05/12/2022
Главная / Жамият / Кайси бурж вакилларидан тушакда кунглингиз тулмаслиги мумкин?

Кайси бурж вакилларидан тушакда кунглингиз тулмаслиги мумкин?

Бундай шериклар билан жинсий алока хар доим хам муваффакиятли емас

Албатта, еркакнинг жинсий темпераменти куплаб омилларга, биринчи навбатда, унинг ёнида кандай аёл еканлигига боглик. СХу билан бирга, мунажжимлар купинча сизнинг шерикингиз тугилган юлдузлар каби омилни ажратиб курсатишади. Кайси белгилар хар доим хам ажойиб жинсий алокани кафолатламаслигини аниклашга карор килдик.

Саратон буржи.

Бу жуда шахвоний белги, шунинг учун унинг тепамизда мавжудлиги кимнидир хайратда колдириши мумкин. Саратон касаллиги учун масаланинг хиссий томони жуда мухим, бу тушакда ётган еркаклар учун жуда кам учрайдиган кхусусиятдир. Малумки, Саратон жуда оилавий одамлардир ва улар учун шахвонийлик ва инсонга нисбатан илик хис-туйгуларни бирлаштириш кийин ва шунинг учун сиз бу одам билан турмуш курганингиздан сунг, жинсий хаётингиз тубдан узгариши мумкин: тушакда олов ва босим купинча йуколади. Никохда Саратон “чукуррок” булса, якинлик шунчалик кам булиши мумкин, бу, албатта, унинг турмуш уртогини кхафа килади. Оилавий хаётингиздан якинлик умуман йуколиб колмаслиги учун муносабатларингиздаги ехтиросни кайта тиклашга тайёр булинг.

 

37ac5369168bea2edb0d2cd675935574

Сумбула буржи.

Ушбу белги вакиллари уз хис-туйгуларини кулф ва калит остида ушлаб туришда бошкаларга караганда якхширок ва бу жинсий алокага келганда жуда ёкимсиз, бу ерда шеригига имкон кадар очик булиш мухимдир. Ва сумбула учун бир-бирингизни канча вакт ва канчалик якин билишингиз мухим емас – буни ошкор килиш жуда кийин. У шерикнинг тажрибалари ва катиятлилигини ёктирмайди, шунинг учун купинча Вирго билан жинсий алока жуда зерикарли ва олдиндан айтиб булади. Куп сумбула хамкорлари сумбула хеч качон кечирмайдиган томондан саргузашт излай бошлайди. Баркамолликка интилиш сумбулага дам олишга имкон бермайди, бунинг натижасида нафакат белгининг вакили, балки ётокда унинг ярми хам азобланади.

Егизаклар

Егизаклар билан тушакда зерикиш сизни тахдид килмаслигига карамай, жараён тугаганидан хафсалангиз пир булиши мумкин. Гап шундаки, Егизаклар, биринчи навбатда, унинг хис-туйгулари ва хис-туйгуларини кадрлашади, у камдан-кам шерик хакида уйлайди ва факат уз завкига интилади. Бундан ташкари, кхилма-кхилликка булган иштиёк жанжалга олиб келиши мумкин, чунки Егизакларнинг интим сохадаги таклифлари купрок консерватив белгиларни безовта килиши мумкин. Ха, ва бундай шерик доимийлик билан фарк килмайди, коида тарикасида, у жуда куп самимий тажрибага ега, яни у енг номакбул дакикада утмишдаги шериги билан солиштириши мумкин, бу хам енг куп ешитиш жуда ёкимсиз. самимий дакика.

Рекламный блок-3

Хаккимизда

Яна маълумот

kak-vyyti-na-rabotu-posle-dekreta

Декретдан сунг ишга кайтиш. Амалий тавсиялар

Психолог Косимова Полина Сиз тугрук таътилига чикасизми, бир неча ойлик узок таътилга чикасизми ёки узок …

100200300