02/10/2023
Главная / Маданият / УРИК МУРАББОСИ ТАЙЁРЛАШ ВАРЕНЕ ИЗ АБРИКОСОВ

УРИК МУРАББОСИ ТАЙЁРЛАШ ВАРЕНЕ ИЗ АБРИКОСОВ

Энг тугри “классик мураббо” ни тайёрлаш жуда куп вакт ва сабр  талаб этади.

Мева тайёрлаш ва сиропни тайёрлаш (200 мл сув учун 1 кг шакар);
Шарбатни кайнатишга келтиринг, устига урик солинг ва уларни 12 соат давомида салкин жойда жойлаштиринг.

 

Шарбат совиганида, уни тукиб ташланг ва яна кайнатиб олинг, сунгра мева устидан куйинг ва совушини колдиринг.Амалиёт камида уч маротаба амалга оширилиши керак (бу вактни пишириш вактини кискартириши ва витаминларнинг аксарият кисмини, шунингдек, меванинг шакини камайтиришга имкон беради)

Охирги совутишдан сунг, идишларни оловда сироп ва урик билан жойлаштиринг, кайнаб турган жойга келтиринг ва 2-3 дакика давомида пиширинг, оловдан ва салкиндан чикаринг;
Проседура икки марта такрорланг.

Энг сунгги дудбурон билан сиз мураббо зичлигини созлашингиз мумкин (агар сиз калинрок булиши керак булса – оловда яна узокрок стенд).
Вакт утиши ва харакатлари уз-узидан туланади – бу ресепт сизга мева шакли, кехрибар ранги ва витаминларнинг аксариятини саклаб колишга имкон беради.

Биласизми? Сиз сув урнига урик шарбати ёрдамида мураббо тайёрлашни тезлаштирасиз – мевани шакар билан тулдириб, шарбати урикни ёпиб тургунча кутинг. Урик олиб, сиропни кайнатиб олинг.
Агар жуда буш вакт булмаса, улардан бирини ишлатишингиз мумкин Куйидаги ресептлар:+

Охирги тулдирилгандан сунг, 1-2 сониягача пломбаларнинг сонини камайтиринг, кичик оловга куйинг ва 40 минутгача пиширинг;
Ковурилган сироп билан мевани тукиб ташланг, дархол паст хароратда кайнатилади ва тахминан икки дакика давомида пиширади. Салкин жойда салкин ва яна такрорланг – мойни кайта пиширишда калинлашади.
Пиширишни беш дакикали пишириш усули ёрдамида пишириш муддати куп вакт талаб килмайди, аммо у деярли барча фойдали нарсаларни саклайди янги урик хусусиятлари.

 

Яримчани кесиб олинг ва шакар билан (1 кг шакар учун – мева 1 кг) урик, 4 24 соат туринг – мева (у копламайди булса, бир оз сув куйинг) мева ёпилиши керак;
Юмшок аралаштиринг ва паст хароратда кайнатилади. Кайната олингандан кейин 5 дакика пишириб (купикни олиб ташланг ва доимо аралаштириб).

Империал урик мураббоси.

“Сар” пазандачилик урик мураббоси – аеробатика курсаткичи. Биринчидан, тугри хом ашёни танлаш керак – йирик суяклари булган йирик мевалар, уларнинг нуклеоли тамларда ширин булади («Кизил челак», «Полесский» навлари).

Бу жуда мухим! Суяк нуклеусининг тамини синчковлик билан текшириб куринг – ширин, хушбуй, лекин аччик булмаслиги керак (жамнинг бутун тамини бузадиган). Дехкон-диккидан кирол жамгармасини пишириш тавсия этилмайди – сиз прусс кислотаси билан захарланган буласиз.
2,5 килограмм урикда – 1,5-2 кг шакар (буларнинг хаммаси урикнинг ширинлигига боглик). Тайёргарлик боскичида – мевани ювиш, суякларни олиб ташлаш, уларни кесиб ташлаш (ёнгок нони ва сокол ёрдамида болга билан), нуклеолларни урикдаги тешиклардан жойлаштиринг.
Кейинчалик, “унг” мураббо (идеал) ёки кискартирилган шаклда тайёрлаш жараёни келади. Кайнатганда купикни олиб ташланг.

Урик ва шафтоли мураббоси.

Урик ва шафтоли мураббоси пишириш жараёни давомида ингредиентларнинг хушбуйлиги ва лаззати йуколмаслиги ва саклаб колиш жараёнида енгил карамел хушбуйлиги кулга киритилиши билан ажралиб туради. Бу мураббо ресепти куйидагича:
Мева тайёрланг – икки килограмм урик ва шафтоли (ювиш, пеелни тозалаш, кобиги, тилимга кесилган);
Бир килограм шакар билан аралаштирамиз ва 12 соат давомида салкин жойда сакланг;
Кичкина оловни куйинг, кайнатиб олинг ва 10 дакика давомида пишириб (хар доим аралаштиринг). Уни совутиб олинг. Ушбу проседурани бир неча марта такрорлаш керак (натижа сифатида, мослашувчанлик ва карамел хушбуйлиги мавжуд).
Истемол килиш учун макбул вакт тусикдан кейин икки ой утади – мураббо исталган баркарорликка ега булади

Хаккимизда

Яна маълумот

5

Эътиборсизлик нима: Никохда хиссий эътиборсизликнинг 3 белгиси – Мисолларни укинг

Купгина жуфтликлар жиддий муаммони – хиссий еътиборсизликни, занг каби муносабатларнинг пойдеворини бузадиган – сезмайдилар ва …