19/07/2024
Главная / Маданият / Кинни торайтириш усуллари уй шароитида

Кинни торайтириш усуллари уй шароитида

Кинни торайтириш — малхамлар, уй шароитида машклар бажариш, жаррохлик усуллари

Тугрукдан кейин кинни кандай килиб торайтириш мумкин? Ушбу мавзу куплаб аёлларни кизиктиради. Интим мушакларга аввалги тонусни кайтаришнинг куплаб алтернатив усуллари мавжуд — турли кхил крем, гел ва малхамлардан тортиб радикал чора саналмиш пластик жаррохлик амалиётларига кадар.

Кин кенгайиши сабаблари

Мушак тонусини камайишига кхизмат килган омиллар бир нечта булиши мумкин. Енг кенг таркалганлари орасида:

Тугрук ва тез-тез аборт килиш;
Аёлларда 50 ёшдан кейин юзага келадиган организмдаги физиологик узгаришлар;
Мунтазам сурункали ич котиши;
Жинсий азоларда оператсиялар утказилиши;
Мушакларни ортикча жисмоний зурикиши туфайли заифлашиши;
Профилактик чоралар етишмаслиги.

Кин мушакларининг кучсизлигини нафакат жинсий майлнинг камайиши, балки назоратсиз сийдик чикариш, секретсия фаоллигининг пасайиши, жинсий алока вактида нокулайлик, огрик, ачишиш каби белгилар оркали аниклаш мумкин.

Бундай узгаришлар мукобил тиббиёт ва фарматсевтик препаратлар, машклар ёки жаррохлик аралашуви ёрдамида мажбурий тузатишни талаб килади.

Жинсий аъзони торайтирувчи крем, гел ва дорилари

Кин мушакларининг чузилиб кетганлиги нафакат еркак ва аёл уртасидаги жинсий алокада нокулайликка олиб келади, балки куплаб сийдик-таносил касалликларга, шу жумладан пешоб тута олмасликка хам олиб келиши мумкин.

Замонавий фармакология юкори технологиялар туфайли жуда яхши ривожланган саналади, шунинг учун хар кандай дорихонада кинни торайтирадиган бир нечта турдаги дориларни топиш мумкин. Бундай дорилар хакида билиш керак булган асосий нарса: улар факат махаллий ва киска муддатли тасирга ега. Одатда улар табиий компонентлар асосида тайёрланади. Шунинг учун асоратлар ва ножуя тасир хавфи минимал даражада деб хисобланади.

Етибор беринг! Ягона кхавф — бу махсулотнинг таркибий кисмларига индивидуал интолерантлик, тасирланиш ёки аллергик реактсия булиши мумкин.

Бундай фармакологик воситаларнинг енг кенг таркалган таркибий кисмларидан бири бу еман пустлогидир, унинг екстракти вагинал деворларга ошловчи тасир курсатади. Бундан ташкари, ассортиментда турли хил геллар, лубрикант ва малхамлар хам мавжуд (улар махсус интим дуконларда хам сотилади).

Ушбу воситалар жинсий алокадан олдин шиллик каватига кулланилиши керак. Тасир одатда 10-15 дакикадан сунг сезила бошлайди.

Кинни торайтириш учун машклар

Крем ва дори воситаларининг тезкор самарадорлигига карамай, улардан фойдаланишда тасир тезда йуколиб кетади. Шунинг учун заифлашган чанок мушакларини табиий кучайтиришга купрок етибор каратиш керак.

Бунинг учун енг оддий ва иктисодий жихатдан самарали ечим — Кегел машклари ва махсус интим мушаклар учун гимнастика — вумбилдинг саналади. Бу ёндашув бошидан тугрукни утказган аёллар учун айникса мос саналади.

Омни торайтириш учун кегел машклари

Ушбу оддий комплекс кичик чанок мушакларини кучайтириш учун дунёдаги енг самарали хисобланади. Бундан ташкари, бу машклар енурез (пешоб тута олмаслик) ва аёллар сийдик-таносил тизимининг бошка касалликларини олдини олиш учун якхши чора саналади.

Унинг мохияти шундан иборатки, интенсив машгулотларга пешоб чикариш жараёнида иштирок етадиган мушаклар жалб килинади.

Машкни бажариш учун аёл узини пешоб чикаришни истаётгандек тасаввур килиш керак. Бунда мушакларни бир муддат кучантириб, сунг бушаштириш талаб етилади. Ушбу оддий ва жуда осон машкни хар куни такрорлашда натижалар узини узок куттирмайди.

Ушбу машк жуда куп афзалликларга ега: уни нафакат уйда, балки ишда хам бажариш мумкин — атрофдаги хеч ким хеч нарсани сезмайди, кушимча курилмалар лозим емас, озгина вакт ва куч сарфлайди, аммо ажойиб натижа беради.

Дастлаб машкларни хар куни такхминан 5 та ёндашув билан 10 мартадан бажариш керак, кейинчалик такрорлар сонини кунига 300 мартагача етказиш мумкин. Бундай машклар учта асосий гурухга булинади:

Ушлаб туришсиз интим мушакларни ритмик кискартириш.
Мушакларни аста-секин кискартириб, шу тарзда бир неча сония ушлаб туриш.
Киндан «итариб чикариш».

Диккат! Жисмоний машклар, шунингдек, кинни торайтириш учун дори-дармонларни куллаш факатгина гинекологик муаммолар булмаган холларда тавсия етилади. Хар кандай холатда хам крем ва лубрикант воситаларини ишлатишдан, шунингдек машгулотларни бошлашдан олдин шифокорга мурожаат килиш керак.

Вумбилдинг

Бу интим мушакларнинг махсус гимнастикасига берилган атама булиб, киска вакт ичида уларнинг тонусини оширишга ёрдам беради. Купинча, вумбилдингда махсус курилмалар кулланилади, жумладан:

Електр стимуляторлар (макхсус вибро анжомлар, ипга бириктирилган туплар, турли кхил конус ва бошкалар).
Вагинал мушакларнинг сикилиш кучини улчайдиган макхсус курилмалар (пневматика тамойилига кура).
«Хаммаси бирда» мекханик курилмалар.
Мушакларни зуриктирмайдиган одатий тренажёрлар.

Вумблинг билан шугулланишни боскичма-боскич ва изчил бошлаш керак. Бунинг учун якхши старт юкорида тавсифланган Кегел машклари була олади. Бундан ташкари, хар бир пешоб чикариш пайтида ушбу жараённи бир неча бор тукхтатишга харакат килиш мумкин.

Машклар хатто жинсий алока пайтида хам амалга оширилиши мумкин — шунчаки интим мушакларни кисартиришга харакат килиб, кейин барчасини киндан ташкарига «итариб чикариш» керак. Вагинал мушаклар бироз машк килингандан сунг, жиддийрок машкларни бошлаш, шунингдек, мушакларнинг кучини улчайдиган асбоб ва махсус тренажёрларни сотиб олиш мумкин.

Кинни торайтириш пластика усули

Бу кинни торайтириш учун радикал усул саналади. Ушбу амалиётга юкоридаги барча усулларни синаб кургач, уларнинг хеч бири ёрдам бермагандан сунг мурожаат килган макул.

Оператсия тугрук жараёни кийин ва огрикли булган ёки хатто жарохатлар — вагинал ёриклари булган аёллар учун айникса уринлидир. Интим пластика аноргазмия ва сезувчанлик йуклиги, метеоризм ва енурез каби муаммоларни бир мартада хал килиши мумкин.

Хирургик асбоблар ёрдамида жаррох «ортикча» юмшок тукималарни (хусусан, мушакларни) кесиб ташлаб, мушаклар ва шиллик каватни тикиб куяди. Амалиётнинг уртача давомийлиги 1 соатдан 3 соатгача булади. Факатгина умумий огриксизлантириш остида амалга оширилади. Реабилитатсия даври камида 1 ой.

КИННИ ТОРАЙТИРИШ ЙУЛЛAРИ

Кинни  торайтиришнинг куплаб усуллари мавжуд. Баъзи аёллар уйда муаммони хал килишга харакат килишади, бошкалари гинекологга мурожаат килишади.

Клиникамизда вагинани камайтириш учун улар куйидагилардан фойдаланадилар:

вагинопластика (колпорафия);

инъекцияни камайтириш.

Колпорафия – бу вагинопластиканинг бир тури. Бу вагинага киришни, унинг улчамини, чандикларни ва бошка нуксонларни кесиш учун амалга ошириладиган жаррохлик операцияси. Операция пайтида шифокор чузилган тукималарнинг бир кисмини олиб ташлайди, шундан сунг у мушакларни тикади ва махкамлайди.

Шунингдек, вагинага киришни чузиш ва лабия дегенерациясида гиалурон кислотаси инъекциялари кулланилади. Пломба моддалари тукималарнинг хажмини оширади, бунинг натижасида торайиб кетади.

Кинни уй шароитида торайтириш учун аёллар махсус кремлардан фойдаланадилар ва интим мушакларни кучайтириш учун машкларни бажарадилар. Енг машхурлари Кегел машклари ва вагинал конуслардир. Бу вагина ва тос бушлиги мушакларининг охангини оширишга каратилган машклар туплами.

Вагинал сикилиш кремлари мушакларнинг охангини ошириши керак булган моддаларни уз ичига олади. Бундай маблагларнинг самарадорлиги тиббий муолажалар самарадорлигидан анча паст. Уларни ишлатишдан олдин гинеколог билан маслахатлашиш яхширокдир.

Хаккимизда

Яна маълумот

scale_1200-1

Кунгил айниши сабаблари

КУНГИЛ АЙНИШ ВА ИЧ КЕТИШ САБАБЛАРИ   Овкат хазм килиш тизимингиз безовта булганда ёки соглигингизга зарар …