19/04/2024
Главная / Медиа / Тухумдон саратони белгилари даволаш

Тухумдон саратони белгилари даволаш

Бошка гинекологик саратон билан солиштирганда, тухумдон саратони дастлабки боскичларда деярли хеч кандай дастлабки белгиларни курсатмайди. Мунтазам ултратовуш текшируви тухумдон саратони ташхисида катта рол уйнайди, бу ерда эрта ташхис куйиш мухимдир. Мемориал саломатлик гурухи гинекология ва акушерлик булими ва онкология мутахассислари тухумдон саратони хакида маълумот беришди.

Тухумдон саратони нима?

Тухумдонларнинг асосий тузилишини эпителия хужайралари ташкил килади, улар тукималарида жуда куп турли хил хужайраларни уз ичига олади. Тухумдон саратони эпителия хужайраларида ёки эмбрион даврига тегишли хужайраларда назоратсиз булиниш ва купайиш натижасида пайдо булиши мумкин. Купинча менопаузадан кейин кузатиладиган тухумдон саратонининг 80% эпителия тукималарида учрайди. 20 ёшгача булган тухумдон саратонининг 60 фоизида эмбрион усмалари кузатилади.

ТУХУМОДОН СAРAТИНИ БЕЛГИЛAРИ КAНДAЙ?

Тухумдон саратони белгилари купинча узини курсатмайди. Тухумдон саратони билан боглик аломатларнинг аксарияти беморга хос булса-да, одатий топилмалар йук. Тухумдон саратонининг аломатлари сифатида куплаб касалликларнинг аломати сифатида хам айтиш мумкин; корин огриги, шиширади ва ошкозон бузилишларини санаб утиш мумкин.

Тухумдон саратонининг илгор боскичларида корин бушлигида пайпасланадиган масса, пастга караб босим хисси, корин бушлигида суюклик тупланиши, корин бушлиги шишиши, атрофдаги органларга босим туфайли сийдик ва ичак шикоятлари куринади.

Тухумдон саратонининг айрим турларида гормонал номутаносиблик кузатилиши мумкин. Натижада, хайз даврининг бузилиши, эркак гормони секрецияси кучайиши билан соч усиши, эркак типидаги соч тукилиши кузатилиши мумкин. Тухумдон саратони шикоятларининг аксарияти корин бушлигининг шишиши билан боглик.

Тухумдон саратонининг умумий белгиларини куйидагича санаб утишимиз мумкин;

  • Ичак одатларининг узгариши, айникса ич котишининг куриниши,
  • Кувик одатларининг узгариши, тез-тез сийиш зарурати,
  • Иштахани йукотиш ёки тезда туйиш хисси
  • вагинал кон кетиш,
  • Озиш,
  • Корин бушлигида босим ва шишиш хисси,
  • Туликлик ёки касıкта огрик,
  • Узок муддатли хазмсизлик, газ ёки кунгил айниш.

3e677d78-0203-46ef-9a30-b795151bd5fd

Тухумдон саратонига нима сабаб булади?

Тухумдон саратонининг сабаблари жуда аник маълум булмаса-да, баъзи хавф омиллари ушбу касалликка сабаб булганлигини таъкидлаш мумкин. Тухумдон саратонининг сабаблари орасида генетик, атроф-мухит ва гормонал омиллар курсатилиши мумкин. Тухумдон саратонининг сабабларини куйидагича санаб утишимиз мумкин;

Оилада кукрак ёки тухумдон саратони булганлар хавф остида.

Сунгги йилларда баъзи генлардаги узгаришлар тухумдон саратони хавфининг ошишига олиб келди.
Овуляцияни кучайтирадиган дори-дармонларни истеъмол килганларда тухумдон саратони хавфи ортади.
Тугилишни назорат килиш таблеткаларидан фойдаланиш тухумдон саратони хавфини камайтиради.
Тухумдон саратони хавфи хеч качон хомиладор булмаганларда юкори. Тугилганларда хавф камаяди.

ТУХУМОДОН СAРТОНИ КAНДAЙ ТAШХИСЛAНAДИ?

Тухумдон саратонини ерта ташхислаш бошка барча саратонларда булгани каби жуда мухимдир. Эрта ташхис куйиш учун аёлларга йиллик мунтазам гинекологик назоратни кечиктирмаслик тавсия етилади. Гинекологик текширувда пайпасланадиган масса ёки ултратовуш текшируви пайтида тухумдонларда куринадиган масса саратон касаллигига ерта аралашиш имкониятини беради.

Тухумдонлардаги хар бир кист саратон емас. Aйникса, репродуктив ёшдаги аёлларда учрайдиган кисталарнинг аксарияти оддий ва зарарсиз кисталардир. Вакт утиши билан уз-узидан йук булиб кетадиган бу кисталар саратон хавфини уз ичига олмайди. Шу сабабли, мутахассис шифокор томонидан ултратовуш текширувида кузатилган кисталар зарарли ёки танага салбий таъсир курсатмаслиги аникланади. Бундан ташкари, менопаузадаги аёлларда ва хайздан олдинги ёш кизлардаги барча турдаги кистлар усимта хавфига очик. Буни, албатта, шу нуктаи назардан бахолаш керак.

Тухумдон кисталари ва усма хусусиятларига эга булган массаларнинг илгор боскичларида усма белгилари конда текширилади. Баъзи усимта белгилари (айникса, CA 125) тухумдон усмаларининг айрим турларида кутарилади. Бирок, CA125 ва бошка усма белгиларининг юкори даражаси хар доим хам масса саратон эканлигини курсатмайди ва паст усма белгилари саратонни истисно килмайди. Усимта белгиларидан ташкари, Допплер ултратовуш текшируви хам кон окимининг узгаришини курсатиб, яхши ва ёмон хулкли усмаларни ажратишга ёрдам беради. Бу усулларнинг барчаси ёрдамчи усуллардир. Уларнинг хеч бири аник ташхис куйиш учун етарли эмас. Усимта деб хисобланган кисталар ва усмалардан (хавфли ёки ёмон хулкли) фарклаб булмайдиган холларда жаррохлик амалиётини утказиш ва операция вактида патологик намуна биопсия олиш аник ташхисни таъминлайди.

Кист борлигида, агар усимта белгилари ва Допплер текшируви нормал булса, ултратовуш ва текширув билан усимтани курсатадиган топилмалар йук, агар кист 8 см дан кичик булса, уни бир муддат кузатиш мумкин. Кузатув вактида кискариш ёки йук булиб кетиш булмаса, операцияга афзаллик берилади.
31fe1bb2-bdc5-45d7-baf9-8d9151b31b38

Тухумдон саратони кандай даволанади?

Тухумдон саратонини даволаш жаррохлик йули билан амалга оширилади ва нафакат бачадон ва тухумдонлар, балки танада сакланиб колиши мумкин булган барча тукималар хам олиб ташланади. Жаррохликдан кейин кимётерапия кулланилади. Операция тухумдон саратонининг барча боскичларида кулланилади. Тухумдон саратонини даволашда, агар массани олиб ташлаш хаётий органларга зарар етказиш хавфи булса, биринчи навбатда кимётерапия билан массани камайтиришга каратилган. Кейинчалик, жаррохлик усули принципи билан саратон массалари ва тукималарига аралашади. Тухумдон саратони операциясидан сунг, саратон бутун танага таркалмаса, кимётерапия керак булмаслиги мумкин. Aгар тухумдон саратони таркалган булса, кимётерапия ёки радиотерапия кулланилиши керак. Кимётерапия касалликнинг боскичига караб фарк килса-да, операциядан кейин 6-9 цикл кулланилади.

Юмурталик саратонини даволашнинг янги мукобил усуллари хозирда мамлакатимизда тез-тез кулланилмокда. Максадли воситалар билан даволаш даволаниш ехтимолини оширади, омон колишни узайтиради ва сезиларли симптоматик йенгилликни таъминлайди. Тухумдон саратонини даволашда репродукцияни химоя килишга катта еътибор берилади. Aйникса, ерта ёшда курилган жинсий хужайрали тухумдон саратони ва чегара типидаги тухумдон саратонида факат саратон тукимаси ёки саратон тухумдони олиб ташланади ва бачадон ва карама-карши тухумдонни химоя килиш оркали хомиладор булиш мумкин.

Тухумдон саратони ХAКИДA КУП СУРAЛAДИГAН СAВОЛЛAР

Тухумдон саратонининг боскичлари кандай?
Тухумдон саратонини даволашда кайси боскичда ташхис куйилганлиги жуда мухимдир. Саратон тухумдонингиздан унинг атрофига ва унинг атрофидаги органларга таркалдими ёки йуклигини билиш керак. Тухумдон саратони боскичлари саратоннинг таркалиш даражаси билан белгиланади.

1-боскич: Саратон бир ёки иккала тухумдонда, лекин факат тухумдонда.

1а боскичи: Саратон битта тухумдонда ва тухумдон ичида жойлашган.

1б-боскич: Саратон иккала тухумдонда хам булади, лекин хали хам тухумдонлар билан чегараланган.

1c боскич: Саратон бир ёки иккала тухумдонда, лекин у тухумдон чегарасидан ташкарига хам таркалган. Тухумдондаги усма кистаси ёрилиб кетган ёки корин бушлигидаги суюкликда саратон хужайралари топилган.

2-боскич: Саратон тос бушлиги деб аталадиган ва тос суяклари билан уралган бошка органларга таркалди.

2а боскич: саратон бачадонга, фаллоп найчаларига ёки иккаласига хам таркалди.

2б-боскич: саратон ковук ёки йугон ичакка таркалди.

2c-боскич: Саратон 2а ва 2б-да таркалишининг хар кандайига эга. Бундан ташкари, саратон тухумдон чегарасидан ташкарига таркалиб кетган, тухумдонда усимта кистаси ёрилиб кетган ёки корин бушлигидаги суюкликда саратон хужайралари топилган.

3-боскич: саратон корин бушлигига таркалди ёки лимфа тугунларини камраб олди.

3а боскич: Саратон хужайралари корин бушлигига таркалди, лекин жуда кичик учокларда жойлашганки, уларни факат микроскоп остида куриш мумкин.

3б боскич: Саратон хужайралари корин бушлигига таркалди, лекин хажми 2 сантиметрдан кам.

3c боскич: Саратон хужайралари корин бушлигига таркалди ва 2 сантиметрдан каттарок ёки лимфа тугунларига таркалди ёки иккала холат хам мавжуд.

4-боскич: саратон жигар, упка ёки бошка узок органларга таркалди.

Тухумдон саратонида эрта ташхис куйишнинг ахамияти нимада?
Тухумдон саратонининг даволанишга булган муносабати усимта канчалик кенг таркалганига бевосита боглик. Тухумдон саратони эрта боскичда аникланганда ва тегишли даволаш усуллари билан унинг 80-90 фоизини йук килиш мумкин. Илгор боскичларда ташхис куйилган тухумдон саратони учун даволаниш даражаси 40-50 фоизни ташкил килади. Тухумдон саратони операцияси ва кимётерапиядан сунг, касалликнинг кайталаниш ехтимоли учун мунтазам равишда текширилиши керак.

Тухумдон саратони уликми?

Тухумдон саратони (тухумдон) аёлларнинг саломатлиги ва хаётига жиддий тахдид соладиган ва хар кандай ёшда кузатилиши мумкин булган жуда мухим касалликдир. Тухумдон саратони аёл жинсий аъзолари саратони орасида енг халокатли хисобланади. Бошка гинекологик саратон турлари билан солиштирганда, тухумдон саратонини ерта ташхислаш жуда кеч куйилиши мумкин, чунки у деярли хеч кандай дастлабки белгиларни бермайди. Шунинг учун ерта ташхис куйишда мунтазам гинекологик УСГ мухим ахамиятга ега.

Менопаузадан кейин тухумдон саратони хавфи юкорими?

Тухумдон саратони келиб чиккан тукималарнинг турига караб иккига булинади. Касалликнинг тури, унинг пайдо булиш ехтимоли ва бошланиш ёши фарк килади. Хеч качон тугмаган ва оилада кукрак ва тухумдон саратони билан касалланган одамларда касалликнинг ривожланиш хавфи ортади. Бирок, энг мухим хавф омили кекса ёш хисобланади. Факатгина естроген гормонини куллаб-кувватлаш, айникса менопаузадан кейин, тухумдон саратонини кузгатувчи омиллардан биридир.

CA 125 нима?

CA125 тухумдон саратони хужайраларининг купчилиги юзасида жойлашган оксилдир. Тухумдон саратони билан огриган аёлларнинг конида сезиларли даражада юкори булиши мумкин. Ушбу протеиннинг оз микдори бошка саратон касалликларида хам ишлаб чикарилиши мумкин.

Тухумдон саратонида CA 125 нима?
CA 125 тестида 0 дан 35 гача булган кийматлар нормал хисобланади. Aгар 35-50 гача булган курсаткич булса, бу бемор назорат остида булиши керак. Тухумдон саратони 50 дан юкори кийматларда гумон килинади. Бирок, CA 125 хар бир тухумдон саратонида юкори булмаслиги мумкин.

Тухумдон саратони кайерда метастазланади?
Юмурталик саратони ривожланган боскичларда турли органларга таркалиши мумкин. Даволашда тухумдон атрофида ва унинг атрофидаги органларга таркаладими ёки йуклигини билиш керак. Ушбу саратоннинг енг мухим хусусияти унинг корин бушлиги органларига таркалишидир. Киска вакт ичида корин бушлиги органларига таркалиши туфайли беморлар одатда илгор боскичда ташхис куйилади. Тухумдон саратони ингичка ва катта ичакларга таркалиши мумкин. Шунингдек, у корин пардага, тос суягига, упкага ва жигарга метастаз бериши мумкин.

Тухумдон саратонини бошка касалликлар билан аралаштириш мумкинми?
Тухумдон саратонида овкат хазм килиш муаммолари, корин бушлигидаги огрик ва ич котиши каби аломатлар кузатилиши мумкинлиги сабабли, беморлар овкат хазм килиш тизимида муаммо бор ёки йуклигини билиш учун гастроентерология ёки ички касалликлар хизматларига вакт йукотиши мумкин. Баъзида ташхисни ушбу шифокорлар килишлари мумкин. Катта ёшдаги гурухда овкат хазм килиш тизими муаммоси мавжуд булса, гинекология булимига мурожаат килиш керак.

Тухумдон саратони операцияси очикми?
Корин бушлигида суюклик тупланиши ва ривожланган боскичда усимта таркалиши булса, очик операция утказилади. Баъзи холларда таркалиш лапароскопия билан кузатилиши мумкин, агар катта таркалиш булмаса, худди шу сеансда курилган усмаларни олиб ташлаш мумкин. Ёки бу беморларда лапароскопик ёки роботли жаррохлик йули билан бачадон, тухумдонлар ва лимфа тугунлари, шунингдек, мухтож гурухдаги аппендицитни олиб ташлаш мумкин. Кимётерапия патологияга караб режалаштирилган.

Хаккимизда

Яна маълумот

man_sex

Эркак оргазмининг 5 та асосий сири

Умуман олганда, еркаклар, аёллардан фаркли уларок, хар доим жинсий алокадан завкланишади. Аммо хамма нарса жуда …