Главная / Жаҳон / Ажоибот / Ҳаёт ҳақида Ҳикматли сӯзлар фото скачат

Ҳаёт ҳақида Ҳикматли сӯзлар фото скачат

хикматли сӯзлар хаёт ҳақида.

Бир куни сизнинг хаётингизга шундай бахт келадики, сиз буни тушунасиз – бу сизнинг утган йукотишларингизга арзийди

images-5

Сиз учун канчалик кийин булмасин – тошнинг улик совуклиги учун хеч качон рухингизнинг гузаллигини узгартирманг! Агар сиз синган булсангиз хам, яна усиб чикинг.

Шундай яшангки, одамлар сиз билан юзма -юз келганда табассум киладилар ва сиз билан мулокот килсалар, бироз бахтлирок булишади.

book-of-life-718654_960_720

Агар сиз мос келадиган булсангиз хам, бу сизнинг тугри жойда эканлигингизни англатмайди.

Хаёт гузалликка тула. Бунга этибор беринг. Ёмгир хидидан нафас олинг ва шамолни хис этинг. Хаётингизни тулик утказинг ва орзуларингиз учун курашинг!

Beautiful and athletic girl running and jumping with colorful balloons on the beach

Нега одамлар узок вакт бир -биридан газабланишини хали хам тушунмаяпман. Барибир хаёт кечирилмас даражада киска. Жасоратли булинг ва ёзинг, кунгирок килинг, кеч булмасдан учрашинг

Human Aging And Lifespan Dying Or Life Expectancy Medical Symbol

Бирор нарсани топишнинг энг яхши усули – бу шунчаки кидиришни тухтатиш ва бирор нарсани кутишнинг энг яхши усули – кутишни тухтатиш.

Мен нафас оламан – демак, мен севаман!

images-1

Мен севаман – ва шунинг учун мен яшайман!

Хаёт утган кунлар эмас, балки слаб колинган кунлардир.

Хеч качон хаётингизда бирор нарсани узгартиришдан куркманг. Бу базида фойдали булади.

Базан керак, базан эса жуда яхши

images-2

хотирага айланмасидан олдин онларни кадрланг.

Хеч качон хеч кимга кулок солманг. Сизнинг фикрингиз, бошингиз, фикрларингиз ва гояларингиз, хаёт режаларингиз бор. Хеч кимни такиб килманг – учрашувга факат бир кадам, лекин кейин эмас. Хеч ким сенга керак эмас. Бу хаёт. Хеч ким сизнинг бахтингизни сиз учун курмайди!

images-3

Биласизми, хаёт ажойиб ва хайратланарли, лекин факат битта шарт билан … агар пайкаб, хайрон булсангиз!

Мен тушимда доно одамни курдим – чол,

images-4

У шундай деди: “Нега ухлаяпсан? Хаёт жуда киска!

Уйгонинг, чунки уйку – улимга ухшайди,

Сиз ётишга хам, кабрда утиришга хам вактингиз булади ».

Бизнинг хаётимизда пайдо булган хар бир одам – бу укитувчи! Кимдир бизга кучлирок булишни ургатади, кимдир – доно, кимдир кечиришни, кимдир – бахтли булишни ва хар куни завкланишни. Кимдир бизга умуман ургатмайди – улар бизни синдиришади, лекин биз бундан тажриба оламиз. Хар бир инсонни кадрланг, хатто улар бир лахзага пайдо булса хам.

Акхир, агар у пайдо булган булса, демак бу тасодиф емас!

images-5

Хаётимни бузиш учун уйлаб куринг Сиз уни йигдингизми?

Хамма нарса сизга келганда кабул килинг, давом этгунча хамма нарсадан завкланинг, керак булганда хаммасини куйиб юборинг.
хеч качон йикилмаган буюк мас, буюк бу- йикилиб урнидан турдган.

Хаммаси бир кунда содир булади. Сиз куп йиллар кутган хамма нарса сизни бир кун камраб олади.

Хамма нарса утади, лекин хамма нарса унутилмайди.

images

Агар яшаш кийин булса, демак сиз нотугри мухитда яшаяпсиз

Хаётимизнинг малум бир даврида биз малум бир одам билан учрашамиз, бу айнан шу даврда зарур. Бундай галати жалб килиш конуни, узаро манфаатли нажот. Биргаликда вакт утказамиз, кейин албатта ажраламиз. Чунки хар биримиз олдинга боришимиз, такдиримизнинг янги, кейинги даврига киришимиз керак.

life-cycle-picture

Хаёт – бу биз билан содир булаётган нарсаларнинг 10% ва 90% биз бунга кандай муносабатда булишимиздир.

Хозирги кунда одамлар хамма нарсанинг кадрини билишади, лекин хеч нарсани кадрлашни билишмайди.

Хаётдаги энг мухим нарса – сиз узгартира олмайдиган нарсаларни кабул килишни урганиш.

Бошкалар хохламаган нарсани бугун килинг – эртага сиз бошкаларнинг кила олмайдиган хаёт кечирасиз.

photo-1517960413843-0aee8e2b3285

Хаёт йулидан бораётиб, олдинга боришингизни мураккаблаштирадиган хамма нарсани афсусланмасдан колдиришни урганишингиз керак: ёмон хотиралар ва эски хафагарчиликлар, утмишдаги хатолар ва утмишдаги умидсизликлар, ва энг мухими – сузларингиз ва харакатларингиз билан сиз эканлигингизни исботлаган одамлар. энди улар билан эмас. йуллар …

Хар доим нима деб уйласангиз, шуни айтинг ва тугри деб хисобланг – бу сизнинг хаётингиз ва сиздан якхширок яшайдиган хеч ким йук.

photo-1528543606781-2f6e6857f318

Бу худди шундай – севги келади ва кетади, лекин сиз доимо овкатланишни хохлайсиз.

Агар ески хаётингиз сизни зулм килса, тезда бу хакда унутинг. Хаётингиз учун янги хикоя яратинг ва унга ишонинг. Факат галабаларингизни эсланг ва бу сизга ёрдам беради.

Одамлар хамма нарсага шунчалик жиддий карайдиларки, бу уларга юк булади. Купрок кулишни урганинг. Мен учун кулги ибодатдек мукаддасдир.

Хаёт иккита чизикдан иборат – ок ва кора. Афтидан, нима учун у кора? Ва кейин, агар у йук булса, сиз ок чизикнинг кувончини хеч качон кадрламайсиз.

%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-1

Хаёт иккита чизикдан иборат – ок ва кора. Афтидан, нима учун у кора? Ва кейин, агар у йук булса, сиз ок чизикнинг кувончини хеч качон кадрламайсиз.

Хамма нарсани тами хал килади. Хамма нарсада. Хаммаси кейин кандай хис килишингизга боглик. Мулокотдан кейин, жанжалдан кейин, кахвадан кейин, карашдан кейин, харакатдан кейин. Бу “кейин” куп жихатдан аникланади

Юрагимда огрик бор, рухимда хавотир, базида йулим кийин .. Лекин мен кийинчиликларга таслим булмайман, куз ёшимни тукиб ташлайман, йулни давом эттираман, бахтни каердадир учратаман …

 

Йиртилган гулни такдим этиш, бошланган шерни тугатиш ва севикли аёл бахтли булиши керак, акс холда сиз сотиб олмайдиган нарсани олмаслигингиз керак эди.

Бизнинг бахтимиз, вокеаларнинг узига эмас, балки хаётимиздаги вокеаларни кандай кутиб олишимизга боглик.

82

Факат рухнинг бушлигини бошдан кечиргандан сунг, биз хаётнинг туликлигини хис кила оламиз.
Энди сиз кулингизда телефонни ушлаб турасиз ёки компютерда утирасиз. Менга ишонинг. Хозир бу мухим эмас. Факат мени тингланг. Факат тингланг. Буни иложи борича тасаввур килишга харакат килинг.

Photo taken in Blowout, United States

Сиз анча олдин тугилгансиз. Бу вакт ичида Йер улкан йулни босиб утди. Ва у хеч качон уша нуктага кайтмайди … сиз тугилганингизда. Энди атрофга каранг. Мен жиддийман … атрофдаги нарсаларга каранг. Одамлар борми? Сиз хакикатан хам бу одамларни куришни хохлайсизми? Сиз бу жойни 7 ёшингизда орзу килганмисиз? Бу космонавт ёки актёр кайерда? Рассом, стилист ёки таржимон .. Нима булди? Ва енг катта савол .. Хаммаси качон нотугри кетди?

Эшитинг .. сизнинг хаётингиз унчалик мукаммал емас .. лекин сиз уни янада чиройли килиш учун нимадир киляпсизми? Одамга булган севгингизни тан олинг. Рад этилганми? Азоб чекинг .. лекин ёлгон орзулар бир зумда бугланиб кетади. Сиз жавоб бердингизми? Табриклайман азиз дустим.

Буни доимо ёдда тутинг: одамларнинг оркасида нима килсангиз, худонинг куз олдида киласиз

895

Буни хохлаган нарсангизга еришиш учун килинг, акс холда сизда бор нарсани севишингиз керак

Хамма нарсани тугри бошлаш учун оркага кайтиш кеч, лекин тугри тугатиш учун олдинга шошилиш кеч мас.

Хаётдан шикоят килманг, акс холда хаёт газабни кайтаришни бошлайди.

Агар сиз хамма нарсага кодир булсангиз, севган инсонингизга нима совга килган булардингиз?

Хаётнинг сири – хамма нарсани иложи борича йенгилрок кабул килиш.

Хаётнинг хар бир лахзаси илохийдир, чунки у хеч качон такрорланмайди.

Муваффакиятга еришиш учун емас, балки хаётингизнинг мазмунли булишини таминлаш учун харакат килинг!

худони зиёрат килишда хеч кандай кечикишлар йук.

Агар сиз турган жойингиз сизга ёкмаса, уни узгартиринг, сиз дарахт эмассиз.

Ким утмишдан хулоса чикармаса, лекин факат хозирги билан яшаса ва келажак хакида уйламаса, окхир -окибат хамма нарсани йукотади.

Агар сиз хар куни худди охирги кунингиздек яшасангиз, качондир сиз хак буласиз.

Кайгу калбида нихол устирманг,

Бахт китобини ёддан урганинг,

Дустим, ичинг, калбингизнинг хохишига кура яшанг:

Улимнинг охирги муддати номалум.

хикматли сузлар севги хакида.

Сизни севган билан бирга булинг ва ким билан булишни хохлаётганингизни орзу килманг …

Мен нафас оламан – демак, мен севаман!
Мен севаман – ва шунинг учун мен яшайман!

Мен миллионлаб хабарларда хам севгимни изхор кила олмайман, чунки бу чексиз …

Агар сиз бир вактнинг узида икки кишини севсангиз, бошкасини танланг. Агар сиз биринчисини севган булсангиз, иккинчисига ошик булолмайсиз.

Качонки кимдир бизнинг калбимизга сингиб кеса, у у ерда абадий колади
Сиз хар хил йуллар билан севишингиз мумкин … Кимдир сизнинг уники булишингизни хохлайди, кимдир бахтли булишингиз учун.
Фикрингиздаги хамма нарсани ташланг: кайгу, бушлик, кайгу. эсингизда булсин, феврал ойи булганида менга ёзни кандай бергансиз.

Одамлар качон севишганини сезмайдилар. Одамлар уларни севишни тухтатганда, улар буни пайкашади.

У мукаммал эмас. Ва сиз мукаммал эмассиз. Иккалангиз хам хеч качон мукаммал булолмайсиз. Аммо, агар у сизни хеч булмаганда бир марта кулдирса, камида икки марта уйлашга мажбур килса, агар унга хеч кандай бегона нарса булмаса ва у хатоларини кечирса, уни куйиб юборманг ва унга гамхурлик килинг. Ва у сизга шер укимасин ва хар дакикада сиз хакингизда уйламасин, лекин у сизга синдира оладиган уз кисмини ишониб топширади. Уни хафа килманг, уни узгартиришга уринманг ва ундан имконсиз нарсани кутманг. Тахлил килманг. У билан дам олаётганингизда табассум килинг, агар у сизни газаблантирса, бакиринг ва ёнингизда булмаганида уни согинг. Бутун калбингиз билан севги. Идеал одамлар йук, лекин хар доим сиз учун мукаммал булган одам булади!

Агар сиз мухаббатни кутсангиз, уни хеч качон топа олмайсиз.

5cb5c258e6ccd

Мен нафас оламан – демак, мен севаман!
Мен севаман – ва шунинг учун мен яшайман!

Мен миллионлаб кхабарларда хам севгимни изхор кила олмайман, чунки бу чексиз …

600ad8199d013

Агар сиз бир вактнинг узида икки кишини севсангиз, бошкасини танланг. Агар сиз биринчисини севган булсангиз, иккинчисига ошик булолмайсиз.

Качонки кимдир бизнинг калбимизга сингиб кеса, у у ерда абадий колади

Сиз хар хил йуллар билан севишингиз мумкин … Кимдир сизнинг уники булишингизни хохлайди, кимдир бахтли булишингиз учун.

5a686894c9807

Фикрингиздаги хамма нарсани ташланг: кайгу, бушлик, кайгу. Есингизда булсин, феврал ойи булганида менга ёзни кандай бергансиз.

Одамлар качон севишганини сезмайдилар. Одамлар уларни севишни тухтатганда, улар буни пайкашади.

У мукаммал емас. Ва сиз мукаммал емассиз. Иккалангиз хам хеч качон мукаммал булолмайсиз. Аммо, агар у сизни хеч булмаганда бир марта кулдирса, камида икки марта уйлашга мажбур килса, агар унга хеч кандай бегона нарса булмаса ва у хатоларини кечирса, уни куйиб юборманг ва унга гамхурлик килинг. Ва у сизга шер укимасин ва хар дакикада сиз хакингизда уйламасин, лекин у сизга синдира оладиган уз кисмини ишониб топширади. Уни хафа килманг, уни узгартиришга уринманг ва ундан имконсиз нарсани кутманг. Тахлил килманг. У билан дам олаётганингизда табассум килинг, агар у сизни газаблантирса, бакиринг ва ёнингизда булмаганида уни согинг. Бутун калбингиз билан севги. Идеал одамлар йук, лекин хар доим сиз учун мукаммал булган одам булади!

Агар сиз мухаббатни кусангиз, уни хеч качон топа олмайсиз.

Нур хамма одамни узига жалб килади. Ва сиз зулматни яхши курадиган одамни топишга харакат киласиз. Сизнинг камчиликларингиз. Сизнинг заифликларингиз. Минглаб никоблар дузахга учганда коладиган шакхсият. Сизнинг жинларингизни ким кабул килади.

5a86ac3130c53

Куркинчли манзара, шундай емасми? Куркмасдан юрагингизда яшайдиган одамни топишга харакат килинг. Ва бу уй каби булади. Бу ёлгон турида Тулик коронгиликда. У сизнинг хийлаларингизни куради, ичкаридан зарба бера олади, лекин … у буни хеч качон килмайди.

5b2268f157e0f

Тери остида абадий колиш, томирлар буйлаб таркалиш – сизни бузмайди. Ва у сизга хеч нарсани кутмасдан, чексиз мухаббат куйиб яшашни ургатади. Хеч нарса учун севмайман. Ва хамма нарсага карамай. Бир вактнинг узида сизнинг заифлигингиз ва енг ажойиб кучингизга айланади.

Куркув бизга бир дунёни, севги еса бошка дунёни уз ичига олади. Биз кайси дунё хакикийлигини хал киламиз. Ва биз кайси дунёда булишимизни хал киламиз.

Ер ва кхотин бир -бирининг фикрлари билан кизикишни давом еттирса, никохдаги севги давом етади.

Мен сени кимлигинг учун емас, сен билан булганимда кимлигим учун севаман.

5d52afbb84049

Ажабланарлиси, севги: сиз бир одам билан касал булиб коласиз, бошкаси билан согайиб кетасиз

Нур хамма одамни узига жалб килади. Ва сиз зулматни яхши курадиган одамни топишга харакат киласиз. Сизнинг камчиликларингиз. Сизнинг заифликларингиз. Минглаб никоблар дузахга учганда коладиган шахсият. Сизнинг жинларингизни ким кабул килади.

5905a25ae84c6

Куркинчли манзара, шундай емасми? Куркмасдан юрагингизда яшайдиган одамни топишга харакат килинг. Ва бу уй каби булади. Бу ёлгон турида Тулик коронгиликда. У сизнинг хийлаларингизни куради, ичкаридан зарба бера олади, лекин … у буни хеч качон килмайди.

Cherry tree blossom explosion in Hurd Park, Dover, New Jersey

Тери остида абадий колиш, томирлар буйлаб таркалиш – сизни бузмайди. Ва у сизга хеч нарсани кутмасдан, чексиз мухаббат куйиб яшашни ургатади. Хеч нарса учун севмайман. Ва хамма нарсага карамай. Бир вактнинг узида сизнинг заифлигингиз ва енг ажойиб кучингизга айланади.

6009a806cc2ef

Куркув бизга бир дунёни, севги еса бошка дунёни уз ичига олади. Биз кайси дунё хакикийлигини хал киламиз. Ва биз кайси дунёда булишимизни хал киламиз.

Ер ва кхотин бир -бирининг фикрлари билан кизикишни давом еттирса, никохдаги севги давом етади.

26093

Мен сени кимлигинг учун емас, сен билан булганимда кимлигим учун севаман.

Ажабланарлиси, севги: сиз бир одам билан касал булиб коласиз, бошкаси билан согайиб кетасиз

Ҳаққимизда Barno Mir

Яна маълумот

guzel-kiz-resmi-indir

Чиройли расмлар қизлар, манзаралар, севги ҳақида

Биз диний байрамлар ва муқаддас кунларга мос аёллар мобил телефонидаги вотсап ёки фейсбук, инстаграм каби …