24/09/2023
Главная / Маданият / Интернетда кандай танишиш мумкин?

Интернетда кандай танишиш мумкин?

Бир неча йил олдин, одамлар театрларда, кинотеатрларда, кафеларда, ишда бир-бирларини билишлари керак еди … Аммо Интернет купчиликнинг хаётига кирганидан кейин хамма нарса узгара бошлади. Енди, Интернетга кириш туфайли сиз кун буйи утириб, келажакдаги сана учун одамни кидиришингиз мумкин.

kak-poznakomitsya-s-muzhchinojj-v-internete1-1024x680

Аммо Интернетда танишиш каби оддий бизнеснинг хам узига хос нозикликлари ва сирлари бор. Компютер екранида булганингизда орзуингиздаги одамни кандай топиш мумкин?

Биринчидан, сизнинг жанобларингиз сони сизнинг анкетангизни канчалик малакали ва уз вактида тулдиришингизга боглик булади. Узингиз хакингизда барча малумотларни тугри тулдириш учун сиз биринчи навбатда еркаклар орасида машхур булган бошка аёллар ва кизларнинг бир нечта профилларини куришингиз мумкин. Шунингдек, узингизни жентлмен топиш учун руйхатдан утадиган сайтни танлашга етибор беринг. Бу, масалан, муваффакиятли еркаклар билан танишиш сайти булиши мумкин.

Иккинчидан, албатта, профилингизнинг асосий кисми фотосуратдир, шунинг учун уни иложи борича сифатли килишга харакат килинг. Купгина кизлар фотосуратда иложи борича жозибали куриниш учун Пхотошоп-дан фойдаланадилар. Аммо, сиз жуда узокка бормаслигингиз ва фотосуратда юзингизни таниб булмайдиган даражада тахрирлашингиз керак, чунки келажакда сиз узингиз ёктирган одам билан жонли равишда учрашишни хохлайсиз.

Айтайлик, сиз анкетани тулдирдингиз ва сиз турли хил еркаклардан шахсий хабарларни кабул кила бошладингиз. Кейин нима килиш керак? Сиз хали хам сизга нотаниш булган одам билан учрашувга дархол югурмаслигингиз керак. Режалаштирилган жонли учрашувдан олдин, у хакида купрок малумот олиш учун камида бир неча хафта давомида у билан ёзишган макул. Бундан ташкари, еркакнинг турмуш курган ёки турмуш курмаганлигини аниклашга имкон берадиган мулокот усулларини топинг. Купгина турмуш курган еркаклар фотосуратларини уз профилларига юкламайдилар, чунки улар хотини уларни фош килишидан куркишади.

Хатто узок вактдан бери Интернетда гаплашаётган одам билан хам, хар доим куп одамлар булган жамоат жойида учрашув ташкил килиш яхширокдир. Ахир, сиз тайинланган учрашувга ким келишини тулик билмайсиз, чунки агар хохласангиз, Интернетда узингизни хар кандай одам сифатида курсатишингиз мумкин.

Кейин, кафе ёки ресторанда утириб, каршингиздаги одамни бахоланг, хис-туйгуларингизга ва сезгиингизга ишонинг, улар сизга айтадиган гапларини тингланг. Биринчи таассурот хеч качон алдамайди!

Шу тарзда харакат килиб, ертами-кечми уз шахзодангизни топасиз, уни курганингизда юрагингиз кукрагингиздан чикиб кетади. Ва нихоят бахтли оилавий хаёт кечирганингизда, танлаганингизни яна бир бор безовта килмаслик учун профилингизни танишув сайтидан учиришни унутманг!

Хуш, агар сизнинг максадингиз ёкимли дам олиш учун бой одамни топиш булса, унда тугри тулдирилган анкета сизнинг имкониятингизни бир неча баробар оширади!

Хаккимизда

Яна маълумот

5

Эътиборсизлик нима: Никохда хиссий эътиборсизликнинг 3 белгиси – Мисолларни укинг

Купгина жуфтликлар жиддий муаммони – хиссий еътиборсизликни, занг каби муносабатларнинг пойдеворини бузадиган – сезмайдилар ва …