16/06/2024
Главная / Жамият / Жума куни насихати: ота -онаси олдидаги 6 масулияти

Жума куни насихати: ота -онаси олдидаги 6 масулияти

567865-innerresized600-700-431

“Кимдир ота онасига” Уф! Сиз мени кабрдан олиб чикишларига вада берасиз, лекин мендан олдин куп авлодлар утганми? ” Улар Аллохдан ёрдам сураб дуо килишади: “Вой, вой! Ишонинг, Аллохнинг вадаси хакдир! ” У яна шундай жавоб беради: “Бу факат кадимги халкларнинг эртаклари” (Ал-Ахкаф, 17).

Ота -оналар хар кандай оиланинг таянчидир, унинг максади болаларни тарбиялаш ва тугишдир. Хомиладорликнинг туккиз ойида она болани эхтиёткорлик билан уз танасида олиб юради, бу даврда куплаб кийинчиликларни бошдан кечиради, лекин уларни енгиб, болани тугади. Заиф ва она карамогига мухтож булган бола учун у уйку ва дам олишни унутади. Она учун бола узидан кура мухимрок булади: у боласини овкатлантирмагунча овкат емайди, киймагунча киймайди, боласи огрикдан азоб чекаётганида купрок азоб чекади.

Ота -оналаримиз эвазига хеч нарса талаб килмасдан бизга гамхурлик килишади. Вахоланки, Ислом болаларни уз ота -оналари олдидаги масулиятига этибор беришга чакиради ва уларга муайян вазифаларни юклайди. Болаларнинг ота ва онага нисбатан мажбуриятларини куйидаги тартибда тартибга солиш мумкин:

1. Бизнинг энг мухим вазифаларимиздан бири ота -онамизни севиш ва хурмат килиш, уларга хар доим яхши муомала килиш, улар билан мухаббат ва хамжихатликда яшашдир. Биз хар бир талабини, агар харом булмаса, бажаришга харакат килишимиз керак. Зеро, бу Аллохнинг розилигига олиб борадиган йуллардан биридир. Пайгамбаримиз (с.а.в.) айтганлари бежиз эмас: “Унинг ёнида ота -онаси ёки улардан бири кариган чогида жаннатга эриша олмаган, дузахга тушганга ланат булсин” (Муслим).

2. Ота-онангизга яхшилик килинг (Исро, 23-24). Пайгамбаримиз (с.а.в.) битта одамнинг саволига: “Ким яхшилик кила олади?” – уч марта жавоб берди: “Она”, факат туртинчи марта: “Ота” (Бухорий).

3. Уларнинг кундалик эхтиёжларини, моддий ва манавий эхтиёжларини таминлаш. Агар ота-оналар мухтожликда яшаса, уларга гамхурлик килиш хам ахлокий, хам диний-хукукий нуктаи назардан фарзандлар зиммасидадир (Ал-Бакара, 215).

4. Уларга хурмат билан муносабатда булинг. Халк урф -одатларимизда катталарга хурмат ва кичикларга булган мухаббат намоён булади. Пайгамбаримиз (с.а.в.) ота -онага хурмасизликни энг катта гунохлардан бири деб билганлар:”Сизга енг катта гунохларни айтиб берайми?” – деб суради у. Сахобалар: “Ха, бизга кхабар беринг, ё Расулуллох!” Кейин у: “Одам улдириш ва ёлгон гапириш хукукисиз, ота -онасига зид булган, Аллохга тенг тутиш” (Букхорий).

5. Одобсиз сузларни айтманг ва уларни ранжитадиган гаплардан кочинг. Харом – нафакат ота -онангизга ёмонлик килиш, балки уларга ёмон сузлар айтилишига сабаб булиш. Буйрукдан ташкари: “Хатто” Ох! “Деманг. Сахобалар: “Ким ота -онасини ранжитишга журат есин?” Пайгамбар (с.а.в.): “У бошка бировнинг онасини хакорат килади, ота -онасини хам хакорат килади”, деб жавоб берган (Бухорий). 6. Утган ота -онани мехр билан эсланг, улар учун дуо килинг (Иброхим, 41).

Хаккимизда

Яна маълумот

1

Кушлар хакида кизикарли малумотлар

Кушлар бизни ураб олган. Дунёда улар булмаган мамлакат йук. Биз улар хакида тез -тез уйламаймиз, …