Главная / Маданият / Ӯғил ва қизлар учун Севги ҳақида шерлар

Ӯғил ва қизлар учун Севги ҳақида шерлар

Севги шерлари

Яна қўлларимда қоғоз ва қалам,

Яна қаламимни маҳкам тутаман.

Юракда афсус бор, аммо йўқ алам,

Яна ўз хонамда тонгни .кутамап

* Уша тонготарда биринчи мактуб

Битилган Онларни қўмсадим яна.

Есимда…. Мактубим жавобин кутиб,

Висол оловида мен ёна-ёна

Қоғозга кўчириб юрак розимшқ

Сўзлар оламини роса кезгандим.

Фақат ўзим тинглаб севги созимни,

Ҳижрон мактубини ёрга ёзгандим.

У мактуб қаерда, қайдасан, жонон?

У қоғоз йилларнинг алангасида

Ениб кетдимикин ёки букланиб,

Жонон бисотида турарму ҳамон?

У қоғоз қаерда, қайдасан, жонон?

Жило бергандинг-ку, илк ижодимга.

Йиллар оғушида сўнг бўлиб пинҳон,

Енди кириб кёлдинг менинг ёдимга?

Е сен ҳам сўроқлаб жавоб хатингни»

Ноёб ёшлигимиз есга олдингми?4

Зарафшон  бўйига тушибми йўлинг,

Мажнунтол остида туриб қолдингми?

Ҳамон у дарёга ювиб кокилни,

Қучоқ очдимикин ўша мажнунтол?

Уша учрашувдан шивирлаб ҳозир,

Е сендан сўрарми оҳиста савол?

Пиллар довонини ошиб хаёлим ,

Ўша учрашувни еслаиди такрор.

Ешлик бўстонига судрайдп яна.

Яна оромим йўқ, юрар беқарор.

Ушанда уялиб айта олмаган

Юрак ҳисларимпи айтгим келади.

Мажнунтол остпда бор бўлсанг агар,

Зарафшон бўйига қайтгим-келадп.

«Сурма қўймай мупча ҳам жоно Қародир кўзларинг.

Ҳар бири жон қасдига боққан  балодир кўзларинг…»

Шоир ғазалининг шу битта байтин

Сепга ўқиб бердим, жонон, ўшанда.

Юрак ҳисларимни етмакка баён

Бошқа бир чора ҳам йўқ еди манда.

Дарё тўлқинидан узмай кўзларинг,

Жавоб қилмагандинг шоир куйига^

Севгим рад етилди, деган гумонпи

Солгандинг ўшанда қалбим уйига.

Шу гумон қилгандай дплий чилпора,

Ҳижрон азобига солганди мени.

Йигитлик ғурури — бунга начора?

Ортиқ кўролмадим, дилрабо, сенй…

Ҳозир кўрмоқликка гарчи муштоқман,

Гарчи қўлларимда яна қаламнм.

Оппоқ қоғоз узра тушнб нигоқим,

Бир неча дақиқа туриб қолдим жим.

Оппоқ қоғоз кутар юрак амрини,

Севги мисралари бўлсин деб такрор.

Кўзларим зиёси бўлса-да хира

Уларда ёшлигим учқунлари бор.

Ешлик учқунлари чақмоқдай сўнмас,

Кўзойнай остида порлайди зиё.

Оппоқ қогоз узра тушар нигоҳим,

Кўзлар кўзойнакка кўппкмас асло.

Ушаида уялиб айта олмаган

Юрак ҳисларимни айтгим келади.

Мажнунтол остида бор бўлсанг агар

Зарафшон бўйига қайтгим келади.

1547369720_1

Умар хайёмни укиб

Тингладим завқ бирла Хайём куйларин,

Кўқна тарих, мунгли айём куйларин…

Байтлари қайнар булоқдай жўш уриб,

Дилни айлаб унга бир жом, куйларин.

Тингладим ёки қониб ичдим шароб,

’ Қатрасида қанча-қанча изтироб.

Косагул суиган каби суқбат аро,

Сўзларнннг жомнда алвон гулоб.

Базилар дерларки шоир май ичиб,

Созлар чалса дутору най, ичиб,

У ғазал битган емиш сархуш бўлиб,

Тун сақар ҳам шер ёзиб «тиимай ичиб…»

Узгаларнинг сўзларида май ғами,

Худди шоир байтларида май нами…

Худди шоир бирла сархушдай бўлиб,

Бахс етур базида гумроқ одами.

Еслангиз снз шунда сўз гавқарларии,

Яхши сўз бирла тутинг шоир барии,

Қўзгу айлаб. бнр кўринг «май жомини»,

Сиз Кўрурсиз шунда кўнгил дилбарин.

Сиз каби мен ҳам ўқиб шох байтиии,

Изладим пюпрнилг сархуш пайтини,

Полалпк байтляр аро кўрдим азоб,

Топмадпм шоирнинг ҳеч ҳуш пайтинп.

Май емас, байтларда Қотган қон екан,

Шерият мулкпда у хоқон екан,

Бари инсон тавсифйни куйлаган,

Пора кўнгил ҳазрати нмсон екан.

Бир гузалга шер

Сен қизиллик сурма юзга, у қаро-ку аслида,

Кўзни ранг бирла бекитма — беҳаё-ку аслида.

Бошқаларнинг наздида сен ўзни камтар тутмагил’,

Юзларииг айтур уни — мотамсаро-ку аслида.

Сўрма бу сўзларга изоҳ, излама ҳаргиз сабаб,

Ким сенга таскии берур, сархушлигингда еркалаб?!

Сен фақат билдинг ҳаёт «лаззатларини, айшиии», ‘

Етмадинг покнза бахтннгни ҳаётингдан талаб.

Бахт дея, учдинг бировнинг лаҳза ширин онига.

Уйламай қўйдинг қадамлар кўп тиконлар ёпига.

Зар дея, чўздинг қўлинг, зар йстаги бирла ёниб,

Суқланиб тиқдинг кўзингни ўзгалар ошёнига.

Бу тиканлар бир емас, заҳринй сочди зар билан,

Ҳам чиройинг етдилар торож, дуру гавҳар билан,

Қатра-қатра томчилаб ҳуснинг симобдай оқди-ю,

Қўшди рангин, сезмадинг, тупроғу хокистар билан.

Балки сен зар дёб юрибсан ўз ҳаётинг қасдида,

Порайи ҳуснинг қолибдур қанча номард дастида.

Кўзларйнг очгил, ҳаёт бағрига қўй одимларипг,

Юзларинг биедан беркитма турфа рапглар остида.

Чора борму — юзларипг узра қоралик бўлмасии?

Бир замои ёигап кўзингда бшаёлнк бўлмаспн,

Юзда чин бўлса табассумларки, бўлмай сохталик,

Чшра узра лаҳза ҳам мотамсаролик бўлмасип.

Меҳнатннг бирла муҳаббат ўчқунин ёқ қайтадан,

Меҳрибон дўстлар кўзига, мард есанг, боқ қайтадан.

Учма текип зарга, меҳнат нашасидан ол ҳаёт,

Истасанг чин севгининг гаштини сурмоқ қайтадан.

Севги хакида шерлар

Лаҳзалар бирла самога айлабон парвозлар,

Ешлигим мисли дамо-дам ишқ аро такрорсан.

Согиниш, ҳижрон ила сирдош бўлиб мастонавор,

Сен ҳаётму, ё висолму, ё гўзал дилдорсан.

Базида илҳом бўлпб, гулгун ҳаёт наққош ҳам,

— Ез ҳаёт достонларинн, воқифи  асрорсан.

Сен ила қолсинки жоним севгимиз рамзи бўлиб,

Бўлмаса завқим ва ёрим, мен учун инкорсан.

Ей, умр, оламча кенгу, базида кўп торсан,

Дил билан ҳамрозу хаста, гоҳида кўп зорсан.

Беқиёс мадҳинг дегай Яҳе, умр ноёбки,

Қуйларим узра қолурсан, севги бир-ла борсан.

ЁР ҚАЛБИ

Севги мадҳи эл аро овозадир,
Таърифин тинмай қаламлар ёзадир.
Ишқ элига куй, наво бирлан ғазал,
Яхшилик фазли буюк эъзозадир.

Менга аччиқ сўзни ҳеч кўрмас раво,
Қор янглиқ ёр қалби тозадир.
Неки бор қўнгилда сокин сўйлабон,
Меҳри ҳуснша мўдом андозадир.

Саҳлабон шаҳлоларин бегонадан,
Қўш ҳилол икки қанотин ёзадир.
Соғиниш ҳижрони ичра севганин
Еди бирла дил хуморин ёзадир.

ЁР ҚАЛБИ шеърлар севги хакида

Севги мадҳи эл аро овозадир,
Таърифин тинмай қаламлар ёзадир.
Ишқ элига куй, наво бирлан ғазал,
Яхшилик фазли буюк эъзозадир.

Менга аччиқ сўзни ҳеч кўрмас раво,
Қор янглиқ ёр қалби тозадир.
Неки бор қўнгилда сокин сўйлабон,
Меҳри ҳуснша мўдом андозадир.

Саҳлабон шаҳлоларин бегонадан,
Қўш ҳилол икки қанотин ёзадир.
Соғиниш ҳижрони ичра севганин
Едн бирла днл хуморин ёзадир.

Гул барги шона – шона . шеърлар узбекча.

Гул барги шона-шона,
Мендан гулим нишона.
Ишқим баён этишга
Гул бўлди бир баҳоиа.

Гулмас, дилим аланга,
Ҳажрингда ёна-ёна.
Пинҳон сиримни айтмай,
Ҳар яхшию ёмона.

Изҳори ишҳ айлай,
Кел, ёр, ошиҳона.
Гул сўлса — сўлмагай дил,
Мангу баҳор замона.
Ушбу замона, Яҳё,
Оламдадир ягона.

Эй, УМР шеърлар туплами

Мен сени олдим қўлимга боз, қалам,

Кел, ўзннгнинг тарифингни ‘ ёз, қалам.

Сеп боболардан нишон, мнслн олов,

Бне учун ноёб, буюк мерос қалам.

Сеи каби нилномалар, тарих ҳаёт,

Ҳам ҳаёт Ушшоқ, Наво, Шаҳноз қалам.

Одам авлодига ҳамдам бир умр, .

Донмо хнзматдасан сарбоз қалам.

Барча кўнгидларга бўлдинг таржимон,

Ҳар гўдакка ибтидо устоз қалам.

Сен мудом ошнқ мусаффоликкаю,

Сенга ёр мапинуқадир қогоз, қалам.

Архимсд ҳамроҳи»Пушкин соҳиби,

Ҳам Павона қошида ҳамроз, қалам.

Айладин севги хакида шерърлар

Эй гўзал, муштоқи дийдор айладинг,
Қечалар ҳажринг-ла бедор айладинг.

Ранжиган бўлса дилинг, не боиси?
Бсғубор ҳисларни инкор айладинг.

Ваъдалар этдинг, вафосин қил десам,
Бир табассумингга хумор айладинг.

Иозларинг шу бўлса келмайди малол,
Гар уни мипг бор такрор айладинг.

Мен каби ҳижронда ўртаб ёнмасанг
Нега ишқингга гирифтор айладинг.

Висол. шеърлар ӯзбекча

Эй гўзал, муштоқи дийдор айладинг,
Қечалар ҳажринг-ла бедор айладинг.

Ранжиган бўлса дилинг, не боиси?
Бсғубор ҳисларни инкор айладинг.

Ваъдалар этдинг, вафосин қил десам,
Бир табассумингга хумор айладинг.

Иозларинг шу бўлса келмайди малол,
Гар уни мипг бор такрор айладинг.

Мен каби ҳижронда ўртаб ёнмасанг
Нега ишқингга гирифтор айладинг.

СУРАНГ

Қелса гар наврўзи олам, гаштин инсондан сўранг.
Дилрабо ҳижрону ашкин абри найсондан сўранг.

Тонгларнинг мафтуни бўлмоқ экап ошиқ ишп,
Ул гўзал аксин саҳарлар моҳитобондан сўранг.

Гар ниҳон эркан санам бағрига сўнмас бир олов,
Лоланинг кўксида пинхон доғи ҳижрондан сўранг. • .

Кўзлари шаҳлога шайдо бу юрақнннг мавжини
Майсаларга зар сочиб тошгаи Зарафшондан сўранг.

Мен учун меҳрин яратмиш ёр парилар мулкнда,
Нафратнни беҳаёга тиғи мужгондан сўранг.

Ер бўйнга хумор бўлганда Яҳёга ҳар дами
Юзларнн аксннн гул, бўйннн райҳондан сўранг.

Ӯзбекча шеърлар тӯплами.

Не учун ҳижронда ёндинг, куйганим кўрдингмн ё?
Энгашиб гулдан, нигорим, сен савол сўрдингми ё?
Лабларингму, ғунчаму ҳайрон — билолмайди чаман.
Унганннг гул баргидан оҳиста бол сўрдингми ё.

Ишқ бино бўлмас фақат ширинсухандан,
Гул узиб берган билан қизга чамандан.
Севдим сени деган сўз тилда бўлса-ю,
Беҳудадир чиқмаса у жону тандан.

Гул ҳаётим ёшлигимдай мангудир,
Ҳар дами ҳам навбаҳордай янгидир,
Эрта тонглар созига солсам қулоқ,
Бу муҳаббат бирла бахт оҳангидир.

Рашк қошида буюк вулқон кичик гулхан бўлур,
Пардалар кетгай, рақибнинг шум юзи равшан бўлур.
Севгинипг йўлдоши рашку, унга ёр эрмиш ғазаб,
Ер меҳри келса бўрон излари гулшан бўлур,

ТУЮҚЛАР

Йигитларнинг марди минур майдон аро от,
Ундан қолур элу юртда мудом яхши от.
Она-Ватан қурол берур тинчликни дея,
Айтур унга сув келганда кўкрагидан от!
Ер ҳижрон гулханидан ўт, деди.
Айрилиқ жисмимда ёнган ўт, деди.
Таъналар гирдобидан кечсам дадил
Сарвинозим, сен оловсан, ўт, деди.
Висол они каби қизиғни эрур ёз,
Қалам, кел, соғиниш мисраларин ёз
Нигоҳинг севгимизнинг кўзгусидир,
Боқиб ойинага кокилларинг ёз.

Рубойилар. шеърлар тӯплами

Мен ғазални дилга жо этдим, уни тўлдирса ҳам,
Шеъриятнинг турфа ранги рангларпм сўлдирса ҳам.

То ҳаётман, халқ учун ижод этайким, типмайин,
Тпнмайин тун кечалар ёзгум ғазал, ўлдирса ҳам.

Ешлигим қаддинг кўтардннг кўзларимнинг ўнгида.
Қийматинг этдинг намойишлар умрнинг сўнгида.

Кетма кўзлардан йироққа, то ҳаёт борича тур,
Ғайратинг қолсин кўнгилда, ҳам кўзимнинг ўнгида.

Сайо ашки унинг абрида бўлғай,
Тикан заҳри унинг жабрида бўлғай. .

Гузал рашки юзининг гулханида,
Муҳаббат ҳам унннг сабрнда бўлғай.

Баъзилар май ичса ҳижрон шомида,
Некаромат кўргуси май жомида.

Севгининг ҳар они-ку, гулгун баҳор,
Ишқ чаман очгай баҳор айёмида.

Очса сўз ғийбатчи сўзлар нақди йўқ,
Бундан ўзга одами бадбахти йўқ.

Ким хайрли иш қилур, ғийбатга ҳеч,
— Истагию хоҳишин ҳам вақти йўқ.

Бпр гўзалга севгпмас, дур бпрла гавҳардап керач,
Гавҳари йўқ эрса ёринг, даплату зардан керак.

БАҲОР КУЙЛАРИ

Диёрим бағрнда оромижон дилбар сабо ўйнар,
Самб пештоқидан зар сочилиб, сўнмас зиё ўйнар:

Қуёш аксн-ла ҳар юз узра порлоқ минг жило ўйнар,
Гўзал лабларда ханда севги завқидин, ибо ўннар,
Бугун ўлкамда шод анём, гўзал наврўзи оламдпр,
Бутун дилларда эзгу истагу бахт онлари жамдир.

Қуёш муштоқ бугун кўкда замин базмнни кўрмоққа,
Дилором навбахор бирлан замон гаштини сурмоққа,
Сочар зар сепларин бу мўътабар, покиза тупроққа,
Булоқлар кўз очиб инжу тўкар ҳар сою ирмоққа,

Бу айём энг сўлим айём, бугун иаврўзи /оламдир,
Кўнгилларда бақор гашти, кўнгиллар мангу кўркамдир.
Уфқ мовийлиги бирлан туташган мўйсафид тоғлар,
Улуғвор бир салобатдан гўзал жонона, қишлоқлар,

Яна фирузадан гулгун либос киймоқда гул боғлар,
Бари инсон дилига завқу илқом солса бу чоғлар,
Бу чоғлар. дилрабодир, бу гўзал наврўзи оламдир,
Унинг завқи билан қувноқ мудом фарзанди оламдир.

Кўтармиш қоматин гул майсалар шабнам қучоғнда,
Джнб хбппш этар булбул сақарлар гул фироқида,
Чаманлар жилва бирла юуз очишнинг иштиёқида,
Бахор акси намоён гар кўнгилда — умри боқийда,

шерлар севги хакида

Севгимиз бўлгач кўзимга тўтиё,
Айлади ишқин баён бошим силаб,
Менга дуиё борича омад тилаб.
Қимки севса, дилда дарё куйлари,

Дилрабо бирла муҳайё куйлари.
Янграгаида тоигда куйлари
Айлади ншқнн баён бошим силаб,
Менга дуиё борича омад тилаб.

Куйлар

Дилбар қўлида сози,
Ҳар ноласида нози,

Ноз узра ишқ рози,
Қўзи хумор куйлар,
Чертиб дутор куйлар.
Куйлар кўнгил хумории,

Ҳам санъатин баҳорин,
Айтиб кўнгилда борин,
Гулюз ннгор куйлар,
Чертиб дутор куйлар.

Куй жилвагар ўзидай,
Оҳанглари сўзидай,
Кўэларда юлдузидай,
Ерига вор куйлар,

Кўзи хумор куйлар.
Атлас либоси гулгум,
Ҳам қоши ёси гулгун,
Ноэу адоси гулгуи,

Мастонавор куйлар,
Кўзи хумор куйлар.
Оҳаиги дилга монанд,
Жон пардасига пайвапд,

Бир нигоҳ шеърлар ӯзбекча.

Дилбар қўлида сози,
Ҳар ноласида нози,
Ноз узра ишқ рози,
Қўзи хумор куйлар,

Чертиб дутор куйлар.
Куйлар кўнгил хумории,
Ҳам санъатин баҳорин,
Айтиб кўнгилда борин,

Гулюз ннгор куйлар,
Чертиб дутор куйлар.
Куй жилвагар ўзидай,
Оҳанглари сўзидай,

Кўэларда юлдузидай,
Ерига вор куйлар,
Кўзи хумор куйлар.
Атлас либоси гулгум,

Ҳам қоши ёси гулгун,
Ноэу адоси гулгуи,
Мастонавор куйлар,
Кўзи хумор куйлар.

Оҳаиги дилга монанд,
Жон пардасига пайвапд,

Шеърлар ӯзбекча.

Саодат ўлкасида қуёш — шу замон,
Шу замон байрогидай бахтим барқарор.
Инсонлигим барқарор умрим борича.
Еру днёр севгиси севгим, жонимда,

Меҳнатимнинг ғурури кезар қонимда,
Партиямга солдатман, қалбим, жонимда.
Ҳақ йўл ила садоқат сўнмас шиордир,
Солдатлигим шиордир умрим борича.

Халқим азми буюкдир, тилаклар буюк,
Рақнамоси — Партиям — истаклар буюк,
Коммука асримизда юксаклар буюк,
Юксакларга етмоққа этганмиз қарор,
Қароримдир шу қарор, умрим борича.

НЕДИР ГЎЗАЛ

Дейдиларким гул гўзал, гулзор гўзал,
Қошлари ёй, кўзлари хумор гўзал.

Ҳар кўнгилнинг истаги — дилдор гўзал,
Бундан ўзга ким гўзал, не бор гўзал,
Мақтовига бахш этай дунё ғазал.
Давримизнинг ҳар қизида минг жило,

3авқу ишқ тўлган кўзида минг жило,
Офтоб янглиқ юзида минг жило,
Бундан ўзга ким гўзал, не бор гўзал,
Мақтовига бахш этай дунё ғазал.

Ҳар йигитнинг яхшидир хуш қомати,
Меҳнати, завқи билап хўб омади,
Элга содиқлик, вафо гар одати,
Бундан ўзга ким гўзал, не бо»р гўзал,

Мақтовига бахш этай дунё ғазал.
Бари меҳнат аҳлинннг қалби баҳор,
Ҳар нигит, қизнинг ишидир ифтихор,
Эл қўли бирлан чамандир гул диёр,

Бундан ўзга ким гўзал, не бор гўзал,
Мақтовига бахш этай дунё ғазал.
Дилнавоз ёшлик ҳаётнинг қиймати,
Ҳар йигит, ҳар қиз-жувоннинг зийнати,

Эй, тонг ели — боди сабо,
Ерим каби нозик адо,
Ҳам тонг сахқар айлаб наво,
Дил сўзларин соз айлагил.
Дил куйлари бўлмас адо,
Ишқимни куйлаш муддао,
Боғлаб қадди, айлаб нидо,
Кўкларга парвоз айлагил.
Бахтим экан шу дилрабо,
Ҳеч бўлмайин ундан жудо,
— Деб келсалар дилдан садо,
Ишқимнн эъзоз айлагил.
Гулгун замон бахтимму ё,
Даврим кўзимга тўтиё,
Яҳё учун меқригиё,
Эл торини соз айлагил.

ХАБАР ҚИЛ

Дилбар, нақилай фикру хаёлимда қолибсан,
Елғиз бошима қанча муаммонн солибсан.
Келмай қошима якка жудоликда қолибсан,
Кел, сўйла, бу нозингму, гўзал, ё аламннгму.

Булбул туну кун ноланн қўймабдн менингдек,
Онина юзииг аксига тўймабдн менпнгдек.
Васлингда ённб турсаки, куймабдн менпнгдек,
Кел, сўйла. бу нозннгму, гўзал, ё аламнигму.

Ҳар дам қарасам лабдаги қолингга йироқдпп,
Ораста қаду нозли ниқолингга йироқдин,
Кўз қиррнни солганда жамолингга йироқдин,
Қел, сўйла. бу позингму, гўзал, ё аламингму.

Ошиғ дилин меқру вафо гулшан деб бил,
Тарк айла жудоликни, шу гулшанга назар қил,
Кўнгил тилагини, майлига, Яҳёга хабар қил.

Кел, сўйла, бу нозингму, гўзал, ё аламингму.

ҲИЖРОН ТУНИ

Уйлама ҳижрон тунини қора деб,
Ой багрин доғ бирла сан, деб.
Лахзалар бирла хамоҳанг, беқарор,
Интизор кўнгилии ҳаргиз пора, деб.

Интизорлик бир-ла хижрон севгидир,
Рашк дупссида юрма чора, деб.
Мен сенинг ёринг-ку’жоним борича,
Жон талпингай ўзингга, ёра, деб.

Тунларим бирдай чароғондир. гулим,
Чунки ёдинг ўтли бағрим пора, деб.
Гар сухан мулкида Яҳё сайр этур,
Бил уни ашъор учун оввора деб.

Шеърлар.

Куйлабон ёнгай газалда, ошиқ у, ҳофиз деманг,
Куйлари узра муҳаббат ноласи бежиз деманг,
Ер рухсорига боққай, дил билан ожиз дсманг,
Ери-ла фарзандларига ном бўлиб этгай наво.

Ожиз эрмас ушбу ҳофиз, барчамизга меҳрибон,
Бундапнн фарзандларига бағрини очгай замон,
Янграсин шўх куйларн, Яҳё дегай оромижон,
Барчанипг қалбнга бир илҳом бўлиб этди иаво.

ОЙНА ҚАРШИСИДА

Ойпага бугун мен армон бирла боқдим,
Умрим шалоласида беихтиёр оқдим.
Аксим жилосини шу ойна ичра ёқдим,
Ойна узра кўнгил армони ёнди қайта.
Тарк айлаган эдим мен ойна кўрмагимни,
Унда ҳаёту умрим вақтини сурмагимни,
Ойна кўрганим сўнг мастона юрмагимни
Ойна узра ёшлик хуш они ёнди қайта.
Шу бўлди боису ўз аксимга лол қолдим,
Ойнадан бу қолга сокин жавоб олдим,
Ойнанинг жавобин, ҳайрат-ла дилга солдим,
Ойна узра умрим бўстони ёнди қайта.
Юзлар ўшал-ку, аммо соч узра толалар оқ,
Юз узра қанча излар йиллар изига боқмоқ.
Ойна айби эрмас қижронда ўзни ёқмоқ,
Ойпа узра севги ҳижрони ёнди қайта.
Ойна қаршиснда шундай хаёл сурибман,
На ўзнн бунда гўё, мен ўзгани кўрибман,
Ойнадан газабда мсн рашк келтирибман,
Ониа ёнди, қалбим туғёни ёнди қайта.
Ҳайрон боқишларнмни фикрап давом этибон,
ЁШЛИК чамаиларига мап қайтадан етибоп,

Рекламный блок-3

Ҳаққимизда Barno Mir

Яна маълумот

24708-ed4_wide

Танадаги паразитлардан халос бўлишга ёрдам берадиган маҳсулотлар рўйхати

Хатарли ўсмалар гелминтлар туфайли ҳам пайдо бўлиши мумкин, деди онколог Иван Карасев Доктор Питер порталига …

100200300