05/12/2022
Главная / Жамият / Хусусий богча очиш тартиби

Хусусий богча очиш тартиби

Карточкалар: Узбекистонда ДХШ асосидаги болалар богчасини кандай очиш керак
Узбекистонда ендиликда давлат-хусусий шериклик асосида болалар богчаси очиш учун бепул ер участкаси ёки бинони нол кийматида олиш мумкин. Буни кандай килишни сизга карталарда айтиб берамиз.

2ikumk15240391153373_l

Хусусий богча очиш бизнес режа.

Спот аввал ёзганидек, хусусий болалар богчаси очмокчи булганлар ер участкасини 30 йил муддатга бепул, солик, божхона ва бошка имтиёзларсиз олишлари мумкин. Бу Президентнинг “Мактабгача талим тизимини янада рагбатлантириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тугрисида”ги карорида назарда тутилган. Бу Узбекистонда давлат-хусусий шериклик (ДХШ) муносабатларини тартибга солувчи биринчи хукукий хужжатдир. Хокимликлар Тошкент вилоятидаги биноларни хусусий богчалар ташкил етиш учун аллакачон нол нархда сотишмокда.

Мактабгача талим сохасида ДХШнинг мумкин булган шакллари ва хусусий инвесторлар олиши мумкин булган солик имтиёзлари хакида Спот назорат руйхатида батафсил гапириб берди.

Енди биз ер участкасини олиш ва ДХШ асосида хусусий болалар богчаси очиш учун нима килиш кераклигини карталар буйича саралаймиз.

Ким мурожаат килиши мумкин?

Хусусий тадбиркорлик субекти – мактабгача талим хизматларини курсатишни хохлайдиган жисмоний ёки юридик шахс. Шу билан бирга, келажакдаги болалар богчасининг лойихаси тайёр булиши керак. Ариза берувчи соф активларга ега булиши ёки лойихани амалга ошириш учун молиявий имкониятларини тасдиклаш учун лойиха кийматининг камида 25 фоизи микдорида учинчи шахсдан кафолат бериши керак. Соликлар, йигимлар, бошка мажбурий туловлар ва бошка молиявий санксиялар буйича карз булмаслиги керак. Буни тасдикловчи хужжат ариза ёзишдан бир ой олдин такдим етилиши керак. Кайта ташкил етиш, тугатиш ёки банкротлик боскичида булган, мол-мулкига хатлов куйилган талабгорлар танловда катнашиши мумкин емас.

Богча учун Участка ёки бино олиш учун каерга мурожаат килиш керак?

Узбекистон Республикаси Мактабгача талим вазирлиги худудий бошкармасига. Сиз ариза ёзишингиз керак, унда куйидагилар курсатилган: хусусий шерикнинг номи ва жойлашган жойи – юридик шахслар учун, шахсий малумотлар ва яшаш манзили – жисмоний шахслар учун; лойиханинг максадлари; шартноманинг таклиф етилаётган обекти ёки ер участкаси тугрисидаги малумотлар. Аризани куриб чикиш учун 1 МВт йигим ундирилади.

Ариза кандай куриб чикилади?

Мурожаат Мактабгача талим вазирлиги томонидан вилоят ёки шахар хокимлиги ёки Коракалпогистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ва Давлат ракобат кумитаси билан биргаликда купи билан 10 календар кун ичида куриб чикилади. “Мактабгача талим сохасида давлат-хусусий шериклик тугрисидаги низом” талабларини бузган холда топширилганлиги аникланса, МТБ хужжатларни тегишли билдиришнома билан кайтаради. Унда аникланган хукукбузарликлар ва хусусий шерик хукукбузарликларни бартараф етиб, кайта куриб чикиш учун такдим етиши мумкин булган муддат курсатилиши керак. Хар кандай холатда, сиз хужжатларни хабарнома олинган кундан бошлаб 10 иш кунидан кечиктирмай кайта топширишингиз мумкин. Хужжатларни кайта куриб чикиш учун йигим олинмайди. Узгартирилган ариза 10 кун ичида куриб чикилади.

Хусусий богча нархлари

2 500 000 сум атрофида бир ойга

Илова билан хамма нарса яхши. Кейин нима?

Вилоятлар ва Тошкент шахар хокимликлари, Коракалпогистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ва Давлат ракобат кумитасининг ижобий хулосалари олинганидан сунг давлат хамкори (яни МДО, бу холатда) танлов елон килади. ППП тугрисидаги шартнома хар доим, карор ва низомда назарда тутилган холлар бундан мустасно, тендер натижалари буйича тузилади. Хусусий шерик ва МДО уртасида тугридан-тугри музокаралар ёк.

Агар лойихам булмаса-чи?

Агар тадбиркорлик субектининг уз лойихаси булмаса, лекин мактабгача талим сохасида ишлаш истаги ва имконияти мавжуд булса, унда вазирлик ташаббуси билан амалга оширилаётган лойихалар хакида МТБ томонидан елон килинган малумотлар мос вариантни топишга ёрдам беради. Якин келажакда Узбекистонда ДХШ шартларига кура 3 мингга якин нодавлат мактабгача талим муассасаси курилиши ва юзлаб давлат талим муассасалари реконструксия килиниши керак. МДО Узбекистоннинг турли худудларида мактабгача тлим муассасаларини куриш ва реконструксия килиш боʻйича куплаб лойихаларни амалга оширади ва ушбу лойихалар учун хусусий шерикларни танлаш буйича танлов елон килади.

ДХШ доирасида инвестор кандай мажбуриятларни олади?

Хусусий тадбиркорлик субекти мактабгача талим хизматларининг ижтимоий кулайлигини таминлаши, яни ижтимоий куллаб-кувватлашга мухтож оилалардан малум микдордаги укувчиларни ота-оналар учун имтиёзли туловлар (давлат мактабгача талим муассасалари учун белгиланганидан куп булмаган микдорда) белгилаган холда кабул килиши шарт. худуддаги талим муассасалари). Агар мулк хусусий шерикнинг мулкига утса, укувчиларнинг 25 фоизи имтиёзли асосда кабул килинади, агар шартнома муддати тугаганидан кейин мулк давлат булиб колса – 15 фоиз. Консессионерлар учун – 20%. Агар ДХШ шартномасининг предмети хусусий шерикнинг мулкига асосланган болалар богчасининг моддий-техник ва молиявий таминоти булса – 35%. Кишлок жойларда оилавий мактабгача талим муассасалари учун – 70%. Ёки хусусий шерик давлат богчасига патронажлик килиши, уни куриш, реконструксия килиш, капитал тамирлаш ва мебел, жихозлар, уйинчоклар ва укув куроллари билан жихозлаш ишларини шартнома амал килиш муддатига, лекин камида 30 йил давомида амалга ошириши мумкин.

Давлат ёрдами хакида нима дейиш мумкин?

Харажатларнинг бир кисмини коплаш учун давлат бюджетидан субсидиялар ажратилади (бир укувчига туловнинг 50 фоизидан куп булмаган). Агар шартнома “моддий-техник ва молиявий куллаб-кувватлаш” шартлари буйича тузилган булса, сиз рахбарлар, методистлар, укитувчилар, дефектологлар, психологлар ва мусика ходимларининг иш хаки харажатлари учун кушимча субсидиялар олишингиз мумкин. Кишлок жойларда намунавий уй-жойлар, хусусий болалар богчалари очиш учун куп каватли уйларнинг биринчи ва иккинчи каватларидаги хонадонлар сотиб олиш учун тижорат банклари томонидан имтиёзли кредитлар ажратилмокда. Йиллик ставка 1%, муддати 15 йил, шу жумладан уч йиллик имтиёзли давр. Имтиёзли кредитлар об’ектларни куриш, реконструксия килиш, тамирлаш, укув жихозлари ва укув куроллари сотиб олиш учун хам олиниши мумкин. Давлат шериги кредит олишда ёрдам беришга мажбурдир. Юкорида айтиб утилган солик имтиёзларидан ташкари, божхона туловлари хам кузда тутилган – НГДОлар белгиланган тартибда тасдикланган руйхатлар буйича олиб кириладиган асбоб-ускуналар, инвентарлар, укув куроллари ва уйин майдончалари учун икки йил муддатга (божхона расмийлаштируви йигимларидан ташкари) божхона туловларидан озод етилади. Солик ва божхона имтиёзлари хисобот (солик) даври натижаларига кура мактабгача талим сохасида хизматлар курсатишдан олинган соф тушумнинг умумий сотиш хажмидаги улуши камида 80 фоизни ташкил етадиган болалар богчаларига нисбатан кулланилади.

Рекламный блок-3

Хаккимизда

Яна маълумот

kak-vyyti-na-rabotu-posle-dekreta

Декретдан сунг ишга кайтиш. Амалий тавсиялар

Психолог Косимова Полина Сиз тугрук таътилига чикасизми, бир неча ойлик узок таътилга чикасизми ёки узок …

100200300