Главная / Жаҳон / Ажоибот / Лаззатланиш санати

Лаззатланиш санати

%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-3

Жинсий яқинлик табиат ином етган ҳодиса бўлиб, тиббий тилда коитус дейилади. Жинсий яқинликка жинсий азолардан табиий фойдаланилади.Бу жинсий яқинлик вақти севги билан ҳақиқий шуғулланиш бўлиб,фарзанднинг дунёга келишига сабабчи бўлади.
Жинсий яқинликнинг кўнгилли ўтиши, ундан аёл ва еркакнинг лаззатланиши учун иккала томон ҳам унинг барча санати билан таниш бўлишлари лозим.Жинсий яқинлик аёл ва еркак ўртасидаги меҳр муҳаббатни мустаҳкамлайди, оила тотувлигини, турмуш ҳаловатини Кҳамда унинг мазмунини таминлайди. Жинсий лаззатланишнинг йўқлиги, унинг маданияти, санати билан нотанишлик кўпчилик ёшларнинг ажралиб кетишига сабаб бўлади. Талбалик давримда туғуруқкҳонадаги амалий машғулот ўтиш вақтида ёш жувон ва ўрта ёшдаги тажрибали кҳотин ўртасида бўлиб ўтган суҳбат ҳали-ҳали ёдимдан чиқмайди. Бу суҳбат қулоғимга чалиниши билан ўзимни панага олиб, уни окҳиригача ешитишга муяссар бўлдим. Тажрибали кҳотин ёш жувонга савол берди:
«Кҳайз, ерингиз билан қўшилганда нимани сезасиз? Мазза қиласизми? Кейин сизга қўшилишга тез-тез еҳтиёж бўладими?» Ёш жувон уялиб ва бир оз қизариб: «Қайдам, мен бу нарсаларнинг мазмунига етганимча йўқ, кўпинча бу нарсадан қўрқаман ҳам, ҳеч нимани сезмайман, у кишим тез укҳлаб қоладилар»,- деб жавоб берди.
Тажрибали кҳотин бу жавобдан ажабланиб, ёш жувонга бутун жинсий яқинлик лаззатларини тушунтириб кетди ва сўзини: «Дунёда бундан ортиқ роҳатбакҳш лаззат бўлмаса керак»,- дея тамомлади.
Албатта, ёш жувон туғириқ кҳонадан чиқанидан кейин еридан ўша «лаззат»ни кутади. Иффати кучли аёллар: «Турмуш шу екан»,- деб ўтиб кетишлари ҳам мумкин, лекин илм-текҳника ривожланган замонамиз аёллари шундай ўтиб кетармиканлар? Ҳозирги вақтда ёшлар ўртасида қўйди чиқдининг кўплиги, зино ва бошқа иллатларнинг юзага келаётганида нима дейсиз? Демак, бу каби кўнгилсизликлар келиб чиқмаслиги учун ҳар бир еркак ва аёл жинсий яқинлик саати ҳақида етарлича билимга ега бўлишлари лозим.
Уз олдида севган кишиси турган.аёл у билан якинлашиш кандай лаззат келтиришини билади, бу кҳол еса икки томонда кҳам кучли жинсий майиллик пайдо булишига олиб келади. Ана шундан сунг икковлон уртасида севги уйини бошланади.

Еркак ана шу вактда шошмаслиги, аёлни жинсий алокага тайёрлашни кҳали давом етиши кераклигини ёддан чикармаслиги лозим. Агар еркак жинсий алокагй шошилса катта кҳато килади. Унда еркак уз кҳирсини кондириб, аёлнинг коникмай колишига сабабчи булади. Бу кҳолат аёлда еркакка нисбатан кҳакконий норозилик тугсириши мумкин. Еркак аёлда ент кучли шакҳвонтгй нукталар клитор, кичик жинсий лаблар, огиз бушлиги, кинга киришдаги шиллик каватлар еканлигини казарда тутиб, жинсий алока бошида олати билан шу ерларни нозик китиклаб уйнаши лозим. Бу ерларга тасир килиш жинсий алока олдидан тугиладиган севги тимсолидир. Юкорида келтирилган бошка. ероген нукталар кушимча нукталар булиб, базан мижози совук аёлларда кушимча жойларни (масалан, кукрак учини) китиклашга тугри келади. Бази аёлларда енг кучли кузгатувчи нукта оркада (анус) жойлашган булиб, бу нуктани китиклаш рукҳий ва мантикий томондан огир ва ечилиши мушкул масаладир. Аёл кишининг жинсий кузгалувчанлиги узгарувчан, у аёлнинг еркакка булган муносабатига боглик. Аёлларда шакҳвоний кҳиссиёт кандай булишидан качи назар, санаткорона ва нозик муносабат, ероген нукталарга тасир, уларда жинсий алокага мойилликни албатта кузгатади. Бунда аёлнинг жинсий азолари олатни кабул килишта тайёр кҳолга келади. яни клитор таранглашади, кин еса намланади.

Бир кҳил аёлларда факат клиторга емас, балки жинсий азоларнинг кҳаммасига тасир килишдан кузгалиш содир булади, бу вактда кинга киритилган олат иссиклиги оргазм кҳолатига олиб келади, иккала жинсда кҳам бир вакгда коникишни юзага келтиради. Агар еркакда уруг тукилиши олдин содир булиб, олат сула бошласа кҳам, у кҳаракатни тукҳтатмай давом еттирса, аёлда оргазм (кҳуш ёкиш) келиб чикади. Купчилик аёллар уз еркагининг юмшок табиатли ва етиборли булишини кҳокҳлашса, бошка айрим аёллар унинг купол ёки кескин кҳаракатларини. кукаришгача олиб борувчи упичларни ёктиришади, лекин бу гурукҳга кирувчи аёллар унчалик куп емас. Еркак севги уйини вактида акҳамият берадиган кҳолатлардан яна бири аёлнинг жинсий алокага кандап ёндошишилир. Агар аёлда жинсий уйин вактида олинадиган лаззатни узайтириш нияти булса, у алокани чузишга кҳаракат килади. Аёл оргазм вактида албатта кузини юмиб олади. Еркак жинсий алока тугагутгча аёл узини кандай кҳис етаётганини кузатиб боради. Жинсий алока вактида киши танаси азоларида юз берадиган жараёнларга тукҳталиб утайлик.

Жинсий алокага тайёргарлик ва жинсий алока содир булаётган вактда аёл ва еркак азоларида боскичма-боскич куйидвги узгаришлар содир булади. СҲартли кузгалиш даври дсб аталадиган боскичда кҳар икки жинс еркалаш ва еркаланиш билан банд булиб, бусалар огушида бир-бирининг ялангоч таналарини кучадилар. Бу даврда олат никҳоятда таранглашиб, унинг бош кисми ва аёлда клиторнинг сезгирлиги ошиб кетади. Еркакда олат ерексия кҳрлатига утади, аёлларда еса кин намланиб, кичнк жинсий лабга кон куйилиши купаяди ва у кизгиш-корамтир рангга кириб, катталашади. СҲундай килиб, еркакда олатни кинга киргизиш, аёлда еса уни кабул килиш иштиёки тугилади, яни фриксия-тана кҳаракати бошланали, бунда ероген нукталарда кучли китикланиш юзага келади. Бу кҳолатда еркак аёлда жинсий уйгониш доим оркада колишини есдан чикармаслити керак.

Базан олат фриксия вактида аёл ероген юзаларини старли китиклай олмаслиги мумкин. Бундай вактда клитор бошини еркак ёки аёлнинг узи кушимча кигиклаши лозим булади. Фрикиия кучайити билан оргазм даври бошланади ва 3—4 дакика лавом етади. Оргазм давомийлиги такҳминий булиб, кҳар кимда турли муддатда давом етиши мумкин. Оргазм вактида аёл юзи ва бошка ерларининг кизариши, кукрак безларида таранглик, кукрак учининг бироз шишиши аломатлари пайдо булиб, орглзм тугагач, тезда уз аслита кайтади. Кукрак бези учларининг секин шишиши, аёлда оргазм кҳолати содир булмаганидаи нишонадир. Аёлларда уч кҳил оргазм фаркданади; уларлан биринчи боскич бир зумда юзага келиб, аёл гус уз ссзгисини юкотгандек булали ва бу даврда суюклик кетганлек кҳис килади. Бу кҳол аёллар еякуляиияси борлигидаи далолат боради.

Оргазмнинг иккипчи босктгчида аввал тананинг тос кисмида, кейим бутун оргинизм буйлаб иссиклик сезгиси таркалали. Оргазмнинг окҳирги учинчи боскичида мушаклар кискариши содир булади (Бу кҳол пулсасия белгиси билан намоён булали). Куичилик еркак ва аёллар оргазмга какҳрамонлик сифатида карайдилар кҳамда узларининг «еркаклик» ва «кҳотинлик» кҳусусиятларини намоём килишга кҳаракат киладилар. Бу нотугри, албатта. Оргазмга табиатнинг мужизали иноми сифатида караш керак булади. Оргазмда еркак ва аёлда рукҳий ва жисмоний коникиш кҳолати юзага келади. Оргазмнинг булмаслиги организм у\^/мий кҳолатининг заифлашиб кетишига, жинсий азолар фаолиятидан кунгил тулмаслик кҳолатини сезишга олиб келади.

Оргазм вактида киши’азоларида зурикиш аломатлари, яни юрак кискариши бир дакикада 180 мартага ортиб кетиши, кон боснми уртача 40—80 мм симоб устунига кутарилиши, кҳарсиллаш кҳолларини кузатамиз. Оргазмнинг окҳирги боскичи кайтиш боскичи булиб, бунда нафас олиш бир маромга тушади, тери ранти уз кҳолига кайтади, кҳоргинлик кҳисси пайдо булади. Бу вактла купчилик аёллар ерларини еркалашни якҳи:и курсалар, базиларига кҳеч парса ёкмайди. Бундан кейин буладиган жинсий алока вакти кҳар кимда турличадир. 80 фоиз еркак секс тугрйсидаги кҳаёл билан юрадилар. 60 фоиз аёл лаззатланиш онларини тулкинланиб кутадилар. Ун икки фоиз 18—30 ёшлик аёллар уз кизлик пардаларини саклаб коладилар. еркаклар орасила еса бу ёш атиги етги фоизни ташкил килади, кҳолос. Италияликҳлар севги уйини билан машинада ёки поезда шугулланишни жуда ёктиралилар, аммо лекин чумилиш майдончаси, истирокҳат богида кҳам бу иш билан шугулланиш улар учун катта кайф бакишлайди. Кизлар 18 ёшгача узларини гунокҳсиз кҳисоблаяилар, секс масаласида совукконлик курсатсалар. кейинчалик сексга берилалиларки асти куяберасиз.

Уч фоиз фёл ерига бевафолик килса, бу курсаткич еркакларда 51 фоизни ташкил етади. Рус аёлларини ярми узини совук, яни фригид деб кҳисоблайди, ёки кҳеч качон севги лаззатини тотиб курмаган булади, ярми еса бунинг тсскарисидир. Кҳар бир аёл севги свркҳушли1′ини олмаган кҳисобласа, кҳар иккинчи аёл еркак юктигидан узларини конлирасилар. Перуда енг кучли шакҳвоний кҳиссиётни кузгатувчи мева авокадо кҳисобланади. СҲунинг учун аклли оталар даракҳт меваси пишган даврда уз киздарини кучага чикармайдилар. Кунинча аёлдар, еркак билан кушилишидан олдйн, тезлан ечиниб, курпа тагига киришга, чирокни учиришга кҳаракат киладилар. Бу бадан улар узларини ялангоч «куримсиз» (аёл фикрича) таналарини еркакка курсатмасликка кҳаракат киладилар.

Америка Кушма СҲгатлари олимларини утказган текширишларига караганда 26 минг аёллан суров утказилганда.. уларнинг 41% узига ишончсизлик билан караб, узларини енг кҳунук (ушо аёллар фикрича), баданларини курсатмасликка кҳаракат килиб, шакҳвоиий тамондаи унча очилмай коладилар. Аёлларнинг бу килиглари нотугри, чунки ерингиз бари бир ертами кечми баданингизни куради. Аёллар шуни есларидан чикармасликлари керакки, еркак ечинаётган аёлни ечиттиши вактида кҳаддан ташкари якҳши куради бундан ташкари, аёлни еркак олдида ечиниб кадди-коматини куз-куз килиши унда шакҳвоний кҳиссиётини бир неча марта кутаради.

Жинсий муносбатлар кҳакида 10 та факт.

Жинсий алоқа ер-кҳотин муносабатларида енг асосий ҳисобланмаса ҳам, у жуда муҳимдир. Оиладаги тотувлик ҳам жинсий муносабатларда муаммо бўлмаслигига боғлиқ. Афсус, йиллар ўтиб, 10-15 йил бирга яшаган ер-кҳотинда жинсий муносабатлар ўз бойлиги, еҳтироси, кучи ва романтикасини ёқотиб боради. Қандай қилиб бунга ёл қўймаслик мумкин? Жинсий алоқа асосий бўлмаса ҳам, у бўлмаслиги якҳши емас. Ер-кҳотин ҳар куни ёки ҳар икки кунда жинсий алоқа қилиши шарт емас. Умуман алоқалар ҳафтада неча марта бўлиши емас, уларнинг ер-кҳотин учун йетарли бўлиши муҳим. Жисмоний яқинлик натижасида руҳий яқинлик ҳам кучаяди.

Агар ер-кҳотин борган сари камроқ жисмоний алоқада бўлса, улар орасида руҳий узоқлашув пайдо бўла бошлайди, бу еса ўз навбатида яна жисмоний совуқликка олиб келади. Бир-бирингизни нафақат тунда, балки кун мобайнида еркалаш ҳақида унутманг. Копинча жуфтликлар жисмоний яқинлашувни фақат жинсий алоқадан олдин амалга оширадилар. Агар яқин дақиқаларда жинсий муносабатга имконият бўлмаса, демак бир-бирини тегиш, силаш, еркалаш ҳам мумкин емасдек туюлади. Псикҳолголарнинг фикрича, кун мобайнида натижаси жинсий алоқа бўлмаса ҳам, ер-кҳотин бир-бирини еркалаб туриши улар орасидаги жисмоний яқинликни кучайишига олиб келар екан. Бирон кҳафагарчиликдан сўнг ярашиш жинсий алоқа билан якунлансин.

Қаттиқ келишмовчилик натижасида ер-кҳотин кҳафа бўлиб қолгани билан, бир-бирига бўлган муҳаббат сўнмаган бўлади. СҲунда жинсий алоқа шу муҳаббат изҳори сифатида айни муддао бўлиши мумкин. Жинсий алоқа бозордаги буюм емас. Бази аёллар бирон мақсад кўзлаб жинсий алоқани бозорга соладилар. “Агар шундай бўлса”, бўлади, акс ҳолда “ёўқ”, деб.

Еркак киши бундай олди-сотдига кўпи билан 1 йил чидайди, кейин акси бўлиб қўлиши мумкин. Кино ёки романтик китоблардек муносабатларга ишонманг. Гўзал ички кийим, ажойиб тушлик ва шағамлар билан жинсий алоқада бўлиш жуда романтик ва ёқимли туюлади. Бундай кеча унутилмас бўлиши аниқ. Лекин сизда 3 фарзанд, иш, уй юмушлари ва ювилмаган идишлар турганда ҳалиги кечани уюштириш жуда қийин бўлса керак. СҲундай дамларда тушкунликка тушманг, романтик бўлмаса ҳам, лекин бир-бирини севиб тушунадиган ер-кҳотин орасидаги жинсий алоқа ҳам жуда ёқимли бўлади. Юқорида такидланган романтика базида бўлиб туради.

Ҳар куни емас, ҳар ҳафта ҳам емас, базида муносабатларга бироз олов ёқиш учун романтик муҳит ёки бирон ноананавий кўринишни тажриба қилиб кўриш фойдадан кҳоли бўлмайди. Ойин катталарга ҳам керак. Ер-кҳотин йиллар ўтиб ёшлигидаги ўйнашишлар, ҳазиллашишларни унутиб юборадилар. Ёш ўтгани билан дил ёш бўлса, муносабатларни қиздириб туриш осонроқ бўлади. Бир-бирингиз кўзингизга қаранг. Базида бўлса, ҳам лаззатланиш пайти бир-бирингиз кўзингизга қаранг.

Дао файласуфларининг фикрича, ўша пайт инсон кўзларида бутун муҳаббат ва еҳтиросни кўрса бўлар екан. Кейин анча пайт сизга қараган ўша кўзларни унута олмай юрасиз. Идиш-товоқ кутиб туради. Кундалик иш-юмушлар ҳақидаги ўйлар бизни ҳатто жинсий алоқа пайти ҳам тарк ета олмаслиги мумкин. Бундай ўй ва фикрлар бизга тўлиқ руҳан ва жисмонан лаззатланишимизга ёл қўймайди. Унутинг. Барибир ҳозир ҳеч нарса қила олмайсиз. Лаззатланинг, ертага еса янги кун бошланади. Тез жинсий алоқа муаммолар йечими. Чарчов ва юмушлар, кундалик стресс, вақтнинг йетишмаслиги ер-кҳотин орасидаги жинсий муносабатларни йўққа чиқариши тўғри емас.

СҲошилинч пайти тез жинсий алоқа еркакка ҳам аёлга ҳам ёқимли бўлади. Йиғилиб қолган стрессни йенгади. Аёлларга алоқадан олдин узоқ еркалаш талаб етилади дейилган, лекин чарчаган пайти, умуман ҳеч нарса бўлмаганидан кўра муҳаббат ва еҳтиросга бой қисқагина жинсий алоқа ҳеч бир аёлни бефарқ қолдира олмайди.

Рекламный блок-3

Ҳаққимизда Barno Mir

Яна маълумот

pochechnaya-nedostatochnost2

Буйрак етишмовчилиги белгилари даволаш усули

Буйрак етишмовчилиги каби патологик ҳолатга ега бўлган беморларда бу ички органнинг сийдик ишлаб чиқариш ёки …

100200300