Главная / Жаҳон / Ажоибот / Кушлар хакида кизикарли маълумотлар

Кушлар хакида кизикарли маълумотлар

Кушлар бизни ураб олган. Дунёда улар булмаган мамлакат йук. Биз улар хакида тез -тез уйламаймиз, чунки улар шунчалик танишки, куз уларни сезмайди … Лекин бехуда, чунки улар чиндан хам хайратланарли мавжудотлардир. Куйида сиз кушлар хакидаги кизикарли фактларни танлашингиз мумкин.

1

Кушлар хакида кизикарли фактлар

 • Кушлар бутун киталарда, бутун сайёрада яшайдилар. Улар хатто Антарктиданинг енг кийин жойларида хам учрайди (Антарктида хакидаги кизикарли фактларни куринг).
 • Хозирги вактда сайёрамизда ун ярим мингдан ортик турли кхил кушлар яшайди.
 • Дунёдаги енг кичик кушлар – чумчуклар, уларнинг айрим турларининг вазни 3 граммга якин. Дунёдаги енг кичкина куш – бу асаларичи, уртача тана узунлиги беш ярим сантиметрга якин.
 • Африкалик туякушларнинг вазни базан 150 кг га етади, учиб кетмайдиган кушларнинг айрим турлари еса 400 кг гача булган. Хозирги вактда ер юзидаги кушларнинг енг йириги
 • Африка туякушидир. Бу кушларнинг усиши 2,7 метрга етади.
 • Ер юзида яшайдиган енг кичик кушнинг вазни енг каттасидан 66000 баравар кам.
 • Албатроснинг енг катта канотлари бор – у уч ва чорак метрга етади.
 • Ва йук булиб кетган Пелагорнис Сандерси кушларида канотлари етти метрга йетди, чунки олимлар бу жонзотларнинг колдикларидан аникладилар. Бу жонзотлар сайёрамиз тарикхидаги енг катта учувчи кушлар еди, дейиш учун барча асослар бор.
 • Кушлар кандай тирик мавжудотлардан пайдо булганлиги хозирча номалум. Енг машхур назариялардан бири динозаврлар хакидаги.
 • СХимолий Америкадаги барча чумчуклар 19 -асрда Ню -Ёркдаги Марказий паркда чикарилган бу жуфт кушларнинг авлодларидир (чумчуклар хакидаги кизикарли фактларни куринг).
 • Бази кушлар хар куни уз вазнининг чорак кисмини истемол киладилар.
 • Факат кушларнинг патлари бор, бошка замонавий хайвонларнинг хеч бирида.
  Кушларнинг битта халкум емас, иккитаси бор.
 • Янги Каледония каргаси енг аклли кушлардан биридир. У озик -овкат олишга ёрдам берадиган доğаçлама усимлик материалларидан асбоблар ясашни билади – масалан, даракхт пустлоги остидан хашаротларни олиб ташлайдиган илгакли асбоблар.
 • Денгиз кушлари шур денгиз сувини ичиши мумкин.
 • Бойкушлар туклари туфайли мутлако жим учишади.
 • Бази кушлар тик турганларида укхлайдилар ва фламинголар, одатда, бир оёгида турганда укхлашлари мумкин.
 • Йирткич лочин, улжага шунгиб, соатига 300 километрдан ошади.
 • Кучиб юрувчи кушлар бирон сабабга кура кханжарда учадилар – бу тартиб хаво каршилигини камайтиришга имкон беради.
 • Африка туякуши 70 км / соат тезликда югуриши мумкин.
 • Киргизларнинг куриш кобилияти нихоятда юкори – бу кушлар бир километргача булган масофада сичкончани куришга кодир.
 • Урдаклар ва гозлар совукда юз даражагача совукка бардош бера оларди, агар ер юзида бундай совуклар умуман булмаганида.
 • Австралияда яшайдиган кушкунмас жуда мураккаб вокал аппаратига ега. Бу жонзотлар хар кандай товушларга таклид кила оладилар, шу жумладан занжирбанд, одамларнинг йиглаши ёки автомобил двигателининг овози.
 • Оркага уча оладиган ягона куш – бу калибр.
 • Кушларнинг куп турлари шунгий олади, лекин сузадиган, лекин уча олмайдиган ягона куш – пингвин. Аникроги, пингвинларнинг куп сонли турлари.
 • Бир пайтлар одам куллаган биринчи куш – гоз.
 • Кушларнинг деярли учдан икки кисми ёмгир урмонларида яшайди (каранг урмон фактлари).
 •  Ер юзидаги енг катта куш уча олмайди. Бу мияси майда ва оёклари жуда мушакли Африка туякушидир. У тез югуради, базида баландлиги 2,7 метрга етади ва вазни 155 кг дан ошади. Аммо бир пайтлар Жанубий Америкада ундан хам катта учмайдиган кушлар – фороракос яшаган. Туякушларга укхшаш усиш билан улар бир яримдан икки баравар огиррок едилар ва ута кхавфли йирткичлар едилар.
 •  Барча замонавий кушларнинг танаси шундай килиб яратилганки, улар оркага уча олмайди ёки бир жойда уча олмайди. Истисно – хар иккала турга мансуб кушлар, улар иккаласига хам кодир.
 •  Саёхатда ва жанубий кироллик албатрослари енг катта канотлари билан факхрланиши мумкин, уларнинг канотлари 3,5 метрга, базан еса бироз купрок. СХу билан бирга, бу кушларнинг тана улчамлари нисбатан камтар, уларнинг вазни одатда 10 кг гача. Иккинчи уринда канотлари базан 3 метрдан ошадиган Анд кондорлари бор. Бундан ташкари, бу барча учувчи кушларнинг енг огири булган кондорлар; катталар еркакларнинг вазни базан 15 кг гача.
 •  Сайёрамизда мавжуд булган енг катта кушлар миллион йиллар олдин йук булиб кетган аргентавислар еди. Палеонтологларнинг кхулосалари шуни курсатдики, уларнинг канотлари 7 метрдан ошади, бу албатросдан икки баравар куп. Ташки томондан, Аргентавис, гуё улкан лайлакларга укхшарди.
 •  Кушларнинг суяклари одатда ичи буш булади, шунинг учун скелет енгилрок булади – бу уларнинг учиш кобилияти учун мухим ахамиятга ега. Аммо илон каби кушлар деярли 100% сув хаётини утказадилар ва суяклари зич ва каттик, бушликсиз. Курукликда улар факат уялаш даврида танланади ва шунинг учун улар бутун умрларини сувда утказадилар. Улар хатто сув юзасида укхлайдилар.
 • Дунёдаги енг кичик кушлар – асаларичилар. Расмий руйкхатга олинган улчам 5,7 сантиметрни ташкил килади ва одатда улар кичикрок булади. Бундай холда, катталарнинг вазни такхминан 2 граммни ташкил килади. Бу ажойиб мавжудотлар факат Кубада яшайди.
 •  Дунёдаги енг баланд учувчи куш – бу Африка кушкунмасидир, уни “Рюпел” деб хам аташади. Бу улкан жонзотлар тасаввур килиб булмайдиган баландликка кутарилади, у ерда кислород никоби булмаган одам нафас ололмайди. Бу кушлар курилган баландликдаги расмий равишда кайд етилган 12150 ва 11277 метр. Хатто оддий ёввойи гозлар хам базан 8000 километрдан ошади ва кузатувлар шуни курсатадики, хатто гозлар хам Химолой тоглари буйлаб уча олади.
 •  Дунёдаги енг тезкор куш-соатига 170 км тезликда горизонтал парвоз кила оладиган игна думли тезюрар. Ва енг тез шунгиювчи куш – лочин, у соатига 300 км тезликка етади ва бу уни Йердаги енг тез тирик мавжудотга айлантиради. Аммо горизонтал учиш тезлиги нуктаи назаридан у тезликдан паст.
 • Мавсумий миграсия пайтида куплаб кушлар катта масофани босиб утишади, лекин Арктикадаги тернилар рекордчилар хисобланади. Расмий руйкхатга олинган рекорд 22 минг километрдан ошади. Арктик доирада айлантирилган куш Австралияда ушланди, у ерда кишга учди.
 • Енг узун учувчи куш – кора тез. Бу ажойиб жонзотлар деярли йил давомида хавода утказиши мумкин, умуман ерга чукмайди. Чивинда улар хашаротларни ушлайдилар, ёмгир сувидан ичадилар ва хатто укхлайдилар. Одатда улар факат наслчилик даврида тушади, бу такхминан 2 ой давом етади.

Кушлар хакида 5 та кизикарли фактлар

1-Биргина Aмерикада 40 миллиондан ортиқ хонаки қушлар бор.

2-Дунёдаги енг гапирадиган қуш бу Aфрика кулранг тўтиқушидир. Кўпгина қуш турлари 50 та сўзни ёдлаши мумкин бўлса, кулранг тўтиқуш 800 та сўзни ёдлаши мумкин.

3-Қушлар аччиқ қалампирнинг аччиқлигини ҳис қила олмайди.
4-Барча қушларнинг учдан икки қисми тропик тропик ўрмонларда жойлашган.

5-Енг кичик қуш Куба ва Ёшлик оролида яшовчи еркак колибриларнинг узунлиги бор-йўғи 57 миллиметр ва оғирлиги 1,6 грамм. Тушдан думигача бўйнинг ярмигача бўлган қуш иссиқ қонли ҳайвонларнинг енг йенгили ҳисобланади, деб ишонилади.

6-Тўтиқушлар шунчаки такрорлаган нарсани тушунмайдилар

7-“Туяқуш каби бошингни қумга кўмиб ташла” каби қолиплашган гаплар мавжуд бўлса-да, шу кунгача бошини қумга яширган туяқуш изланишларда топилмаган.

8-Енг кам учрайдиган йиртқич қуш, Бирдлифе Интернатионал 2006 2007 йўқолиб кетиш хавфи остидаги қизил рўйхатга кўра, Калифорния калхат енг хавфли гуруҳга киради. Бу тур ёввойи табиатдан олинган ва 1987 йилда табиатни муҳофаза қилиш дастурига киритилган. Яқинда у табиатга қайтарилди.

9-Енг тез сузувчи қуш гентоо пингвинидир, у соатига 27 километр тезликка ериша олади.

10-Енг катта қуш уяси AҚШнинг Санкт-Петербург шаҳридаги кал бургут жуфтининг уяси бўлиб 1963 йилда текширилган қуш уяси тахминан 2,2 тонна, кенглиги 2,9 метр ва чуқурлиги ,6 метрни ташкил қилади.

11-Дунёдаги енг катта бургут тури Стеллер денгиз бургутидир. Оғирлиги 5 килограммдан 9 килограммгача бўлган қушнинг қанотлари узунлиги 2,2 метрдан 2,45 метргача. Дунёда 5 мингта екани тахмин қилинган бу қуш тури ҳимоя остида.

12- Лондон ҳайвонот боғида яшовчи калхатнинг ўлимидан сўнг текширилган ички аъзоларидан уйғотувчи соат, Белгия франки, икки чорак пенс, учта қўлқоп, плёнка, рўмол ва қалам топилди.

13-Дунёдаги енг узун тумшуқли қуш 500 см узунликдаги тумшуғи билан Aвстралия пеликанидир. Унинг танасига нисбатан енг узун тумшуғи қиличли колибри бўлиб, 10 см.

14- Кичкина қуш бўлишига қарамай, Колибрининг юраги дақиқада 1260 марта уради. Бошқа томондан, бу қушлар секундига ўртача 60 марта қанотларини қоқиб қўяди. Улар соатига 100 км тезликда уча олади. Ва улар тунни ҳаракациз ўтказадилар. Aгар улар манзарали қушлар сифатида сақланса, улар қафас ҳаётига дош беришлари қийин, чунки улар жуда фаол.

15- Колибри номи билан танилган колибрилар шунчалик кичикки, уларнинг душманларидан бири мантис деб аталган ҳашаротдир. Ҳуммингбирдс Тахминан 1,5 Гр. Оғирлиги ва 2,5 см. Уларнинг узунлиги бор. Бу қушлар ҳавода қоқилиб, орқага уча оладиган ягона қушлардир.

16-Қушларнинг патлари иссиқ ҳавода тезроқ ўсади.

17- Тўлқинли тўтиқушлар маълум ранглар бўлиши учун ўстирилган бўлса-да, ягона табиий ранг яшил рангдир.

18-Будгеригарларда сийдик пуфаги йўқ. Сийдик ва нажас бир хил оғиз орқали ўтади.

19-Уйларимиздаги сунъий ёруғлик, кундузнинг узунлигига қараб фаслни баҳолашда тўлқинлар кўпайишининг ёмонлашишига олиб келиши мумкин.

20. Ўнлаб томчи қон йўқотиш тўлқинли тўтиқуш учун ҳалокатли бўлиши мумкин.

1. ҚAРҒAЛAРГA ТАКЛИД: Баъзи қарғалар тўтиқушларга қараганда инсон нутқини тақлид қилишда моҳирроқ. Улар инсон овозидан ташқари, автомобил двигателининг шовқини ва ҳожатхонанинг ювилиши каби бошқа товушларни ҳам тақлид қилишлари мумкин. Ёввойи табиатда қарғалар бошқа ҳайвонларга тақлид қилади. Масалан, жасадлар бу йиртқич ҳайвонларни бўри ва тулкиларнинг овозига тақлид қилиб, минтақага чақиради. Шундай қилиб, бу ҳайвонлар парчаланиб кетганда, улар ўз улушларини оладилар.

2. Туяқушдаги ЕНГ КAТТA КЎЗ: Туяқуш қуруқликда яшовчи барча ҳайвонларнинг енг катта кўзига ега. Уларнинг кўзлари, яъни билярд тўпидек, миясидан каттароқдир.

3. КAРДИНAЛЛAРНИНГ чумолилар ҳаммоми: сайр қилувчи кардиналларнинг ўзига хос одати бор. Улар патларини тирик ёки езилган чумолилар билан қоплайди ва чумолиларнинг улар устида юришига имкон беради. Олимлар бунинг сабабини аниқлай олишмади, лекин бир назария: Қушлар чумолилар томонидан ифлосланган чумоли кислотаси туфайли бит ва бошқа паразитлардан ҳимояланган.

4. Бойқушлар ўлжасини чайнамасдан ютади: Бойқушлар ўзидан каттароқ ҳайвонларни, масалан, йенот, қуённи овлаганда, уларни бўлакларга бўлиб йейди. Бироқ, масалан, улар каламушларни бутунлай ютиб юборишади. Кейин (агар сиз овқатланаётган бўлсангиз, бу қисмни ўқиманг) улар ҳазм қила олмайдиган қисмларни, масалан, суяк ва патларни қусадилар.

5. Баъзи Ўрдаклар БИР КЎЗИ Очиқ УХЛAДИ: Ўрдаклар даҳшатли қўриқчилардир. Шу даражадаки, улар бирга ухлаганда, гуруҳнинг ташқарисидаги ўрдаклар ҳушёр туришади. Бир кўзи очиқ ухлаётган бу ўрдакларнинг миясининг бир қисми ҳам мумкин бўлган ҳужумларга нисбатан ҳушёр бўлиб қолади.

6. КИВИ ҚУСҲИ ФAХРИЙ ОНA сифатида: Янги Зеландияда туғилган киви кўп жиҳатдан сутемизувчиларга ўхшайди: қўл текканда патлари, суяклари илик билан тўла, тумшуғидаги тешиклари бурунга ўхшаб кетиши билан баъзи олимлар. уларни “фахрий сутемизувчилар” деб аташади.

7. ҲУМБAССЙ ҲУМБРAРЙ: Ўртача колибрининг вазни 4 грамм. Енг кичик колибрининг оғирлиги тангадан ҳам камроқ. Ҳатто “гигантлар” деб аталадиган енг катта колибриларнинг вазни атиги 24 грамм.

8. ОЙИЛИШ УЙA: Саланган ёки терн деб номланувчи ебабга ўхшаш тропик тур ўз тупуригидан уясини қилади. Бу қотиб қолган тупурик уяси баъзи Осиё мамлакатларида жуда қиммат озиқ-овқат сифатида сотилади. Бу аслида жуда оз таъмга ега ва унчалик тўйимли емас, лекин унинг шўрваси, айниқса, Хитойда пиширилади.

9. ОЙОҚ ҚУСҲЛAРИ: Бассиан чувалчанглари ўз ўлжаси сифатида кўрган қуртларни барглардан ажратиш учун уларга қаттиқ зарба беради. Ҳа.

10. ЙОҚИМЛИ ЙACҲЛAРДA: Еснаш одамларда, итларда, шимпанзеларда ва гвинея чўчқаларида юқумли еканлиги исботланган.
Бу ҳолат исботланган ягона қуш тури – бу севги қушлари. Будгеригар еснаганда, бу одатда тез орада содир бўлади.

Рекламный блок-3

Ҳаққимизда Barno Mir

Яна маълумот

2021-06-08-17-17-33cxpvvn2ldn5jxujqkyjm_file

Гепатит билан касалланган одам билан жинсий алоқа қилиш хавфлими?

Гепатит С энг жиддий касалликлардан биридир. Нафақат гиёҳванд моддаларни истемол қилувчилар ёки қон қуйиш, балки …

100200300