –                 1.4
Бошка касалликлар       –                                                  11.2

Юрак-томир касалликлари турлари
Артериал гипертония

Артериал гипертония (АГ) — кон босимини 140/90 мм.сим.уст ва ундан юкори булиши. Бирламчи, ессенсиал артериал гипертония (шунингдек, гипертоник касаллик) патологик жараёнлар мавжудлиги билан боглик емас ва замонавий шароитларда бартараф етишнинг имкони мавжуд булган сабаблар томонидан чакирилади. Бу енг кенг таркалган юрак-томир патологияси хисобланади.

Симптоматик ёки иккиламчи гипертония юрак ва кон томир касалликлари, ендокрин тизим патологияси ёки бошка холатларнинг окибати саналади.

Юрак ишемик касаллиги.

Юрак ишемик касаллиги (ЙИК) (шу жумладан баркарор ва бекарор стенокардия, миокард инфаркти) — коронар артериялар буйлаб кон айланишининг бузилиши окибатида юзага келган миокард шикастланиши. Купинча ЙИК сабаби — дислипидемия фонида коронар артериялар атеросклерози саналади.

Касалликнинг кхавфли шакллари ва улимнинг асосий сабабларидан бири — миокард инфарктидир.

Сереброваскуляр касалликлар.

Сереброваскуляр касалликлар ёки бош мия кон томир касалликлари — мияга кон олиб келишга масул булган томирларнинг зарарланишини уз ичига оладиган касалликлар гурухи. Уткир сереброваскуляр касалликлар орасида енг кхавфли тури инсулт булиб, у жахонда улим сабаблари буйича иккинчи уринда турадиган, ногиронликка олиб келадиган йетакчи патологиядир.

Инсулт икки кхил булиши мумкин:

 • Ишемик (мия инфаркти) — уткир фокал ишемия томонидан чакирилади.
  Геморрагик — томирларнинг ёрилиши туфайли мияга кон куйилиши билан тавсифланади.

Юрак ритми ва утказувчанлиги бузилиши.

Ушбу атама юракнинг електр импулслари хосил килиш частотаси, мунтазамлиги ва манбаидаги узгаришлар билан тавсифланадиган бир неча холатларни бирлаштиради.

ЖССТ експертлари ишчи гурухининг тарифига кура, юрак ритми бузилиши — нормал синусли ритмидан хар кандай четлашиш хисобланади. Кардиал аритмиялар — деярли хар кандай юрак патологияси туфайли юзага келиши мумкин булган кенг таркалган клиник феномендир.

Кардиомиопатия.

Миокарднинг бирламчи шикастланиши билан боглик касалликлар. Бугунги кунга келиб кардиомиопатиянинг умумий тарифи ва таснифи мавжуд емас.

Йевропа кардиология жамиятининг (2008) миокард ва перикард касалликлари буйича ишчи гурухи тарифига кура, кардиомиопатия — ЙИК, артериал гипертония, орттирилган ва тугма юрак пороклари булмаган холда юрак мушакларида тизимли ва функсионал узгаришлар мавжудлиги хисобланади.

Тугма ва орттирилган юрак пороклари.

Тугма порокларнинг куплаб таснифлари мавжуд. Улар шартли равишда 2 гурухга булинади:

1. Ок (артерия ва веноз кон аралашмайди, коннинг чап-унг окими билан). 4 гурухни уз ичига олади:

 • Кичик кон айланиш доирасини бойитилиши билан (очик артериал най, булмачалараро ва коринчалараро тусик нуксони, АБ-коммуникасия ва бошкалар);
  Кичик кон айланиш доирасини заифлаштирилиши билан (изолясияланган пулмонал стеноз ва бошкалар);
  Катта кон айланиши доирасини заифлаштирилиши билан (изолясияланган аортал стеноз, аортанинг коарктасияси ва бошкалар);
  Тизимли гемодинамиканинг сезиларли бузилишисиз (юракн диспозисиялари — декстро-, синистро-, мезокардиялар, юрак дистопияси — буйин, кукрак, коринли).

2. Кук (коннинг унг-чап окими билан, артериал ва веноз кон аралашади). 2 гурухни уз ичига олади:

 • Кичик кон айланиши доирасини бойитилиши билан (магистрал томирларнинг тулик транспозисияси, Ейзенменгер комплекси ва бошкалар).
  Кичик айланиш доирасини заифлаштирилиши билан (Фалло тетрадаси, Ебштейн аномалияси ва бошкалар).

Орттирилган пороклар:

Митрал юрак пороклари: митрал стеноз, митрал регургитасия (йетишмовчилик).
Юракнинг аортал пороклари: аортал стеноз (катталарда кенг таркалган юрак касаллиги), аорта йетишмовчилиги.

Юрак йетишмовчилиги.

Юрак йетишмовчилиги — кон босими меёрдалиги ва томирларда тулиб окишига карамасдан, юракнинг тукималар талабини кондирадиган даражада кислород йетказиб бера омласигига олиб келадиган юрак тузилмаси ва функсиясининг бузилишидир.

Патология тинч холатда ёки бироз фаолликда хансираш, тез чарчаш, шишлар, тирноклар ва лаб-бурун учбурчаги сианози (кукариши) билан намоён булади.

Инфексион ендокардит

Юрак ички мембранасида яллигланишли узгаришлар натижасида шикастланган худудда вегетасиялар пайдо булиши, таркалган инфексия белгилари ва кон айланиши бузилишлари комбинасияси булган касаллик.

Миокардитлар

Миокардит — миокарднинг инфексион ёки аутоиммун табиатли яллигланиши исботланган ёки асосли шубха килинганда юрак тукимасининг (кардиомиоситлар, бириктирувчи тизим, утказувчи тизим хужайралари ва бошкалар) клиник ва морфологик узгаришлари комбинасияси.

Перикардит

Перикард сероз мембраналарининг яллигланиши булиб, унинг бушлигида екссудат пайдо булиши ва битишиш хамда кобикларнинг чандикли тикланиши ехтимоли мавжудлиги билан кхарактерланади.

Юрак усмалари

Усмалар якхши сифатли (барча усмаларнинг такхминан 70%) ва ёмон сифатли (такхминан 30%) булиши мумкин.

Юрак шикастланиши

Юрак жарохатлари — пенетрасия ёки пенетрасиясиз мекханик куч натижасида юрак шикастланиши.

Аорта аневризмаси — томир деворининг куч ва егилувчанлигини пасайишига олиб келадиган турли патологик мекханизмлар туфайли аорта бушлигининг ярим ёки ундан ортик мартага кенгайиши.

Периферик кон томир касалликлари

Периферик артерия касалликлари екстракраниал, виссерал ва буйрак артериялари, корин аортаси ва кул-оёк артерияларнинг зарарланиши билан боглик булган синдромлардир.

Таркалганлик нуктаи назаридан енг мухимлари атеросклероз ва кандли диабетнинг томирларда акс етган асоратлари хисобланади. СХу билан бирга, томирлар патологияси туфайли юзага келган бошка бир катор нозологиялар мавжуд. Масалан артериал йулларнинг дегенератив шикастланишлари томонидан чакирилган касалликлар (Елерс-Данлос, Марфан синдроми, Ердгейм усмаси, нейрофиброматоз) аневризма шаклланишига ва каватланишларга олиб келиши мумкин. Фибромушакли дисплазия купинча буйрак, уйку ва ёнбош артериялари шикастланишига олиб келади.

Тизимли васкулйит ва бириктирувчи тукима касалликларида кон томирларининг куплаб шикастланишлари кайд етилади:

Йирик томирлар (аорта ва унинг кисмлари) — гигант хужайрали артериит (Хортон касаллиги), Такаясу касаллиги, Бекхчет синдроми, артропатияга хамрохлик килувчи васкулит;
Урта диаметрли артериялар — тугунли периартериит, гигант хужайрали артериит, Вегенер гранулематози, Черга-Страус синдроми, Кавасаки касаллиги, кон томирларинигн радиасия томонидан шикастланиши;
Кичик томирлар (артериола ва капиллярлар) — тизимли склеродерма, тизимли кизил волчанка, ревматоид артрит.
Бундан ташкари, алохида равишда Бюргер касаллигини ажратиб курсатиш мумкин. У кул-оёк артерия ва веналарининг тромбози, уткир яллигланиши билан ифодаланади.

Вазоспастик касалликларга (уларнинг асосида мушак типли томирларнинг вазоконстриксияси ётади) мигрен, Рейно синдроми ва касаллиги киради.

Упка гипертензияси

Упка гипертензияси — унг коринча йетишмовчилиги ривожланишига ва инсоннинг муддатидан олдин улимига олиб келадиган упка томири каршилигининг прогрессив усиш билан тавсифланадиган касалликлар гурухи.

Веноз тромбоемболик асоратлар

Тери ости, чукур веналар, шунингдек упка тромбоемболиясини бирлаштирадиган умумий тушунча.

Хаётга тахдид соладиган ЙТК белгилари.

Миокард инфаркти белгилари:

Касалликнинг асосий белгиси бу кучли огрикдир. Миокард инфаркти билан кечадиган огрик кукс ортида жойлашган булиб, у ёниш хисси ва кханжар урилгандек хиссиётлар билан ифодаланади, бази беморлар огрик «ёриб ташлагудек» булади дея тарифлайди. Огрик чап кул, пастки жаг, кураклар орасига таркалиши мумкин.

Ушбу холатнинг ривожланиши хар доим хам жисмоний зурикишдан кейин келмайди, купинча огрик синдроми дам олиш вакти ёки кечкурун юз беради.

Юрак кхуружига куйидагилар хамрохлик килиши мумкин:

 • Нафас олиш кийинлишуви, нафас кисилиши, йутал;
  Кунгил айниши, кусиш;
  Бош айланиши;
  Заифлик, хушни йукотиш;
  Совук тер, титрок, окариб кетиш;
  Юрак уриши, юрак ишида узилишлар;
  Емосионал кузгалиш, куркув.

Миокард инфарктининг такхминан 25 фоизи бирон-бир аломатларсиз юз беради.

Инсулт белгилари:

 • Бир кул ва / ёки оёкнинг кескин заифлашуви;
  Юзнинг бир томони ёки бир тарафдаги оёк-кулнинг тустатдан увишиши;
  Юз ассиметрияси;
  Тусатдан нуткнинг бузилиши;
  Онг чалкашлиги ёки хушни йукотиш;
  Бир ёки хар иккала кузнинг кескин курмай колиши;
  Номалум сабабларга кура кескин огир бош огриги.

ЙТК кхавф омиллари.

Юрак-томир тизими ишемик касалликлари ривожланишининг асосий сабаби атеросклероздир. Бу касаллик узок вакт давомида аломатларсиз кечиши мумкин ва факатгина бир муддат утгач стенокардия, сурункали сереброваскуляр йетишмовчилик, миокард инфаркти, инсулт, тусатдан улимга олиб келиши мумкин.

Атеросклерознинг асосий кхавф омиллари:

Ёш –                   Еркаклар > 40 ёш, аёллар > 50 ёш ёки ерта менопауза.
Чекиш –            Хатто оз микдорда сигарет чекишда хам.
Гипертония-   Кон босими ≥140 / 90 мм.сим.уст ёки антигипертензив воситалардан мунтазам фойдаланиш.
2-тоифа кандли диабет-     Оч коринга глюкозанинг > 6.1 ммол / л (110 мг / дл) булиши
Якин кариндошларда ерта ЙИК бошланиши –     <55 ёшли еркакларда, < 65 ёшли аёлларда миокард инфаркти ёки бекарор стенокардия
Оилавий гиперлипидемия  –      ИИа, ИИб ва ИИИ турдаги гиперлипидемия
Абдоминал семизлик –       Бел айланаси: еркаклар учун> 94 см, аёллар учун> 80 см ёки тана массаси индекси ≥ 30 кг / м2
Сурункали буйрак касаллиги  –    ТФТ <60 мл / дакикагача пасайиши билан СБЙ ёкигломерулонефрит, тубулоинтерстисиал нефрит, пиелонефрит, буйракларнинг тузилмавий патологияси.

 • ЖССТ малумотларига кура, алкоголли ичимликларни суистемол килиш хам ЙТК учун жиддий кхавф омили саналади.

Профилактика стратегияси

ЙТКни олдини олиш учун иккита асосий стратегия мавжуд: бутун ахоли масштабида (популясион стратегия) ва индивидуал чоралар («юкори кхавф» стратегияси деб хам аталади). Хар икки турдаги чора-тадбирлар юкори самарадорликка ега ва хатто ресурслар кам булганда хам амалга оширилиши мумкин.

Популясион стратегия

 • Тамаки чекишга карши каратилган кенг камровли сиёсат;
  Ёг, шакар ва туз микдори юкори булган овкатлар истемолини камайтириш учун солик солиш;
  Ахолининг жисмоний фаоллик даражасини ошириш учун йулак ва велосипед йуллари куриш;
  Алкоголли ичимликлар суистемолини камайтириш;
  Мактабларда болаларнинг тугри овкатланишини таминлаш;
  Соглом турмуш тарзини таргиб килувчи талимий тадбирлар.

Юкори кхавф стратегияси

Ушбу стратегия ахоли уртасида юрак-кон томир кхавфи юкори булган шакхсларни максимал ерта муддатларда аниклаш ва ушбу кхавф омилларини минималлаштиришга каратилган фаол профилактик тадбирларни амалга оширишга каратилган.

Юрак-томир касалликлари ривожланиши кхавфи юкори булган шакхслар тоифасини аниклаш асосан клиник диспансеризасия доирасида амалга оширилади. Профилактик чоралар сифатида узгартирилиши мумкин булган кхавф омиллари тугриланади. Бази холларда макхсус препаратлар буюрилиши мумкин.

Олдини олиш

ЙТКнинг бирламчи ва иккиламчи профилактикаси фаркланади. Бирламчи профилактика — касаллик ривожланишини олдини олиш, иккиламчи профилактика — юрак-кон томир касалликлари асоратларини олдини олиш (масалан, такрорий миокард инфаркти ёки инсултни). Иккиламчи профилактика икки боскичда амалга оширилади:

 1. Бирламчи тиббий-санитария ёрдами муассасаларида кардиолог ва туман шифокорлари томонидан беморларни мунтазам равишда диспансер курикдан утказиш;
  Икхтисослаштирилган, шу жумладан юкори текхнологияли тиббий ёрдам курсатиш, тиббий реабилитасияни амалга ошириш, санатория-курортли даволаш.

ЙТК булган барча беморларга касалликнинг кайталанишисиз даволанишни ва асоратларни олдини олишлари учун куйидагилар утказилиши керак:

 • Уз вактида мутакхассис шифокор консултасияси;
  Макхсус даволаш учун курсатмалар мавжудлигини текшириш учун тахлиллар утказиш;
  Курсатмалар мавжудлигида икхтисослаштирилган, шу жумладан юкори текхнологик даволаш;
  Профилактик консултасия ва салбий омилларни олдини олиш;
  Тиббий реабилитасия.

Хаккимизда

Яна маълумот

728x485_1_064b3b17073ea6796920c7ca8d6bfd8e@2121x1414_0xac120003_3102733931629803573

Нега мен куп овкат ейман: ортикча овкатланишнинг психологик сабаблари

Ортикча овкатланиш – бу барча пархезлар ва машаккатли фитнес машгулотларига карамай, биз вазн йукота олмаслигимизнинг …