Главная / Жаҳон / Ажоибот / Гусл килиш дуоси

Гусл килиш дуоси

КАТТА Такҳорат -ГУСЛ Гусл деб бутун танани ювишга айтилади. Гуслнинг фарзлари 3 та 1) Мазмаза: Огизни якҳшилаб ювиш; 2) Истиншак: Бурунга ачиштиргунча сув тортиб ювиш; 3) Бутун вужудни бирор курук жой колдирмай ювиш. Мазмазадан сунг бир култум сув ичиб юбориш ма- кулдир. Гуслнинг суннатлари: 1. Кафтларни уч маротаба ювмок. 2. Жинсий азоларни ювмок. 3. Танада бирор бир ифлослик булса, ювиб ташламок. 4. Такҳорат килмок. 5. Б.аданга уч маротаба сув куймок. 6. Бош устидан уч кҳовуч сув куймок, олдин унг елка, кейин чап елка устидан сув куймок. . “Гусл ёрдамида покланишга касд килдим” сузларини айтиб ният килмок. 8. Кафтларни ювганда азу биллакҳи минаш-шайтонир- рожим, бисмиллакҳир-рокҳманир-рокҳим демок. 9. Сувни исроф килмаслик. 10. Умумий кҳаммомда гусл килганда аврат жойини бер- китмок. 11. Баданни кафтлар билан ишкалаб ювмок. 12. Бошка одамлар назари тушмайдиган жойда булмок.

6d3e8d555a90dc52ed5838b9934b6e0d13. Гаплашмаслик. 14. Кибла томонга юзланмок. Барча фарз, суннат ва тартибларга риоя килган кҳолда гусл килмок. Гусл килишни ният килган одам аввал азу биллакҳи ми- наш-шайтонир-рожим, бисмиллакҳир-рокҳманир-рокҳим деб ният килади. Кейин икки кулини ювади. Кейин орка ва олди фаржини ювади. Баданида нажосат булса, ушани ювади. Кейин кҳудди намозга килгандек Такҳорат килади. Албатта, огиз бурунни муболага билан чайкаш бор гап. Агар турган жойида сув жамланадиган булса, оёкларини ювишни кейин- га суради. Сунгра бошига сув куйиб ишкаб ювади. Баданига уч мар- та сув куяди. Аввл унг елкасидан, кейин чап елкасига сув куяди. Кули билан баданини ишкайди. Икки кулоги, киндиги, култик ости каби сув етиши кийин жойларига алокҳида ети- бор беради. Гуслнинг окҳирида бошка тарафга утиб оёкларини ювади. Сув тупланмаса, оёкларини кҳам уша ерда ювиб олаверади. Сочлар узун булса, сувни олиб, панжаларни сочлар остига киритилади. Агар танада богланган яра булса, уша ерга нам кул билан маскҳ тортилади. Гуслнинг афзалликлари: Гусл бутун баданни тозалаш булиб, поклик, озодалик ва соглик учун ута мукҳим омилдир. Колаверса, гусл килган одамда кон юриш, юрак фаолияти якҳшиланади ва тетиклик тикланади. СҲунингдек инсон териси касаллик кузгатувчи турли микроблардан тозаланади. Гуслни вожиб килувчи нарсалар: Еркак ва аёллар жинсий якинликдан сунг, аёллар еса кҳайз ва нифоснинг тукҳташидан сунг гусл килишлари шарт. Кҳар бир тук тола остини ювмок шартдир. Агар аёллар бо- шини ювганида сув соч остига етиб борса, сочларни ёйиш шарт емас. Узук ва зиракларни кҳаракатлантириш вожибдир. Майдони 45-50 квадрат метрни ташкил етувчи окмас ва покиза кҳовузда огиз ва бурунни чайиш кҳамда уч маротаба сувга шунгиш гусл кҳисобланади. Кишининг окар сувда чумилиши кҳам гусл урнига утади. Танада сув утказмайдиган моддаларнинг мавжудлиги (тирнок буёги, кҳамир ва кҳоказо) гуслнинг мукаммал булмас- лигига сабаб булади. Гусл шарт булган кҳолатда мумкин булмаган нарсалар: 1. Масжидга кириш. 2. Курони Каримни укиш. 3. Курони Каримни ушлаш. 4. Байтуллокҳни тавоф килиш. 5. Намоз укиш. 6. Кҳайз ва нифос пайтида аёллар намоз укимас ва руза кҳам тутмас (рузани поклангандан сунг тутилади). Аёлларга кҳос кҳолатлар: 1. Кҳайз (ой куриш). 2. Нифос (тугрукдан кейин кон кетиши). 3. Узур- бирор бир кҳасталик туфайли кон кетиши. Ушбу кҳолатлар кҳакида билимга ега булиш кҳар бир аёл учун фарздир. Билим бериш еса ер ва валийлар зиммаси- дадир.

Гусл дуоси

Навайту ан агтасила гуслан минал жанобати рафан лил кҳадаси истибокҳатан лиссалоти ва такҳоратан лил бадан ива такаррубан миналлокҳи таоло Аллокҳу акбар.

Рекламный блок-3

Ҳаққимизда Barno Mir

Яна маълумот

ef304fe458ddfc68c89d0bff68ab8786

Жума кунига табриклар ва расмлар

Жума кунига табриклар ва расмлар Бир дарвешга “Кҳайрли жумалар“ дейишибди. У еса “Жуа шундоқ ҳам …

100200300