02/10/2023
Главная / Маданият / Хачапури кефир билан Пишириклар тайёрлаш узбек тилида

Хачапури кефир билан Пишириклар тайёрлаш узбек тилида

Хачапури – Кавказ ошхонасидаги пирог турларидан бири. Уларнинг рецептларининг куплаб вариантлари мавжуд – шакли (устига тухум куйилган очик ёки ёпик), хамир турига (хамиртуруш, хамиртурушсиз ва бошкалар), киймадаги кушимча ингредиентлар ва тугридан-тугри ковуриш (ичида) печ, пан). Ушбу маколада хамирни тайёрлаш ва хачапури учун тулдиришнинг универсал усули, шунингдек, бу таомни тайёрлашнинг иккита асосий усули тасвирланган.

Рецепт учун ингредиентлар
Хамир учун:

мацони – 2 ош кошик. (500мл)

 • тухум – 2 дона.
 • усимлик ёги – 40 мл.
 • туз – 0,5 ош кошик
 • тез таъсир килувчи курук хамиртуруш 1 ош кошик.
 • бугдой уни – 4 ош кошик. + 1 ош кошик. столга хамир кориш учун
 • шакар (кум) – 1 ош кошик
 • 1 ош кошик сепиш учун кунжут уруглари.

Тулдириш учун:

 • пишлок – 500 г
 • Петрушка (кукатлар) – 1 дона

Пирогга творог кушишингиз мумкин (ихтиёрий).

“Aгар пишлок жуда шур булса, уни олдиндан намлаш ёки камрок тузли пишлок билан суюлтириш мумкин.”

Боскичма-боскич рецепт.

 • Биринчидан, хамиртурушни “уйготиш” керак. Бунинг учун сизга катикнинг учдан бир кисми керак булади (совук емас, хона хароратида ёки озгина илик), бу ерда хамиртуруш, шакар ва 2-3 ош кошик ун кушинг. Хар бир нарсани силлик булгунча яхшилаб аралаштирамиз ва у ёпилиши учун колдиринг.
 • Кейинчалик, тулдиришни тайёрлашингиз керак. Бринзани купол киргичдан утказинг. Кукатларни ювинг, яхшилаб куритинг ва майда чопинг, кейин хамма нарсани аралаштиринг. Кийма гушт рецепти шахсий имтиёзларга караб узгартирилиши мумкин.
 • Хамиртуруш стакан четига кутарилиши билан уни идишга куйинг, хамир учун колган ингредиентларни – ёгурт, тухум, туз ва усимлик ёгини кушинг. Унни аввал елакдан утказиш ва хамир жуда тик булмаслиги учун аста-секин кушилиши керак. Хамирни 15-20 дакика давомида илик жойда сакланг, шунда у тугри утиради.
 • Унли столда хамирни кисмларга булиниб, ундан кекларни ураш керак. Кекларнинг диаметри пластинканинг стандарт улчамидан кам булмаслиги керак (купрок кабул килинади).

98

Хачапури кайик шаклида.

Бу шакл Aджариялик пирогларга купрок хосдир. Улар классик рецепти – пишлок ва творог билан Хачапури.

Тулдириш тайёрланган тортнинг бутун юзасига жойлаштирилади. Хамир икки четидан (унг ва чап) марказга букланади, лекин уртаси буш колади. Кейин у юкоридан ва пастдан босилади – кайикнинг шакли олинади (расмдаги каби)

Уртасига хохласангиз озрок кийма кушсангиз хам коникарли, хам мазали булади.

Бундай хачапури печда 180 даража 15 дакика давомида пиширилади. Илгари хар бир кисмни усимлик мойи билан ёглаш ва кунжут уругига сепиб, уртасига озгина ёг суртиш керак.
Ушбу пирог учун рецептнинг яна бир ажралиб турадиган хусусияти тухум булиб, у ярмига булинади ва пишганича пиширилади (сариги бузилмаган ва суюк булиб колиши керак, классик ковурилган тухум рецептида булгани каби).
Ёпик хачапури
Олдинги рецептда булгани каби, пломба кекларнинг юзасига таркалади ва бироз босилади.

“Шуни есда тутиш керакки, хакикий ёпик хачапури стандарти нозик уралган хамир ва кийма гушт булиб, у шунчалик юмшок булиши керакки, вазни деярли сезилмайди.”

Шундан сунг, пирожное айлантирилади ва нозик бир катламга уралади.

Тайёр пирожное усимлик мойи билан ёгланади, кунжут ёки пишлок сепилади, кейин печда пиширилади ёки сковородкада ковурилади.

Хачапури тулаконли таом булиб, туйимли нонушта ёки иккинчи таом учун мос келади.

 • Бугдой уни 300 г
 • Каттик пишлок 150 г
 • Ёг 40 г
 • Курук хамиртуруш 4 г
 • Товук тухуми 1 дона.
 • овкатни тузлаяпмиз
 • бир чимдик донадор шакар
 • Усимлик ёги 10 мл

Пиширмок.
Хамир учун сутдан фойдаланамиз. Сиз бизнинг боскичма-боскич фотосурат рецептимиздан бироз четга чикиб, кефир ёки ёгурт олишингиз мумкин. Тулдиришнинг асосий таркибий кисми фета пишлокидир ва каттик ва юмшок пишлок хар кандай булиши мумкин: Голландия, Aдйге ва бошкалар. Aгар хохласангиз, тулдиришга утлар билан бир оз творог кушишингиз мумкин, бу холда у жуда оригинал ва мазали булади.

Пишлок билан уй курилиши хачапури пиширишни бошлайлик. Сутни металл идишга куйинг ва печга юборинг. Биз махсулотни урта оловда иситамиз. Сариёгни бошка идишда киздиринг. Ингредиентларни еритиб, кейин катта идишда иссик сут билан аралаштиринг. Олинган таркибга курук хамиртуруш кушинг ва хамма нарсани яхшилаб аралаштиринг.

Тухумни бир хил идишга солинг. Aралашга туз ва донадор шакар кушинг. Кейин яна хамма нарсани яхшилаб аралаштиринг.
Кейин бугдой унини кушинг. Кичик доглар хамирига тушмаслик учун уни елакдан утказамиз. Биз ёğуришни бошлаймиз. Биз буни ехтиёткорлик билан киламиз. Натижада калин, аммо еластик ва еластик хамир булиши керак. Биз иш кисмини идишга утказамиз, идишни ошхона сочик билан ёпамиз ва икки соат давомида илик жойда колдирамиз.

Хамир тайёр булгач, биз пиширишга кайтамиз. Келинг, тулдиришни килайлик. Биз пишлок ва рус пишлокини майда майдалагичга суртамиз.
Кейин барча хамиртурушли хамирни кичик бир хил булакларга ажратамиз.
Иш столини ун билан сепинг ва хамирнинг хар бир кисмини жуда нозик булмаган кекларга айлантиринг. Марказда, фотосуратда курсатилганидек, тулдиришни куйинг – ковурилган пишлоклар.
Биз хамиртуруш хамирига тулдиришни ураб, кекларни ёямиз.
Пишириш идишини усимлик мойи билан ёгланг. Тухумни кичик идишга синдириб, ок ва сариги аралашгунча уринг. Кекларни тулдириш билан пишириш варагига ёйиб, хар бирини тухум аралашмаси билан ёглаймиз. Колган пишлокни тепага сепинг. Биз уни 180 градусгача иситиладиган печга юборамиз. Канча пишириш мумкин? 20 дакика етарли булади.
Белгиланган вактдан кейин печни учиринг ва пишириш тепсисини ехтиёткорлик билан олиб ташланг. Фета пишлок ва рус пишлокли хамиртуруш хамиридан мазали хачапури бу ерда тайёр. Сиз ушбу грузин таомини фотосурат билан бизнинг боскичма-боскич рецептимиз буйича тайёрладингиз. Умид киламизки, сиз ушбу мазали таомни хеч кандай муаммосиз тайёрлай олдингиз. Булакларга булинг ва иссик ичимликлар билан хизмат килинг. Барчангизга яхши иштаха тилаймиз!

Кефирдаги хачапурини асл деб аташ мумкин емас, чунки асл рецепт махсулотлар учун хамир мацонида ёğурулур. Бирок, таъми ва озукавий хусусиятларига кура, бундай нозиклик классикага имкон кадар якинрок олинади.

Кефирда хачапури кандай тайёрланади?

Кефирда мазали хачапури пишириш рецептлар билан биринчи марта танишганингиздан кура осонрокдир. Aсосийси, уларнинг хар бирига хамрох булган оддий коидалар ва тавсияларга амал килиш.

Кефирдаги хачапури учун хамир махсулотларни лойихалашдан олдин тайёрланади ва узок синовни талаб килмайди.
Ун асосни тайёрлаш учун елакдан утказилади ва уни бушатиш учун сода ишлатилади.
Хамирнинг тузилиши юмшок, озгина ёпишкок булиши керак. Ёğурма пайтида унни куп кушманг.
Кефирда хачапури тайёрлашда хамир ва тулдириш нисбати тенг булиши керак.

Кефирдаги хачапури сковородкада пишлок билан.

Хачапури пишлокли кефирда елементар тайёрланади. Тулдириш учун сиз хар кандай каттик пишлокни олиб, киргичда майдалашингиз мумкин. Кушимча компонентлар сифатида, сариёгдан ташкари, танлаш учун тугралган кукатлар таъмни мукаммал даражада тулдиради: арпабодиён, майданоз, силантро ёки рейхан, уткирлик ва лаззат учун саримсок кушилиши мумкин.

Таркиби:

кефир – 500 мл;
ун – 600-800 г;
тухум – 1 дона;
пишлок – 600 г;
сариёг ъ- 250 г.
Пиширмок.

Сода, туз ва шакар билан кефир ун билан идишга куйилади, тухум, сариёг кушилади ва хамир югурилади.
Пишлокни майдаланг, юмшок сариёг билан аралаштиринг.
Ун асосини кисмларга булиниб, хар бирини айлантиринг, пишлок массаси билан тулдиринг, кирраларни кутаринг, кулларингиз билан очинг.
Кефирдаги хачапури курук ковурилган идишда копкок остида пиширилади, хар икки томондан ковурилади.

Хаккимизда

Яна маълумот

5

Эътиборсизлик нима: Никохда хиссий эътиборсизликнинг 3 белгиси – Мисолларни укинг

Купгина жуфтликлар жиддий муаммони – хиссий еътиборсизликни, занг каби муносабатларнинг пойдеворини бузадиган – сезмайдилар ва …